Przedsiębiorca ma prawo wybrać formę opodatkowania jaką będzie stosował w prowadzonej działalności gospodarczej. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej wybierają go przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności nie ponoszą wysokich kosztów. Przy ryczałcie stawki podatku są stosunkowo niskie. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt mogą opłacać podatek kwartalnie. podatek od ryczaltu platny kwartalnie zasady

Ryczałt ewidencjonowany – rozliczenie kwartalne

Jednym z obowiązków podatnika jest rozliczanie się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mogą wybrać rozliczenie miesięczne lub kwartalne. Celem prawidłowego wyliczenia podatku muszą właściwie określić podstawę opodatkowania. Dla ryczałtowców podstawę do opodatkowania stanowi przychód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej niepomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jak wskazuje art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania mają obowiązek rozliczyć się z podatku i wpłacić wyliczoną wartość na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, w którym podatnik uzyskał przychód, za który płaci podatek. Jedynie w rozliczeniu za IV kwartał 2022 roku termin na wpłatę podatku został określony do 28 lutego 2023 roku. W tym zakresie obowiązywały przepisy przejściowe wprowadzone przez Polski Ład. 

Zryczałtowany podatek dochodowy kwartalny opłaca się w następujących terminach:
  • do 20 kwietnia – za I kwartał
  • do 20 lipca – za II kwartał
  • do 20 października – za III kwartał
  • do 20 stycznia – za IV kwartał. 

PRZYKŁAD 1

Przedsiębiorca założył i zaczął prowadzić działalność gospodarczą od 1 lipca 2023 roku. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany rozliczany kwartalnie. Kiedy będzie musiał wpłacić swój pierwszy podatek do urzędu skarbowego?

Odpowiedź: 
Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności 1 lipca zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za III kwartał roku w terminie do dnia 20 października 2023 roku. 

Ryczałt kwartalny – kto może skorzystać z takiej możliwości?

Zgodnie z przepisami, art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt kwartalny dostępny jest dla przedsiębiorców, którzy:
  • rozpoczęli prowadzenie działalności pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności
  • w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą, a uzyskane przychody nie przekroczyły kwoty o równowartości 200 000 euro.
Z kolei art. 7 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje co należy rozumieć przez nieprowadzenie działalności w roku podatkowym:

Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
1) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności;
2) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika;
3) powstanie przedsiębiorstwa w spadku.

Podatnicy mogą opłacać ryczałt kwartalny w 2023 roku, jeżeli ich przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w 2022 roku kwoty 965 440 zł. Do limitu nie są wliczane zwiększenia lub zmniejszenia przychodów z tytułu ulgi na złe długi. Jak wskazuje art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy przychody mogą ulec zwiększeniu, jeżeli zobowiązania wynikające z faktury kosztowej nie zostaną uregulowane. Zwiększenie wykazywane jest w podatkowym zeznaniu rocznym, w którym minęło 90 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub w umowie. Może mieć to wpływ na zwiększenie kwoty przychodu za poprzedni rok, która w tej sytuacji może przekroczyć wartość 200 000 euro. Jednak pomimo przekroczenia limitu 200 000 euro podatnik ma prawo wybrać ryczałt kwartalny w kolejnym roku. 


PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 roku. Jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne wg skali podatkowej. Podatki opłaca kwartalnie. W ostatnim okresie przychody z działalności znacznie spadły, dlatego przedsiębiorca postanowił w 2023 roku zmienić branżę oraz formę opodatkowania na ryczałt. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł wybrać ryczałt kwartalny?

Odpowiedź:
Tak, ale pod warunkiem, że przychody uzyskane w 2022 roku nie przekroczyły równowartości kwoty 200 000 euro. W przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie mógł opłacać ryczałtu kwartalnie. 


PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca w 2022 roku osiągnął przychód w wysokości 950 000 zł. Z pewnych względów jego płynność finansowa pogorszyła się i przez to podatnik nie opłacił faktury zakupowej na kwotę 20 000 zł. Termin zapłaty został ustalony na 31 lipca 2022 roku. W zeznaniu rocznym za 2022 rok podatnik zmuszony był wykazać zwiększenie przychodów o wartość nieuregulowanej faktury. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł wybrać ryczałt kwartalny w 2023 roku, jeżeli suma jego przychodów wynikająca z zeznania rocznego za 2022 rok wyniesie 970 000 zł? 

Odpowiedź: 
Tak będzie mógł. Limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu kwartalnego nie został przekroczony, ponieważ do limitu nie są wliczane zwiększenia z tytułu ulgi na złe długi, co oznacza, że przedsiębiorca nie przekroczył limitu 965 440 zł. Przychód z działalności wyniósł bowiem 950 000 zł. 

Zgłoszenie chęci rozliczania ryczałtem kwartalnym

Art. 21 ust. 1c ustawy o podatku zryczałtowanym mówi, że podatnicy zobowiązani są poinformować urząd skarbowy o wyborze ryczałtu kwartalnego w zeznaniu rocznym za rok, w którym opłacali ryczałt w okresach kwartalnych. 

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca w 2023 roku wybrał ryczałt kwartalny. Podatek za I kwartał roku opłacił 20 kwietnia 2023 roku. Czy przedsiębiorca musi dodatkowo poinformować urząd o wyborze kwartalnego opłacania podatku dochodowego?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca musi poinformować urząd skarbowy o wyborze ryczałtu kwartalnego, ale dopiero w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-28 składanym za 2023 rok i zaznaczyć na nim wybór ryczałtu kwartalnego.


Data publikacji: 2023-09-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU