Z roku na rok powiększa się liczba kupowanych i użytkowanych samochodów elektrycznych. W związku z tym pojawiła się konieczność otwierania nowych stacji ładowania pojazdów. stacja ladowania samochodow elektrycznych biznes

Stacja ładowania samochodów elektrycznych jako pomysł na biznes

Pomysł na otworzenie własnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych można zrealizować już na początku otworzenia działalności gospodarczej jako pierwszy biznes lub poszerzyć już prowadzoną działalność.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych – rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kontynuacja

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności należy najpierw zarejestrować działalność gospodarczą składając wniosek CEIDG-1 o rejestrację. We wniosku w odpowiednim miejscu należy podać odpowiedni kod PKD, który dla usług ładowania pojazdów może być np. taki: PKD 35.14 – handel energią elektryczną. Usługi związane z ładowaniem pojazdów elektrycznych są dość nową dziedziną, która nie posiada jeszcze własnego kodu PKD, dlatego zgodnie z opinią wydaną przez GUS, kod PKD 35.14 jest odpowiednim kodem, którego należy używać w działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem stacji ładowania samochodów elektrycznych. 
W przypadku działalności już prowadzonej wystarczy uaktualnić wpis w CEIDG przez dodanie kodu PKD (35.14). 

Stacja ładowania pojazdów – wymagania formalne

 • zgłoszenie robót budowlanych – nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystarczy tylko zgłosić wykonywanie robót budowlanych pod instalację stacji ładowania
 • zgłoszenie stacji do badania do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)
 • przekazanie danych razem z mapą, na której znajdują się publiczne stacje ładowania, do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), czyli rejestru publicznego
 • oznaczenie stacji ładowania oraz wyznaczonych miejsc postojowych zgodnie z zaleceniami wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz zgodnie z art. 12b ustawy o drogach publicznych.
W stosunku do stacji niepublicznych należy zastosować się do pewnych wymogów, takich jak:
 • zgłoszenie budowlane
 • zgłoszenie do badań UDT, ale tylko wtedy, kiedy stacje pobierają opłaty za ładowanie pojazdów
 • brak konieczności połączenia stacji ładowania z Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Stacja ładowania pojazdów – wymagania techniczne

Wszelkie wymogi techniczne związane ze stacją ładowania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Energii. Najważniejszym wymogiem jest miejsce, w którym ma znajdować się stacja ładowania. Musi to być miejsce poza strefą zagrożenia wybuchem.

Na wyposażeniu stacji powinna znaleźć się między innymi
:
 • tabliczka znamionowa producenta lub operatora stacji, na której musi być umieszczona między innymi: nazwa producenta, typ urządzenia, numer seryjny, napięcia znamionowe, częstotliwość znamionowa, prądy znamionowe
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe, jak wyłączniki odcinające zasilanie itp.
 • instrukcja ładowania umieszczona w widocznym miejscu. Może to być np. na wyświetlaczu w interfejsie użytkownika na urządzeniu
 • informacja z numerem telefonu, pod który należy dzwonić w przypadku awarii
 • informacja o zagrożeniach np. o porażeniu prądem, które wiążą się z pracą urządzenia
 • przynajmniej gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2.

Stacja ładowania pojazdów – badanie techniczne przed pierwszym użyciem

Po zainstalowaniu stacji ładowania musi zostać sprawdzona, czy wszystko działa tak jak powinno. W związku z tym przed pierwszą eksploatacją przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o badanie wstępne do Urzędu Dozoru Technicznego właściwego dla miejsca lokalizacji stacji. Wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Do wniosku z badaniem technicznym należy dołączyć między innymi: 
 • opis techniczny urządzenia
 • instrukcje eksploatacji
 • protokoły z odpowiednich pomiarów elektrycznych
 • rysunek razem z opisem miejsca lokalizacji urządzenia i zastosowanych zabezpieczeń przed uszkodzeniami
 • schemat zasilania urządzenia.
Badanie wykonywane jest przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w terminie 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku. Za ich wykonanie pobierana jest opłata w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego jakie obowiązywało za rok poprzedni. 

Stacja ładowania pojazdów – opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 roku każda ogólnodostępna stacja ładowania wymaga odprowadzania do UDT miesięcznych opłat w następującej wysokości:
 • 10 zł – operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania
 • 50 zł – dostawcy usługi ładowania. 
Opłatami zobligowani są zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i już wcześniej zarejestrowani. Wpłat dokonuje się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został nadany numer EIPA, czyli indywidualny kod identyfikacyjny lub był utrzymywany numer EIPA.


Data publikacji: 2022-09-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU