Numer EORI jest niezbędny w trakcie przewożenia bądź wywożenia towarów poza obszary należące do Unii Europejskiej, dla podmiotów zajmujących się odprawą celną, korzystających z procedury TIR, albo pragnących uzyskać status AEO. Procedura uzyskania numeru EORI składa się z kilku etapów. Trzeba wypełnić, a następnie dostarczyć wniosek na platformie PUESC, po wcześniejszym utworzeniu konta. Wymagane jest podpisanie go podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym. jak uzyskac numer eori

Dla kogo dedykowana jest usługa?

Numer EORI to numer w unijnym systemie rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych wymagany dla każdego podmiotu pragnącego sprzedawać bądź kupować towary spoza Unii Europejskiej.

EORI jest wykorzystywany do identyfikacji przedsiębiorców kontrolowanych przez organy celne na obszarze Unii Europejskiej.

Brak numeru EORI jest przeszkodą do importowania towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej.
Każdemu przedsiębiorcy nadaje się jeden numer EORI - nie może ich być więcej.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że osoba fizyczna, która transportuje towary spoza Unii Europejskiej do wykorzystania w celach prywatnych nie ma obowiązku uzyskania numeru EORI.

EORI to ciąg znaków, który:
 • dla podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)
 • dla podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu.

Gdzie można uzyskać numer EORI?

W celu uzyskania numeru wymagane jest wypełnienie elektronicznego wniosku przy pomocy platformy PUESC. Dokument zostaje przekazany do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań.

Jak wygląda procedura uzyskania numeru EORI?

Pierwszym krokiem do uzyskania numeru EORI i jest założenie konta na platformie PUESC, gdzie nadany zostaje numer SISC. Warunkiem założenia konta jest osiągnięcie pełnoletności przez osobę fizyczną, krajową bądź zagraniczną. Aktywne konto umożliwia nawiązanie komunikacji elektronicznej w systemie informacyjnym skarbowo-celnym (SISC), działającym poprzez PUESC.

Po uzyskaniu numeru ID SISC podmiot może nawiązać kontakt z organami KAS.

W celu uzyskania numeru EORI wymagany jest rozszerzony poziom dostępu do konta na PUESC, co jest możliwe w trakcie rejestracji konta.

Kiedy zakres zostanie wybrany, kolejny krok polega na uzupełnieniu interaktywnego formularza.
Znajdują się w nim następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu kontaktowego.

W dalszej kolejności trzeba wskazać cel rejestracji w PUESC. Aby uzyskać numer EORI, podmiot musi wybrać następujący cel - „Chcę powiązać się z firmą”.

Podmiot musi uzupełnić dodatkowe informacje i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Konieczne jest złożenie oświadczenia, iż podane informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i prawnemu.

Kiedy formularz jest kompletny, wystarczy podpisać go podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym i wysłać do systemu.

W celu potwierdzenia wniosku, na adres e-mail podmiotu przesłany zostanie kod weryfikacyjny. Należy go wpisać po zalogowaniu się do PUESC - w taki sposób rejestracja zostanie pomyślnie zakończona. Wykonane czynności przyczynią się do uzyskania numeru ID SiSC - widnieje na koncie w PUESC. To kolejny krok umożliwiający rejestrację danych firmy i uzyskanie numeru EORI.

Po zalogowaniu się na konto PUESC podmiot wypełnia formularz WRR0001 rejestracja danych osobowych.

Rozpatrzenie wniosku następuje natychmiastowo, co w praktyce oznacza od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych.

W celu rejestracji podmiotu konieczne jest ponowne zalogowanie się na stronie PUESC i uzupełnienie wniosku WRP0001 rejestracja danych firmy. Bardzo istotny jest wybór obszaru działania „Cło”. W taki sposób podmiot wnioskuje o nadanie numeru EORI. Jak widać, jest to proces kilkuetapowy.

Wniosek o nadanie numeru EORI musi zawierać następujące informacje:
 • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Kompletny dokument zostaje podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym bądź certyfikatem celnym. Po zakończeniu omówionych czynności dokument należy dostarczyć do systemu.

Uzyskanie numeru EORI zostaje potwierdzone odpowiednim dokumentem. W celu weryfikacji podmiot musi skorzystać z zakładki Mój pulpit, następnie przejść do zakładki Moje sprawy i dokumenty i wejść w Dokumenty.

Numer EORI może zostać nadany osobie upoważnionej do wniosku o rejestrację, ale wymogiem jest załączenie skanu upoważnienia i skanu potwierdzenia uregulowania opłaty skarbowej. Wyjątkiem są osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, co w praktyce oznacza właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu oraz członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS. Wymagane dokumenty zostają przekazane do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Alternatywą wysyłania dokumentów w formie tradycyjnej jest przesłanie upoważnienia elektronicznego, na którym widnieje elektroniczny podpis mocodawcy bądź uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO, lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami.

Drugą możliwością jest dostarczenie pełnomocnictwa elektronicznego, potwierdzonego elektronicznym podpisem mocodawcy bądź uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO, lub uproszczenia celne na właściwy adres e-mail.

Ostatnią możliwością jest przekazanie wymaganych dokumentów do urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego.

W przypadku zagranicznych przedsiębiorców konieczne jest dostarczenie oryginału bądź kopii odpisu z rejestru działalności gospodarczej z państwa, gdzie mieści się siedziba podmiotu, z którego wynika uprawnienie do wyznaczenia reprezentanta przez osoby, które przygotowały pełnomocnictwo. Dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce w celach podatkowych nie ma obowiązku przygotowania dokumentu rejestrowego. Warunkiem jest przekazanie nadania numeru VAT UE w Polsce.

Kompletny wniosek w formie elektronicznej zostaje przekazany do wydziału centralnej rejestracji. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji i nadania numeru EORI. Stosowna informacja trafia na konto osoby fizycznej.

Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, odbiega od normy, co w praktyce oznacza na przykład niecierpiącą zwłoki odprawę celną, numer EORI zostaje dostarczony do urzędu, który nadzoruje odprawę.

Jaką opłatę trzeba uregulować za nadanie numeru EORI?

Jedyną opłatą, jaką trzeba uregulować, jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.
Jeżeli pełnomocnikiem jest mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki albo rodzeństwo, opłata nie zostaje pobrana.

Wskazaną kwotę trzeba uregulować na konto Urzędu Miasta Poznania.

Czy można odwołać się od decyzji wydanej przez urząd?

Podmiot, któremu nie przyznano numeru EORI nie ma prawa zaskarżać wydanej decyzji, gdyż jest to działanie materialno-techniczne.

Należy wiedzieć, że istnieje ryzyko utraty numeru EORI w sytuacji, gdy dane są nieprawdziwe albo do urzędu dostarczono fałszywe dokumenty.


Data publikacji: 2023-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU