Jednym z obowiązków pracodawcy jest wypłata pracownikom wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających z zawartej umowy oraz regulaminu wynagrodzeń. Przedsiębiorca musi poprawnie wyliczyć składki na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Oba te elementy obniżają proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia brutto pracownika. Dokumentem, który wykazuje wynagrodzenie i składki na ZUS jest lista płac. Chociaż przedsiębiorca nie ma obowiązku jej sporządzania, to jednak w większości firm jest stosowana. Warto wiedzieć co powinna zawierać. lista plac ksiegowanie

Lista płac - elementy

Lista płac uwzględnia wysokość wynagrodzenia pracownika oraz wysokość składek na ZUS płaconych przez pracownika i pracodawcę. Sporządzana jest na podstawie: umowy zawartej z pracownikiem, ewidencji czasu pracy, listy obecności, a także informacji o dodatkowych składkach. Lista płac wykonana prawidłowo musi zawierać niżej wymienione elementy:
 • nazwa i pozostałe dane pracodawcy
 • imię i nazwisko pracownika
 • nazwa lub numer listy płac
 • okres, którego dotyczy lista
 • data wypłaty wynagrodzenia
 • wysokość wszystkich składek pomniejszających wynagrodzenie
 • potrącenia
 • podstawa naliczania podatku dochodowego
 • wysokość wynagrodzenia brutto
 • wynagrodzenie netto do wypłaty
 • data sporządzenia listy
 • podpisy osób sporządzających listę i ją akceptujących.
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne muszą być rozliczani na oddzielnych listach płac. Wspólna lista może zostać zakwestionowana przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Sporządzanie listy płacy

Listę płac sporządza się raz w miesiącu w czasie kiedy pracownik powinien mieć wypłatę pensji. Czasami w sytuacji wystąpienia pewnych okoliczności lista może być przygotowywana częściej. Zależy od rodzaju składników, które mają zostać wypłacone pracownikom, jak np.: odszkodowania, czy premie. Tworząc listę płac można wykorzystać programy do tego przeznaczone. Jednak posiadanie praktycznej wiedzy jak należy prawidłowo ją sporządzić może okazać się przydatną umiejętnością. 

Składki na ubezpieczenie

Z wynagrodzenia pracownika pobierane są różne składki, które w części finansuje pracodawca, a w części pracownik. 


Składka na ubezpieczenie Stopa procentowa składki Składka finansowana przez pracownika %
Składka finansowana przez pracodawcę %
Emerytalne 19,52% 9,76% 9,76%
Rentowe 8% 1,5% 6,50%
Chorobowe 2,45% 2,45% -
Wypadkowe 1,80% - 1,80%
Fundusz Pracy 2,45% - 2,45%
FGŚP 0,10% - 0,10%
Ubezpieczenie zdrowotne 9% Z wynagrodzenia 9% Z podatku 7,75% -


Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zakładu pracy. 

PRZYKŁAD 1
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł. Ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie netto? 

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 000 zł


Składki finansowane przez pracownika 
 • wynagrodzenie brutto: 3 000 zł
 • ubezpieczenie emerytalne: 292,80 zł (3 000 zł x 9,76%)
 • ubezpieczenie rentowe: 45 zł (3 000 zł x 1,50%)
 • ubezpieczenie chorobowe: 73,50 zł (3 000 zł x 2,45%)
 • suma ubezpieczeń społecznych: 411,30 zł (292,80 + 45 + 73,50)
 • podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne: 2 588,70 zł (3 000 zł – 411,30 zł)
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • podstawa opodatkowania (zaokrąglona do pełnych złotych): 2 477,45 zł (3 000 zł – 411,30 zł – 111,25 zł)
 • ulga podatkowa: 46,33 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 399,61 zł (2 477,45 zł x 18% - 46,33 zł)
 • ubezpieczenie zdrowotne: 232,98 zł (2 588,70 zł x 9%)
  odliczane z podatku: 200,62 zł (2 588,70 zł x 7,75%)
 • podatek do US (zaokrąglony do pełnych złotych): 198,99 zł (399,61 zł – 200,62 zł)
 • do wypłaty (wynagrodzenie netto): 2 156,73 zł (3 000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 198,99 zł).
Składki finansowane przez pracodawcę
 • wynagrodzenie brutto: 3 000 zł
 • ubezpieczenie emerytalne: 292,80 zł (3 000 zł x 9,76%)
 • ubezpieczenie rentowe: 195,00 zł (3 000 zł x 6,50%)
 • ubezpieczenie wypadkowe: 54 zł (3 000 zł x 1,80%)
 • suma składek na ubezpieczenie społeczne: 541,80 zł
 • Fundusz Pracy: 73,50 zł (3 000 zł x 2,45%)
 • FGŚP: 3,00 zł (3 000 zł x 0,10%)
 • suma składek na FP i FGŚP: 76,50 zł (73,50 zł + 3,00 zł)
 • koszt składek za pracownika: 618,30 zł (541,80 zł + 76,50 zł).
Ogólny koszt zatrudnienia pracownika wynosi: 3 618,30 zł. 

Księgowanie listy płac w KPiR

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło księguje się w kolumnie 12 KPiR w kwocie brutto łącznie ze składkami na ZUS finansowanymi przez pracownika i zaliczkami na podatek dochodowy, które wypłaca się pracownikowi (w gotówce oraz w naturze).
Do kolumny 13 KPiR (Pozostałe wydatki) trafiają koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, składki na FP i FGŚP. 

Księgowanie listy płac przy umowie o pracę

Koszty wynagrodzeń przekazane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę do końca miesiąca, za który przysługują zapisuje się pod datą rzeczywistej wypłaty pod warunkiem, że składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę zostały opłacone w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata. Jeżeli składki na ubezpieczenie nie zostaną opłacone w ustawowym terminie, to w takiej sytuacji należy je zaliczyć do kosztów w dacie ich rzeczywistej wpłaty. 
Przy wypłacie wynagrodzeń do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie pracodawca może zaliczyć je do kosztów w miesiącu za który zostały wypłacone o ile wypłata odbyła się w terminie. 

PRZYKŁAD 2
Firma wypłaca pracownikom wynagrodzenie na koniec miesiąca. Pensja za styczeń została wypłacona 31 stycznia. Składki na ZUS w części płaconej przez płatnika zostały opłacone 15 lutego. 
W tej sytuacji wydatki z wynagrodzenia oraz z zapłaconych składek na ZUS staną się kosztami uzyskania przychodów w miesiącu styczniu. 

PRZYKŁAD 3
Pracodawca wypłaca pracownikom pensję do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za styczeń zostało wypłacone 10 lutego. Natomiast składki od wynagrodzeń zgodnie z przepisami zostały opłacone 15 marca. 
Wydatki z tytułu wynagrodzeń zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów za styczeń, a zapłacone składki na ZUS stanowią koszty za marzec. Mogłyby zostać zaliczone do kosztów styczniowych gdyby zostały uregulowane do 15 lutego. 

Księgowanie listy płac przy umowach zlecenia i o dzieło

Wynagrodzenie w kwocie brutto księgowane jest w kolumnie 12 KPiR w chwili dokonania wypłaty lub pozostawienia w dyspozycji osoby zatrudnionej.
Natomiast składki na ZUS w części finansowanej przez zleceniodawcę będącym płatnikiem składek należy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili ich wpłaty do ZUS-u.

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-11
Data publikacji: 2021-04-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU