Jedną z form prowadzenia działalności w Polsce jest spółka z o. o. Jest dość popularną formą wybieraną przez przedsiębiorców. Wyprzedza ją jedynie jednoosobowa działalność gospodarcza. Spółka z o. o. jest prosta w założeniu i daje przedsiębiorcy wiele korzyści. jak zalozyc spolke z o o

Zalety spółki z o. o.

Podstawową zaletą spółki z o. o. jest jej ograniczona odpowiedzialność. Jest podmiotem o statusie osoby prawnej. Prowadzi działalność we własnym imieniu niezależnie od udziałowców. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ograniczoną do wysokości wkładów wniesionych do spółki. Nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki oraz różne inwestycje, które nie do końca były trafione. 

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Do spółki z o. o. może być wniesiony kapitał zakładowy zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej w formie aportu, przykładowo wierzytelności, nieruchomości, czy majątkowe prawa autorskie. Minimalna wartość wkładu to 5 000 zł. Do jej założenia nie jest potrzebny wspólnik. Przedsiębiorca może założyć ją samodzielnie mając tym samym 100% udziałów i jednocześnie być jedynym członkiem zarządu. 

Koszt założenia spółki z o. o.

W przypadku spółki z o. o. niektóre czynności prawne wymagają obecności notariusza, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nawet prowadzenie spółki tylko przez jednego udziałowca i podpisywanie umów z samym sobą w niektórych sytuacjach wymaga formy notarialnej. Jest to jedna z wad tej formy prawnej. Dodatkowo ZUS traktuje jedynego udziałowca jako osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, co dla przedsiębiorcy oznacza, że ma on obowiązek odprowadzania składek na ZUS. Aby uniknąć takiej sytuacji potrzebny jest wspólnik wnoszący co najmniej 10% udziałów. 

Po uzyskaniu wpisu do KRS należy złożyć deklarację PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych). Termin na opłacenie podatku wynosi 14 dni licząc od dnia rejestracji, a stawka to 0,5% podstawy opodatkowania będącej wartością kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty wpisu do KRS, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz kwoty wynagrodzenia razem z podatkiem od towarów i usług jaką pobrał notariusz za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki. Założenie spółki przez portal S24 wiąże się z samodzielnym obliczeniem wysokości podatku oraz złożeniem deklaracji. 

Zakładanie spółki z o. o.

Aby spółka mogła zostać zawiązana należy w pierwszej kolejności sporządzić umowę, na której powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:
  • adres siedziby spółki
  • przedmiot działalności
  • wysokość kapitału zakładowego
  • podział i liczbę udziałów wspólników.
Umowa koniecznie musi mieć formę aktu notarialnego. W momencie jej zawarcia powstaje spółka z o. o. w organizacji, która trwa do momentu uzyskania wpisu do KRS-u. W tym okresie dozwolone jest nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań, jak np. zakup nieruchomości, środków trwałych, zaciąganie kredytów, zawieranie umów z kontrahentami i pracownikami, wystawianie faktur VAT. Maksymalny czas trwania spółki w organizacji wynosi 6 miesięcy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany z różnych powodów, to umowa spółki zostaje rozwiązana. Powodem może być niezłożenie do sądu wniosku o rejestrację lub prawomocne oddalenie wniosku przez sąd. 

Spółka z o. o. – rejestracja drogą tradycyjną

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do wniosku rejestracyjnego nie trzeba dołączać dokumentów do urzędu skarbowego, statystycznego oraz ZUS-u. Jedynym wymaganym jest druk NIP-8. 
Wniosek o rejestrację spółki składa się w sądzie rejestrowym, który po wydaniu postanowienia o wpisie do KRS przekazuje dane nowej spółki drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz rejestru REGON. Z kolei CRP KEP przekazuje dane do ZUS-u. Opłata za wpis do KRS drogą tradycyjną wynosi 600 zł (500 zł – oplata sądowa oraz 100 zł – ogłoszenie wpisu w Monitorze). 

Spółka z o. o. – zakładanie przez Internet

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć również przez Internet poprzez serwis S24 prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. System jest prosty i łatwy w obsłudze. Znajdują się w nim wszystkie dokumenty potrzebne do założenia spółki. Jest to tańsze rozwiązanie w porównaniu z wpisem dokonanym drogą tradycyjną. Oplata za wpis wynosi 350 zł (250 zł – wpis do KRS oraz 100 zł – ogłoszenie w Monitorze). Pewnym ograniczeniem przy tej formie jest brak możliwości kształtowania treści umowy, a rok obrotowy zawsze jest równy rokowi kalendarzowemu. Kapitał zakładowy może być pokryty tylko wkładem pieniężnym. Wszystkie osoby podpisujące umowę muszą posiadać konto w systemie S24 i muszą mieć możliwość składania podpisów elektronicznie. 

Spółka z o. o. – zgłoszenie

Niektóre przypadki wymagają zgłoszenia danych do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Składa się je bezpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej crbr.podatki.gov.pl. Celem pełnej rejestracji podatnika lub płatnika muszą zostać podane inne dane uzupełniające, jak nr rachunku bankowego, czy miejsce prowadzenia działalności. Należy to zrobić w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki na druku NIP-8, na którym powinna znaleźć się nazwa skrócona płatnika składek. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który nosi się z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej i stoi przed wyborem najbardziej odpowiedniej formy prawnej powinien rozważyć założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która obecnie ze powodu wielu zalet jest dość popularną formą prawną przedsiębiorstwa. Polecana jest głównie z powodu bezpieczeństwa majątku osobistego wspólników, którzy nie odpowiadają nim za zobowiązania spółki. Dodatkowo za wyborem tej formy przemawia jej przejrzysta struktura organizacyjna, łatwy proces zakładania i funkcjonowania, a także niski próg kapitału zakładowego.


Data publikacji: 2021-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU