Hulajnogi elektryczne stały się popularnym środkiem transportu. Pozwalają sprawniej przemieszczać się po mieście, nie są im straszne korki, dlatego też część przedsiębiorców rozważa zakup hulajnogi do firmy. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów firmowych? hulajnoga elektryczna na firme

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Za koszty uzyskania przychodu uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązkiem przedsiębiorcy w przypadku kontroli jest wykazanie związku pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą, a poniesionym wydatkiem. Czasami trudno jest w jednoznaczny sposób stwierdzić czy dany wydatek stanowi koszt firmowy, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto jest wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Zgodnie z przepisem do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się między innymi:
  • wydatków poniesionych na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
  • wydatków poniesionych na spłatę kredytu
  • odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów
  • podatku dochodowego
  • podatku od spadków i darowizn
  • kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań
  • kosztów reprezentacji, szczególnie tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, także alkoholowych
  • odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Hulajnoga elektryczna w firmie

Hulajnoga elektryczna uważana jest za transport osobisty. Prędkość z jaką może się poruszać to nawet 25 km/h. Urządzenie nie zostało wymienione w zamkniętym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. Jej zakup jeżeli będzie dobrze udokumentowany (faktura lub rachunek) może stanowić dla przedsiębiorcy koszt firmowy. Hulajnoga może być wykorzystywana np.: w celu dojazdu przedsiębiorcy do firmy lub klienta. Może z niej korzystać nie tylko przedsiębiorca, ale również jego pracownik o ile będzie służyła mu do wykonywania czynności firmowych. Jeżeli więc hulajnoga elektryczna będzie wykorzystywana tylko w działalności, to z powodzeniem jej zakup oraz eksploatację można uznać za koszt podatkowy. 
Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2019 roku (sygn. nr 0112-KDIL3-3.4011.242.2019.2.TW)  wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Można w niej przeczytać:

wydatek na zakup hulajnogi, która będzie używana przez Wnioskodawcę tylko dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, może być bezpośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym jest możliwe zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dokonano zakupu hulajnogi elektrycznej.

Hulajnoga elektryczna nie jest uznana za pojazd osobowy, dlatego koszty związane z jej eksploatacją nie podlegają limitowi. W związku z tym poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości. Nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca posiadał w firmie zarówno samochód osobowy, jak i hulajnogę. Ważne, aby potrafił w odpowiedni sposób uzasadnić posiadanie obu środków transportu w działalności (sposób oraz cel posiadania obydwu pojazdów w firmie). 

Hulajnoga elektryczna – kwalifikacja wydatku

W działalności gospodarczej bardzo ważna jest odpowiednia kwalifikacja wydatku.

W zależności od sposobu finansowania, wartości oraz okresu użytkowania hulajnogę elektryczną można: 1. Hulajnoga spełnia wymogi bycia środkiem trwałym
Jeżeli wartość hulajnogi jest wyższa niż 10 000 zł (vatowcy – kwota netto, nievatowcy – kwota brutto), a okres użytkowania będzie wynosił więcej niż 1 rok, to przedsiębiorca powinien wprowadzić hulajnogę do ewidencji środków trwałych. W tym przypadku kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne. 

2. Hulajnoga nie spełnia wymogów bycia środkiem trwałym
W przypadku kiedy wartość hulajnogi nie przekracza 10 000 zł netto dla vatowca lub brutto dla nievatowca, to przedsiębiorca nie musi wprowadzać jej do ewidencji środków trwałych. Jeżeli uzna zakup za koszt uzyskania przychodu, to wydatek powinien zaksięgować w kolumnie 13 KPiR – „Pozostałe wydatki”

3. Hulajnoga wykorzystywana w działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
W tej sytuacji przedsiębiorca może całą wartość rat leasingowych powiększonych o koszty manipulacyjne oraz prowizje na podstawie otrzymanej faktury, zakwalifikować do kosztów podatkowych. Przy leasingu operacyjnym sprzęt wskazany w umowie jest własnością leasingodawcy do momentu jego wykupu przez leasingobiorcę. 

4. Hulajnoga wykorzystywana w działalności na podstawie umowy leasingu finansowego.
Przy umowie leasingu finansowego, hulajnoga wykorzystywana w działalności w momencie jej zawarcia zostaje wprowadzona do ewidencji środków trwałych. W tym wypadku koszt firmowy stanowią comiesięczne odpisy amortyzacyjne oraz odsetki naliczone od części podstawowej raty na podstawie faktury wystawionej przez leasingodawcę.


Data publikacji: 2021-07-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU