Inwestorzy coraz częściej mogą liczyć na otrzymanie dywidendy. Dla sporej części podatników problemem jest jej rozliczenie. W jaki sposób należy opodatkować otrzymaną dywidendę? rozliczanie podatku od dywidendy

Dywidenda

inaczej aktywa wypłacane wspólnikom spółek kapitałowych (spółka akcyjna i spółka z o. o.) w zamian za udzielony kapitał. Dywidenda może być wypłacona zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej. Jest dochodem z tytułu posiadanych udziałów lub akcji w spółce. Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem udziałowca (wspólnika lub akcjonariusza). Dywidenda podlega opodatkowaniu w momencie jej faktycznego otrzymania przez wspólnika. Dla osoby fizycznej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Podatek

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o PIT od przychodu z dywidendy pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy 19% bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Przychodu z dywidendy nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi skalą podatkową ani nie wykazuje go w zeznaniu rocznym. 
Kwotę pobranego podatku należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki, która wypłaciła dywidendę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek. 
Dodatkowo płatnik podatku ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez spółkę przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, informację przesyła się w terminie do dnia zaprzestania prowadzenia działalności. 
Deklaracji PIT-8AR nie wysyła się do podatnika, który nie ma obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z dywidendy w zeznaniu rocznym, ponieważ rozliczenie podatku leży po stronie płatnika, czyli spółki.

Zaliczka

wypłacona na poczet dywidendy jest przychodem od kapitałów pieniężnych. W przypadku jej wypłaty płatnik ma obowiązek pobrać od wypłaconej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% i wpłacić go na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek.

Dywidenda rzeczowa

Czasami dywidenda może mieć formę rzeczową. W tym przypadku spółka nie ma możliwości poboru podatku i wypłaty dywidendy pomniejszonej o podatek. Jednak wspólnik jest zobowiązany do wpłaty należnego podatku na konto spółki. 
Takiego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 6 października 2010 roku (sygn. IBPBII/2/415-777/10/MM) napisał, że jeżeli dywidenda zostaje wypłacona w formie wierzytelności, to spółka powinna zobowiązać podatnika do wpłaty kwoty podatku z tytułu wypłaconej dywidendy na rachunek spółki, która ma obowiązek otrzymaną kwotę wpłacić na konto urzędu skarbowego właściwego dla jej siedziby.

Dywidenda rzeczowa, a podatek VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu uważa się także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Dla celów opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania ważne jest czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. 

Zgodnie z przepisami jeżeli dywidenda została wypłacona w formie rzeczowej i jeżeli od jej nabycia podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku, to nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Takie samo stanowisko w konkretnej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w piśmie z 5 lipca 2012 roku o nr. IPPP2/443-411/12-3/AO, gdzie można przeczytać: 

…w opisanych przez Spółkę okolicznościach, wypłata dywidendy na rzecz Udziałowca w postaci Nieruchomości (budynki i budowle trwale związane z gruntem) wybudowanych lub nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zatem zobowiązany będzie do naliczenia od tej czynności podatku od towarów i usług według właściwej stawki podatku lub też zastosować do niej zwolnienie od podatku, jeżeli Nieruchomości spełniają warunki do jego zastosowania….


Data publikacji: 2020-12-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU