Przedsiębiorca dokonując przelewu podatku do urzędu skarbowego, czasami może błędnie wpisać numer rachunku bankowego. Taki błąd może mieć dla niego dość poważne konsekwencje. Jakie mogą być skutki błędnie wykonanego przelewu podatkowego? bledny przelew podatkowy

Mikrorachunek podatkowy - przelew

Od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania zapłaty należnych podatków (PIT, CIT, VAT) tylko na przypisany do niego numer rachunku (mikrorachunek podatkowy). Prawidłowy numer można wygenerować za pomocą generatora dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów po podaniu numeru NIP lub PESEL. Można go uzyskać również w urzędzie skarbowym. W sytuacji kiedy podatnik nie posiada żadnego z wymienionych numerów identyfikacyjnych i czeka na ich nadanie, powinien dokonać przelewu na mikrorachunek prowadzony dla danego urzędu skarbowego wskazanego w wykazie opublikowanym na stronie internetowej KAS. 
Pozostałe podatki jak np.: akcyza, czy PCC należy wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Jak ustrzec się przed wykonaniem błędnego przelewu?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokładne sprawdzenie kwoty, jak również ustalenie prawidłowego numeru rachunku. Aby przelew trafił na właściwy numer rachunku bankowego należy zawsze najpierw sprawdzić:
 • numer rachunku bankowego odbiorcy
 • dane odbiorcy
 • kwotę przelewu
 • tytuł przelewu.

Przelew podatkowy – rodzaje popełnianych błędów

1. wpłacona kwota jest za mała
2. wpłacona kwota jest za duża
3. wpłata dokonana do niewłaściwego urzędu skarbowego
4. wpłata dokonana do właściwego urzędu skarbowego, ale na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

Sposób postępowania w przypadku błędnie wykonanego przelewu podatkowego 

Sposób postępowania jak i skutki jakie ze sobą niesie popełnienie błędu zależy od jego rodzaju. I tak np.: w przypadku nadpłaty można przeksięgować środki na poczet przyszłych należności. Gorzej jeżeli przelew zostanie wykonany na błędny numer rachunku bankowego. W takiej sytuacji potrzebna będzie korekta.

W pozostałych przypadkach należy postępować:

1. Zapłacona kwota podatku jest za niska.
Należy jak najszybciej uregulować należność. Nie trzeba podawać żadnych dodatkowych informacji. Wystarczy opisać przelew tak jak zawsze. Najważniejsze, aby kwota wpłaty była właściwa. Jeżeli zostaną naliczone odsetki to należy je doliczyć do brakującej kwoty.

2. Zapłacona kwota podatku jest za wysoka.
W tej sytuacji zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności. Płatność za kolejny okres powinna być pomniejszona o kwotę nadpłaty. 
Istnieje możliwość przeksięgowania nadpłaty na konto innego podatku. Jeżeli np.: nadpłata dotyczyła podatku VAT, a przedsiębiorca chciałby przekazać nadwyżkę na płatność podatku PIT. W tym celu powinien złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o przeksięgowanie.

3. Wpłata na niepoprawny numer rachunku bankowego.
W sytuacji kiedy przedsiębiorca będzie chciał wykonać przelew na nieaktualny numer rachunku bankowego, to bank może dokonać blokady transakcji, co oznacza, że przelew nie zostanie wykonany.

4. Wpłata na rachunek bankowy innego urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca, który dokonał przelewu na konto bankowe innego urzędu skarbowego może: 
 • złożyć wniosek o przeksięgowanie wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego
 • zapłacić ponownie podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i złożyć wniosek o zwrot środków do urzędu na, którego konto trafiły pieniądze.
Zapłata podatku na rzecz niewłaściwego urzędu skarbowego nie zawsze oznacza, że podatek został zapłacony. Co prawda środki z rachunku zostały pobrane na poczet zobowiązania, ale w rzeczywistości płatność nie została dokonana, ponieważ pieniądze nie trafiły na konto właściwego urzędu, który jeżeli minie termin zapłaty zacznie naliczać odsetki za opóźnienie. Przedsiębiorca jak tylko zauważy pomyłkę lub otrzyma zawiadomienie o braku wpłaty podatku, to powinien natychmiast skontaktować się z urzędem i podjąć kroki celem wyjaśnienia pomyłki.  

W przypadku kiedy przelew trafi na inny numer konta, ale we właściwym urzędzie skarbowym, podatnik powinien natychmiast skontaktować się z urzędem i wyjaśnić pomyłkę. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zwrócenie się do urzędu z prośbą o przeksięgowanie wpłaty na właściwy numer rachunku lub powtórna zapłata podatku i złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.

Jak odzyskać nadpłaconą kwotę podatku?

Jeżeli nadpłacona kwota jest dość duża i nie ma możliwości zaliczenia jej na konto przyszłych płatności podatkowych, to przedsiębiorca może ją odzyskać:
 • w przypadku podatku dochodowego po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego 
 • w przypadku nadpłaty podatku VAT po złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, zaraz po dokonaniu przelewu na wyższą kwotę.

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty

Brak jest oficjalnego wzoru wniosku o przeksięgowanie wpłaty, dlatego też każdy podatnik może sporządzić pismo w dowolny sposób. We wniosku powinno znaleźć się jak najwięcej informacji dotyczących błędnie wykonanego przelewu. Na pewno muszą to być:
 • dane płatnika, jak jego imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres korespondencyjny
 • dane urzędu skarbowego, który powinien otrzymać wpłatę
 • wartość kwoty wpłaconej pomyłkowo
 • termin wykonania przelewu
 • rzeczywista kwota podatku, która powinna zostać wpłacona
 • opis sytuacji i jej wyjaśnienie
 • informacja o tytule wpłaty.
Wniosek o przeksięgowanie należy skierować do urzędu skarbowego, który otrzymał nieprawidłową wpłatę. Najlepiej jest go przesłać pocztą, listem poleconym lub złożyć osobiście w urzędzie. Po jego rozpoznaniu środki powinny trafić na konto właściwego urzędu skarbowego. Urząd powinien też poinformować właściwą jednostkę, na konto której miały trafić pieniądze za podatek, o dacie wykonania błędnego przelewu.

Jeżeli podatnik dokona w terminie zapłaty podatku na rzecz niewłaściwego urzędu, to nie spowoduje to naliczania odsetek, pod warunkiem, że został złożony wniosek o przeksięgowanie wpłaty.


Data publikacji: 2020-05-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU