Na polskim rynku pracy cały czas pojawiają się nowe osoby, które chcą samodzielnie prowadzić własną firmę i być dla siebie szefem. Jednym z pomysłów na własny biznes jest stworzenie firmy transportowej. jak zalozyc firme transportowa

Firma transportowa – charakterystyka

Zadaniem firmy transportowej jest przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi, również zespołami pojazdów składających się z samochodu i przyczepy bądź naczepy. Do zakresu obowiązków przedsiębiorcy posiadającego firmę transportową należy nie tylko przesyłanie rzeczy i dostarczanie przesyłek we wskazane miejsce, ale także przechowywanie i przetwarzanie dokumentów związanych z przesyłką, zlecenie przepakowania, załadunku przewozu, odbioru, rozładunku, sprawdzania zawartości przesyłki, itp. 

W stosunku do firmy transportowej obowiązują przepisy prawa przewozowego. Dodatkowo jeżeli usługi świadczone przez firmę dotyczą pośrednictwa przewozu rzeczy, to jeszcze podlega ona ustawie o transporcie drogowym. Aby firma transportowa mogła zajmować się pośrednictwem przewozu rzeczy musi posiadać odpowiednią licencję, która jest wydawana po spełnieniu określonych warunków:
 • właściciele firmy transportowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karno-skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku bądź warunkom pracy i płacy lub innym, które mają związek z wykonywaniem zawodu oraz również jeżeli nie zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • przynajmniej jedna osoba z zarządu firmy lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem posiada certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji oraz wystarczającej wiedzy do wykonywania i podjęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym do uzyskania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Musi je posiadać chociaż jedna osoba zarządzająca firmą transportową. 
Certyfikat można uzyskać po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego w wybranych polskich miastach.
Do egzaminu może przystąpić osoba, która złoży wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. We wniosku musi wskazać zakres kompetencji, o które się ubiega (transport drogowy osób lub rzeczy), proponowaną datę i miejsce egzaminu. Aby uzyskać oba certyfikaty należy złożyć dwa oddzielne wnioski. 

Osoby, które mogą udokumentować swoje wykształcenie w zakresie transportu są zwolnione z egzaminu:
 • pisemnego  - jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunek: program studiów musi obejmować swoim zakresem zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009
 • z zagadnień objętych programem studiów osoby ubiegającej się – ukończenie studiów, których program obejmował część zagadnień wymienionych w załączniku w/w rozporządzenia. 
  Terminy egzaminów są dostępne pod adresem: www.its.waw.pl 
  Wydanie certyfikatu nie jest darmowe. Łączna kwota za przystąpienie do egzaminu oraz wydanie certyfikatu wynosi 800 zł. 
Zwolnienie z pisemnego egzaminu wymaga zapłaty jedynie za wydanie certyfikatu w kwocie 300 zł. 
Zwolnienie z części zagadnień obniża koszt przystąpienia do egzaminu o 50 zł za każde zwolnione zagadnienie. 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego przy pośrednictwie przewozu rzeczy

Osoba otrzyma licencję po spełnieniu warunków wymienionych powyżej w opisie poświęconym licencji. Generalnie może ją dostać osoba, która nie była karana między innymi za przestępstwa karno-skarbowe. 

Wniosek o udzielenie licencji należy złożyć w starostwie powiatowym
. Należy do niego dołączyć:
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że pełni takie stanowisko w firmie
 • certyfikat kompetencji zawodowych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego dobrej reputacji
 • dokumenty stwierdzające dobrą sytuację finansową
 • dowód zapłaty. 
Za wydanie licencji trzeba zapłacić określoną kwotę. Wysokość opłaty zależy od okresu na jaki ma być wydana licencja i wynosi odpowiednio za okres:
 • od 2 do 15 lat – 800 zł
 • od 15 do 30 lat – 900 zł
 • od 30 do 50 lat – 1 000 zł. 
Działalność transportowa w zakresie przewozu rzeczy może być prowadzona pod warunkiem posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej firmy (50 000 euro). Finanse firmy muszą być udokumentowane rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi, posiadaniem akcji, udzieleniem gwarancji lub poręczeń bankowych bądź posiadaniem nieruchomości. 

Firma transportowa – forma prawna i forma opodatkowania, kody PKD

Firmę transportową można założyć w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółek osobowych (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółek kapitałowych (akcyjna, z o. o.). 
Formę opodatkowania można wybrać spośród 4 obowiązujących w Polsce (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przechodów ewidencjonowanych, podatek CIT). 

Usługi transportowe, podobnie jak i pozostała działalność podlegają przypisaniu odpowiednich kodów PKD. Należy je podać w formularzu rejestracyjnym działalności gospodarczej.

Głównym kodem PKD dla działalności transportowej jest, sekcja H, kod 49.41.Z – transport drogowy towarów, który obejmuje:
 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
  dłużyc,
  inwentarza żywego,
  towarów zamrożonych lub schłodzonych,
  towarów ciężkich,
  towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
  samochodów,
  odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
Ponadto, w zależności od sposobu funkcjonowania nowej firmy, przedsiębiorca może dopisać do wniosku też inne kody określające rodzaj wykonywanej przez niego działalności transportowej.
Przykładowo mogą to być kody PKD:
49.42.Z – działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
53.20.Z – pozostała działalność pocztowa i kurierska;
52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych;
52.22.B – działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy.

Rejestracja firmy

Sposób rejestracji zależy od wybranej formy prawnej. 
Przy jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Rejestracja w formie spółki cywilnej wymaga wykonania kilku czynności:
 • wszyscy wspólnicy jako osoby fizyczne muszą dokonać wpisu do CEIDG
 • zawarcia pisemnej umowy spółki cywilnej
 • zgłoszenia do GUS i U.S. celem uzyskania numeru REGON oraz NIP spółki
 • zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  Spółki prawa handlowego wymagają rejestracji w KRS na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć odpowiednie dokumenty.

Program do faktur dla firm transportowych

W tym zakresie program FakturaXL oferuje gotowe tanie i sprawdzone rozwiązania dla biur rachunkowych i firm transportowych. Aktualnie z programu korzysta kilkaset firm zajmujących się transportem w zakresie krajowym i międzynarodowym. Zostało zaimplementowane wiele rozwiązań dedykowanych firmom transportowym.

Główne oczekiwania branży transportowej dotyczące programu do fakturowania:
 • wystawianie faktur w EUR i innych walutach obcych z automatycznym przeliczeniem kursu waluty wg. tabeli NBP lub własnego kursu waluty narzuconego przez umowę z kontrahentem. Kurs waluty, numer tabeli NBP oraz kwota przeliczenia VAT pojawia się na fakturze,
 • dwu-walutowe faktury np. w PLN i EURO jednocześnie na jednym druku,
 • faktury w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz dwujęzyczne np. polsko-angielska,
 • jednostki miary km, fracht i inne własne, które można samemu wprowadzić w programie,
 • dodatkowe dokumenty dla transportu np. dowód dostawy, wydanie zewnętrzne, oferta, zamówienie
 • numer zlecenia w programie, który może pojawiać się na fakturach i innych dokumentach dotyczących zlecenia transportowego. Po numerze zlecenia można również sortować i przeglądać faktury w programie.
 • możliwość zamieszczanie opisów między pozycjami na fakturze. Można w ten sposób na jednej fakturze zamieścić czytelnie dodatkowe uwagi dotyczące kursu czy kilku zleceń transportowych.
 • pola z pozycjami na fakturze mogą być wieloliniowe i zawierać bardzo dużo informacji np. numer zlecenia, przebieg trasy przejazdu itp.
 • umieszczenie dwóch numerów kont na fakturze np. konto w EUR i konto w PLN wraz z dodatkowymi informacjami typu SWIFT, nazwa banku, waluta konta itp.
 • automatyczne pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS,
 • własne logo firmy na fakturze i możliwość wgrania pieczęci,
 • własny schemat numeracji, kilka różnych schematów jednocześnie
 • wysyłanie faktur na e-mail lub sms-em bezpośrednio z programu do klienta wraz z późniejszą informacją czy faktura została poprawnie dostarczona,
 • zaawansowane raporty i ewidencje,
 • skuteczna kontrola płatności w firmie: oznaczanie statusu opłacenia faktury, raporty nieopłaconych faktur, lista terminów płatności, automatyczne przypomnienia na e-mail lub sms o nieopłaconej fakturze lub zbliżającym się terminie płatności za wykonane zlecenie transportowe. W razie braku zapłaty, możliwość łatwego zlecenia windykacji należności bezpośrednio z programu przez profesjonalną i skuteczną firmę windykacyjną.
 • możliwość eksportu danych z programu bezpośrednio do biura rachunkowego lub księgowego.

Wybór biura rachunkowego

Księgowość w firmie transportowej nie jest zbyt skomplikowana. Bez problemu można prowadzić ją samodzielnie. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie czuje się na siłach może skorzystać z pomocy księgowego zatrudniając go w firmie lub powierzyć prowadzenie spraw księgowych do tradycyjnego biura rachunkowego. Jednak chcąc zaoszczędzić na kosztach warto jest rozważyć korzystanie z internetowego biura rachunkowego.
Obecnie księgowość online jest dość popularną formą ewidencjonowania finansów firmy. Za jej prowadzeniem przemawiają głównie niskie koszty. Księgowość internetowa oferuje cały szereg różnych usług potrzebnych przedsiębiorcy, jak np.: programy do fakturowania czy wystawianie umów. Korzyścią jest również to, że faktur oraz innych dokumentów nie trzeba dostarczać do biura rachunkowego. Są one już w systemie.


Data publikacji: 2020-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU