Nierzetelnych kontrahentów jest coraz więcej. Statystyki pokazują, że w Polsce jest ponad 2,4 miliona dłużników, co ma niekorzystny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorców i ich pozycję na rynku. Sposób postępowania dla opóźnionych zobowiązań jest zawsze taki sam. W pierwszej kolejności trzeba przygotować i dostarczyć wezwanie do zapłaty, a następnie skierować sprawę do sądu. jak odzyskac pieniadze od dłuznika

Egzekucja długów – jak postępować?

Jeżeli kontrahent nie reguluje na czas zobowiązania, wierzyciel powinien przedsięwziąć określone kroki. Do jego dyspozycji pozostają metody uwarunkowane prawem, ale równie dobrze może powierzyć sprawę wyspecjalizowanej firmie. Nie istnieje jeden skuteczny sposób działania, dlatego każda sprawa powinna być przeanalizowana w sposób indywidualny. Czasem wystarczy porozmawiać, wysłać dłużnikowi odpowiedni dokument i bez zbędnej zwłoki reguluje on zaległe zobowiązanie, a w innych przypadkach konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

Polubowne odzyskanie długu

Przez określenie polubowne odzyskanie długu rozumie się próbę porozumienia. Podjęte działania są satysfakcjonujące dla obu stron. Trzeba mieć świadomość, że nieuregulowanie na czas zobowiązania często jest skutkiem ubocznym poważnych problemów finansowych, z jakimi musi radzić sobie dłużnik.

Aby osiągnąć zamierzony cel, najlepszym rozwiązaniem jest wywołanie lekkiej presji w formie wiadomości mailowej, tekstowej albo rozmowy telefonicznej. Doskonałe efekty przynosi przekazanie informacji, że brak uregulowania zobowiązania przyczyni się do udostępnienia negatywnej opinii w sieci, czego pragnie uniknąć zdecydowana większość przedsiębiorców.

Jeżeli podjęte działania nie przyniosą żadnych efektów, należy przygotować wezwanie do zapłaty. Ten krok również jest traktowany jako windykacja polubowna. Wezwanie dostarcza się osobiście albo można skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej – w obu przypadkach wymagane jest dostarczenie wezwanie w formie listu poleconego z pisemnym potwierdzeniem odbioru. Tego kroku nie można pominąć, gdyż w celu wszczęcia postępowania sądowego, trzeba przekazać dowody potwierdzające próbę polubownego załatwienia sprawy.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

Brak reakcji na polubowne działania wierzyciela prowadzi do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wymagane jest zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, która pozwoli sądowi wydać decyzję.

Wśród wymaganych dokumentów występują:
  • umowa podpisana z dłużnikiem,
  • nieuregulowane przez niego faktury,
  • dowody potwierdzające próby załatwienia sprawy poprzez windykację polubowną (dostarcza się wezwanie do zapłaty, dowód odbioru korespondencji przez dłużnika, rozmowy przeprowadzone pomiędzy stronami),
  • odpis pozwu razem z załącznikiem (dotyczy kilku pozwanych),
  • dowód uregulowania opłaty sądowej.
Gdy kwota zadłużenia jest niższa od 20 tysięcy złotych, nie ma przeciwwskazań do złożenia pozwu w formie uproszczonej, czyli używając gotowego formularza. W pozostałych przypadkach trzeba przygotować pozew samodzielnie.

E-sąd i Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Jeżeli dług jest pieniężny, sprawa może trafić do e-Sądu właściwego VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze może zostać wszczęte, jeżeli kwota zobowiązania została wyznaczona w sposób, który nie budzi wątpliwości i jest zrozumiały. Obowiązek może zostać potwierdzony przy pomocy dostarczonych do sądu dokumentów. W EPU nie odbywa się postępowanie dowodowe, czyli wina dłużnika nie może budzić żadnych wątpliwości.

Naprawienie szkody

Sąd wydając wyrok w sprawie, nie tylko obliguje dłużnika do zapłacenia zobowiązania, ale równocześnie strona jest zobowiązana do uregulowania odsetek ustawowych za opóźnienie (albo wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych). Odsetki są liczone od dnia, kiedy zobowiązanie powinno zostać uregulowane do dnia zapłaty. Odsetki są traktowane jako odszkodowanie, jednak Kodeks cywilny wskazuje na możliwość żądania naprawienia szkody przez dłużnika na zasadach ogólnych. Odszkodowanie to dodatek do roszczenia odsetkowego, czyli wierzycielowi przysługuje prawo do uzyskania „nadwyżki” przekraczającej kwotę odsetek.

Jeżeli dług dotyczy świadczeń niepieniężnych, sprawa również może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Art. 477 K.c. odnoszący się do zobowiązań, których podstawą nie jest umowa wzajemna, daje wierzycielowi prawo do naprawienia szkody uwarunkowanej zwłoką, nawet jeżeli zobowiązanie zostanie wykonane.

Kiedy ze względu na zwłokę świadczenie straciło znaczenie zarówno całkowite albo częściowe, wierzyciel nie ma obowiązku przyjęcia świadczenia i przysługuje mu prawo do żądania naprawienia szkody ze względu na niewykonanie zobowiązania.

Jeżeli wystąpi zwłoka w płatności, wierzyciel może wydać żądanie wykonania zobowiązania albo naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki. Warunkiem uzyskania odszkodowania jest udowodnienie przez wierzyciela wszystkich przesłanek odpowiedzialności kontraktowej. W praktyce oznacza to pojawienie się zwłoki, wystąpienie szkody i związek przyczynowy pomiędzy zwłoką a szkodą.

Zobowiązania wzajemne

Po zawarciu umów wzajemnych i wystąpieniu zwłoki, wierzyciel ma takie same prawa, jak omówiono powyżej – zgodnie z art. 491. W przypadku zwłoki w płatności druga strona ma prawo, ale nie obowiązek wyznaczyć kolejny termin uregulowania zobowiązania. Kiedy warunki nie zostaną spełnione, jest to pierwsza przesłanka do odstąpienia od umowy. Wierzycielowi przysługuje również prawo żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody uwarunkowanej występującą zwłoką.

Opóźnienie w realizacji

W wybranych sytuacjach opóźnienie pozwala wierzycielowi na odstąpienie od umowy – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Takie zasady odnoszą się do umowy dostawy, umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane.

Art. 610 K.c. wskazuje, że dostawca, który nie zrealizuje na czas dostawy, co przyczyni się do opóźnienia wytwarzania przedmiotu albo jego części, nie ma obowiązku wyznaczyć dodatkowego terminu realizacji, ale może odstąpić od umowy, zanim minie termin dostarczenia przedmiotu dostawy. Taka sama zasada odnosi się do opóźnienia przez dłużnika rozpoczęcia albo ukończenia dzieła bądź robót budowlanych.

Innym rozwiązaniem tej samej sytuacji jest postępowanie zgodne z art. 491 K.c.

Zastępstwo

Art. 480 § 1 K.c. zezwala, aby dłużnik, który nie wykonał zobowiązania, został zobowiązany do naprawienia szkody i równocześnie zobowiązany do wykonania powierzonej czynności na koszt dłużnika.

Art. 480 § 2 K.c. wskazuje, że jeżeli doszło do zaniechania, oprócz roszczenia o naprawienie szkody można zażądać uprawnienia przez sąd do usunięcia skutków tego, co nastąpiło na skutek zaniechania dłużnika.

Jeżeli ma miejsce sytuacja nagła, do wykonania zastępczego nie jest wymagane upoważnienie sądu.

Aby uzyskać zgodę na wykonanie zastępcze, wymagane jest dostarczenie do sądu pozwu ze szczegółowym opisem sytuacji. Wniosek o udzielenie upoważnienie do zastąpienia dłużnika nie wystarczy. Uzyskując ponowne rozstrzygnięcie, wierzyciel ma prawo do podjęcia czynności osobiście albo ze wsparciem podwykonawcy.

Windykacja niezapłaconych faktur w programie Faktura XL

Na górnej szare listwie należy wejść w “Przychody” (1) i wybrać “Nieopłacone faktury” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

Odzyskaj pieniądze

Uwaga! Usługa jest dostępna tylko dla faktur wystawionych na polskich nabywców, które są po terminie.

Zobacz jak to działa krok po kroku: Pełna instrukcja dla darmowej windykacji online w programie


Data publikacji: 2023-11-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU