Wielu przedsiębiorców zatrudniając pracownika zawiera z nim umowę zlecenia. Często jest ona dla niego korzystniejszym rozwiązaniem niż umowa o pracę. Jednak dla pracownika oznacza wiele mniej praw i przywilejów. Umowę zlecenia, podobnie jak każdą inną umowę można wypowiedzieć. Jak to należy zrobić zgodnie z prawem? Wypowiedzenie umowy zlecenia

Co znaczy wypowiedzenie umowy zlecenia?

Umowa zlecenia oparta jest na wzajemnym zaufaniu stron, dlatego też można łatwo ją wypowiedzieć, w zasadzie natychmiast. Zgodnie z kodeksem cywilnym każda ze stron (zleceniodawca i zleceniobiorca) mogą ją rozwiązać w każdym momencie niezależnie od czasu na jaki została zawarta.

Wypowiedziana umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Jej zakończenie w ten sposób wymaga spełnienia określonych warunków: 
  • zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu ma obowiązek do zwrotu wydatków zleceniobiorcy związanych z wykonaniem zapisów umowy. 
  • wypowiedzenie odpłatnej umowy przez którąkolwiek ze stron bez ważnego powodu może skutkować wypłatą odszkodowania przez stronę wypowiadającą umowę pod warunkiem, że miała miejsce szkoda.

Okres wypowiedzenia

Przy umowie zlecenia okres wypowiedzenia może być podany w dniach, tygodniach, miesiącach, a nawet w latach. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa zlecenia może zawierać zapis o zakazie rozwiązania jej w każdym czasie. Jednak możliwość wypowiedzenia jej z ważnych powodów pozostaje utrzymana z zastrzeżeniem wprowadzenia ograniczenia co do wielkości okresu wypowiedzenia.

Ważny powód może mieć charakter: 
  • powszechny (powody nie mają bezpośredniego związku z umową i jej stronami. Tworzą je zdarzenia obejmujące większy obszar lub grupę ludzi, które mają wpływ na sytuację gospodarczą lub prawną stron, jak zmiana prawa, czy zmiana stosunków społeczno-gospodarczych mające wpływ na sposób wykonania umowy)
  • indywidualny (powody dotyczą stron umowy. Mają wpływ na stosunki między stronami, jak: choroba, utrata wzajemnego zaufania).

Elementy jakie powinny znaleźć się w wypowiedzeniu umowy zlecenia

  • data i miejsce złożenia wypowiedzenia
  • dane stron (imię i nazwisko lub nazwa siedziby, adres zamieszkania/siedziby)
  • oznaczenie umowy (określenie daty, miejsca podpisania stron umowy)
  • wskazanie powodów rozwiązania umowy
  • podpis strony wypowiadającej umowę.

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

Wymaga się, aby umowa zlecenia została wypowiedziana w takiej samej formie w jakiej została zawarta. Jeżeli została zawarta na piśmie, to musi być wypowiedziana również w taki sam sposób. Wypowiedzenie powinno być złożone tak, aby druga strona umowy mogła w łatwy sposób zapoznać się z jej treścią. Dodatkowo wymagane jest spełnienie warunku z art. 60 k.c. aby wypowiedzenie było wyrażone w sposób dostateczny. Oznacza to, że treść wypowiedzenia powinna być zrozumiała i jasna, aby nie było wątpliwości dotyczących charakteru czynności prawnej dokonanej przez stronę.

Konsekwencje zakończenia umowy zlecenia

Sąd Najwyższy w wydanym wyroku z 29 lutego 2001 roku, III CKN 304/00 uznał, że umowa zlecenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ponieważ oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Należy przypomnieć, że stroną odpowiedzialną za powstałe szkody materialne związane z zerwaniem umowy bez ważnego powodu, które to szkody ponosi zleceniodawca, jest wykonawca umowy.

Z kolei strona zlecająca odpowiada finansowo za zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją powierzonego zadania. Musi też wypłacić część wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Zleceniodawca, który wypowiada umowę bez ważnej przyczyny ma obowiązek naprawy szkody.


Data publikacji: 2020-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU