Podatnik ma obowiązek do złożenia rocznej deklaracji PIT. Musi to zrobić w określonym terminie. W większości przypada on na 30 kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Od kilku lat deklarację można wysłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. pit przez internet

PIT składany przez Internet

wymaga podania odpowiednich danych, które pozwolą zweryfikować podatnika.

Podczas składania PITu przez internet potrzebne są takie dane, jak:
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • numer NIP (podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług, bądź płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika)
 • numer PESEL (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług)
 • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok pod warunkiem złożenia takiego zeznania (jeżeli podatnik nie składał zeznania w poprzednim roku powinien w miejsce kwoty przychodu wpisać wartość „0”).
Z podawanych informacji największy problem stanowi podanie prawidłowej kwoty przychodu. Jej wskazanie zależy od rodzaju formularza, na którym podatnik rozliczał się 2 lata wcześniej, a nie rok, w którym składa deklarację. W przypadku PIT-u składanego przez Internet w 2021 roku za rok 2020 należy wpisać kwotę z 2019 roku z odpowiedniej pozycji: 
 • PIT-36 – poz. 116 lub 173 (podatnik w zeznaniu za 2019 r. występował jako małżonek)
 • PIT-36L – poz. 20 lub 25
 • PIT-28 – poz. 46
 • PIT-37 – poz. 69 lub poz. 102 (podatnik w zeznaniu za 2019 r. występował jako małżonek)
 • PIT-38 – poz. 24
 • PIT-39 – poz. 20
 • brak deklaracji – kwota „0” (jeżeli podatnik za 2019 r. nie złożył deklaracji).
Każdy podatnik może wysłać zeznanie roczne do urzędu skarbowego, nawet jeżeli nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Rodzaj PIT-u składanego przez Internet

Podatnik przez Internet może wysłać razem z załącznikami następujące deklaracje podatkowe:
 • PIT-28 – działalność gospodarcza lub najem prywatny opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych
 • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym
 • PIT-37 – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • PIT-38 – dochody kapitałowe
 • PIT-39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych.
Wymienione powyżej roczne zeznania podatkowe należy złożyć do końca kwietnia za poprzedni rok podatkowy. Jedynie PIT-28 składa się do końca lutego. Jeżeli dzień złożenia deklaracji rocznej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zostaje przesunięty na następny pierwszy dzień roboczy.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Potwierdzeniem złożenia zeznania rocznego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru w skrócie UPO. PIT wysłany przez Internet zostaje bezpośrednio wysłany do urzędu skarbowego. UPO należy wydrukować i przechowywać razem z kopią złożonej deklaracji przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokument traktowany jest na równi z pieczątką urzędu skarbowego, którą zostaje opatrzony formularz podczas osobistego składania PIT-u w urzędzie lub z potwierdzeniem nadania listu poleconego na poczcie.

PIT przez Internet – podpis

Deklaracja PIT wysyłana elektronicznie nie wymaga dodatkowego podpisu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wystarczy wprowadzić dane autoryzacyjne. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Podatnik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny ma prawo podpisać zeznanie roczne za jego pomocą. Podpis przed wysłaniem formularza zostaje najpierw zweryfikowany. Jeżeli będą w nim błędy, to zeznanie nie zostanie wysłane. System wskaże jakie dane muszą zostać poprawione. Dopiero po ich usunięciu i prawidłowym podpisaniu, zeznanie zostaje przekazane do urzędu skarbowego. 

PIT przez Internet, a zwrot podatku

Im szybciej zostanie złożone zeznanie roczne, tym szybciej urząd dokona ewentualnego zwrotu podatku. Ma na to 3 miesiące licząc od pierwotnie złożonej deklaracji rocznej. 

PRZYKŁAD
Podatnik ma zamiar złożyć w dniu 20 lutego 2021 r. przez Internet zeznanie roczne PIT-36 za 2020 rok. Po rozliczeniu wyszła kwota nadpłaconego podatku dochodowego w kwocie 200 zł. W jakim terminie podatnik może oczekiwać zwrotu podatku?

Zgodnie z przepisami urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni od daty złożenia deklaracji rocznej (do 5 kwietnia 2021 r,). 
W odwrotnej sytuacji kiedy z zeznania wynika kwota do zapłaty, to nie ma znaczenia data złożenia zeznania. Obowiązek zapłaty podatku zawsze mija z dniem 30 kwietnia roku następnego, za który składana jest deklaracja (do końca lutego w przypadku opodatkowania ryczałtem, PIT-28).


Data publikacji: 2021-01-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU