Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza w początkowym okresie prowadzenia działalności, którzy sami zajmują się księgowością mają problem z prawidłowym dokumentowaniem przeprowadzanych operacji gospodarczych. pozostale przychody KPiR

Przychody i pozostałe przychody w KPiR

W książce przychodów i rozchodów, przychody ujmuje się w dwóch kolumnach. Pierwsza z nich służy do wpisywania wartości przychodów pochodzących ze sprzedaży towarów i usług, a w drugiej ujmuje się pozostałe przychody. W skład przychodów z kolumny pierwszej wchodzą wszystkie osiągnięte przychody pochodzące z podstawowej działalności przedsiębiorcy. Druga przeznaczona jest dla pozostałych przychodów mających związek z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. 

Kolumna 8 KPiR – „Pozostałe przychody”

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje co może być przychodem z działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym na przychód składają się nie tylko przychody z działalności gospodarczej, ale również inne, pozostałe przychody, jak między innymi:
  • świadczenia nieodpłatne otrzymane na pokrycie kosztów lub stanowiące zwrot wydatków, jak np.: dofinansowanie z PFRON
  • kwota podatku VAT w części, w jakiej została dokonana korekta zwiększająca podatek VAT odliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jak np.: roczna korekta podatku VAT o ile VAT naliczony od zakupów rozliczany jest proporcjonalnie
  • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
  • opłata recyklingowa
  • wynagrodzenie płatników z tytułu terminowej wpłaty podatków do budżetu państwa
  • przychody z najmu oraz innych umów o podobnym charakterze, a także składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Katalog przychodów uznanych za pozostałe znajduje się w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT. Kolumna 8 KPiR zawiera zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o PIT w przypadku kiedy zapłata ma miejsce z pominięciem rachunku bankowego w sytuacjach wymienionych w przepisach.

Przykłady na pozostałe przychody

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca do ewidencji środków trwałych wpisał samochód osobowy. Do kosztów zaliczał odpisy amortyzacyjne. W 2021 roku zdecydował się sprzedać samochód, który został w całości zamortyzowany. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży przedsiębiorca powinien ująć w kolumnie „Pozostałe przychody”. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zakupił towary w ramach transakcji WNT. Sprzedaż została udokumentowana fakturą wystawioną w euro. Przepisy wymagają, aby transakcja została przeliczona na walutę polską. Po przeliczeniu powstały różnice kursowe. Kwota z faktury wynosi 1 520 zł, a zapłata w PLN wyniosła 1 500 zł. W związku z tym powstały dodatnie różnice kursowe w kwocie 20 zł. Księguje się je w kolumnie „Pozostałe przychody”. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca wystawił dla firmy A notę obciążeniową na kwotę 5 000 zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy. W dniu 30 czerwca 2021 roku na rachunek bankowy przedsiębiorcy trafiła kwota 5 000 zł. Należy ją zaksięgować w KPiR w dacie 30 czerwca 2021 roku – „Pozostałe przychody”. 

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca na rachunku firmowym posiada lokatę, od której nalicza się oprocentowanie. W miesiącu czerwcu z tego tytułu została przelana kwota oprocentowania w wysokości 100 zł, którą należy wykazać w kolumnie „Pozostałe przychody”. 

Wymienione kategorie przychodów stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.


Data publikacji: 2021-08-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU