Windykacja należności wiąże się z kosztami jakie wierzyciel musi ponieść, aby odzyskać dług. Przedsiębiorca może wyrównać koszty i skorzystać z rekompensaty w zryczałtowanej kwocie 40 euro naliczanej w związku z opóźnioną zapłatą. Może o nią ubiegać się wierzyciel, który nie otrzymał w terminie zapłaty i poniósł koszty związane z windykacją. Dłużnik, który zalega z zapłatą kilku faktur może być obciążony wielokrotnością 40 euro. rekompensata 40 euro za opoznienie platnosci

Rekompensata 40 euro – kto może się ubiegać?

O kwotę 40 euro może ubiegać się wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę lub za dostarczony towar w wymaganym terminie, przy czym termin ten powinien być określony w umowie lub wezwaniu do zapłaty. Dokumentem, który pozwala ubiegać się spłatę należności jest faktura. Przepis o rekompensacie 40 euro nie dotyczy umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Rekompensata może być naliczona do każdej faktury nieuregulowanej w terminie. Wierzyciel automatem nabywa prawo do rekompensaty mającej pokryć koszty związane z odzyskaniem należności. Może ubiegać się o nią już od dnia nabycia uprawnień do odsetek, jeszcze na etapie postępowania przedsądowego. Jeżeli koszty wierzyciela przekraczają kwotę 40 euro, to należy mu się zwrot tych kosztów, a także kosztów postępowania sądowego pomniejszonych o kwotę rekompensaty. 

Wysokość rekompensaty za opóźnienie płatności (art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych)

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.


Przeliczanie kwoty rekompensaty na polskie złoty

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku wskazuje sposób przeliczania kwoty rekompensaty 40 euro na polską walutę. Przy przeliczaniu pod uwagę bierze się średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dane świadczenie było wymagalne. 

Rekompensata 40 euro – kiedy będzie korzystna?

Rozwiązaniem korzystnym dla wierzyciela jest sytuacja, kiedy dłużnik zapłaci należność razem z rekompensatą poza drogą sądową. Kolejną korzystną sytuacją jest przypadek, kiedy wierzyciel posiada większą ilość nieuregulowanych faktur. Do każdej z nich doliczana jest rekompensata. Suma wszystkich rekompensat zapewne przewyższy koszty postępowania sądowego, co spowoduje wzrost rekompensaty. 

Rekompensata 40 euro – kiedy nie będzie korzystna? 

Ubieganie się o rekompensatę 40 euro nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem dla wierzyciela. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to wtedy ubieganie się o rekompensatę w przypadku toczącego się postępowania sądowego nie jest opłacalne dla wierzyciela. Rekompensata doliczana jest do wartości należności, przez co zwiększa się wysokość opłat sądowych. W sytuacji, kiedy wierzyciel wygra sprawę w sądzie, to dłużnik będzie musiał zwrócić należność, co spowoduje, że kwota naliczonej rekompensaty będzie musiała zostać odjęta od kosztów postępowania sądowego. Jeżeli naliczona rekompensata będzie niższa od sumy opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, to wtedy jej dochodzenie nie jest opłacalne, bowiem wysokość kwoty wyniesie 0 zł. Wierzyciel nie otrzyma więc żadnego zwrotu.

Jak skorzystać z usługi windykacji w programie FakturaXL?

Na górnej szare listwie należy wejść w “Przychody” (1) i wybrać “Nieopłacone faktury” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

Odzyskaj pieniądze

Uwaga! Aby wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury, należy w polu “Termin płatności upływa za (dni)” wpisać wartość zero: 0.

Zobacz jak to działa krok po kroku: Pełna instrukcja dla usługi Odzyskaj pieniądze


Data publikacji: 2022-07-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU