Za eksport towarów uważa się wywóz towarów z kraju poza terytorium Unii Europejskiej na obszar krajów trzecich. Eksport towarów wiąże się z dopełnieniem przez przedsiębiorcę kilku obowiązków, np. związanych z posiadaniem dokumentów wywozowych. brak dokumentow wywozu eksport towarow

Eksport towarów – jakie dokumenty?

W przepisach dotyczących podatku dochodowego znajdują się informacje dotyczące dokumentów wymaganych do zastosowania stawki podatku VAT 0%. Będą to np.: 
  • komunikat IE-599 - dokumenty wystawione w formie elektronicznej otrzymane z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych lub potwierdzone przez właściwy organ celny, wydruk dokumentu
  • kopia dokumentu IE-599 - dokumenty w formie elektronicznej pochodzące z systemu teleinformatycznego służące do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymane poza systemem pod warunkiem, że będą autentyczne
  • dokument SAD - pisemne zgłoszenie wywozowe w postaci papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych lub jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.
    Stawkę 0% VAT będzie mógł zastosować ten przedsiębiorca, który otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jeszcze przed upływem terminu do złożenia pliku JPK_V7 za ten okres rozliczeniowy. 

Rozliczanie eksportu towarów

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca rozlicza podatek VAT w okresie miesięcznym. 5 maja 2022 roku dokonał eksportu towarów do USA. 9 maja 2022 roku otrzymał wydruk dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE (komunikat IE-599). Przedsiębiorca musi rozliczyć eksport w pliku JPK_V7 za miesiąc maj 2022 rok. Ma prawo zastosować stawkę podatku 0%. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca rozliczający VAT w okresie miesięcznym dokonał w dniu 20 czerwca 2022 roku eksportu towarów do Australii. Potwierdzenie wywozu towarów otrzymał dopiero 30 lipca 2022 roku. Co powinien zrobić przedsiębiorca? 

Odpowiedź:
Dokumenty wywozowe dotarły do przedsiębiorcy już po terminie do złożenia pliku JPK_V7 za miesiąc czerwiec 2022, dlatego przedsiębiorca będzie mógł wykazać eksport towarów dopiero w rozliczeniu za miesiąc lipiec 2022. 

Rozliczanie eksportu towarów w przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie

Zgodnie z przepisami, jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma dokumentów wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy i nie wykaże dostawy w pliku JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy, ale dopiero w okresie następnym, to może w dalszym ciągu zastosować stawkę 0% pod warunkiem, że otrzyma dokumenty zanim upłynie termin do złożenia pliku JPK_V7 za ten okres. Jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu nie otrzyma dokumentu wywozu, to będzie musiał zastosować stawkę właściwą dla dostawy towarów obowiązującą na terytorium Polski. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca rozlicza podatek VAT w okresie miesięcznym. 31 maja dokonał eksportu towarów do USA. Dokument wywozu IE-599 dotarł do niego dopiero po dwóch miesiącach, 30 lipca. Jaką stawkę podatku może zastosować podatnik? 

Odpowiedź: 
W powyższym przykładzie, przedsiębiorca w JPK_V7 może wykazać sprzedaż za miesiąc czerwiec ze stawką obowiązującą w Polsce w wysokości 23%, a w miesiącu lipcu będzie mógł zastosować do eksportu towarów stawkę 0% i dzięki temu pomniejszy podatek VAT należny od sprzedaży naliczony w rozliczeniu czerwcowym. 

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca 18 maja dokonał eksportu towarów na kwotę 10 000 zł i wystawił fakturę ze stawką 0%. Jednak do dnia 29 lipca nie otrzymał dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE. Dokumenty dotarły do niego 17 sierpnia. W jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonać rozliczenia?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca powinien w czerwcu ująć sprzedaż w JPK_V7 ze stawką krajową 23% i wykazać kwotę netto w wysokości 8 130,08 zł oraz podatek VAT w wysokości 1 869,92 zł. Natomiast w miesiącu sierpniu powinien wykazać kwotę 10 000 zł (eksport towarów) ze stawką 0%, a następnie kwotę 8 130,08 zł i 1 869,92 zł ze znakiem minus w części dotyczącej sprzedaży krajowej opodatkowanej podatkiem VAT w stawce 23%. 

Jeżeli faktura VAT dokumentuje eksport towarów, to przy księgowaniu zarówno sprzedaży eksportowej, jak i krajowej zawsze należy podać numer i datę faktury dokumentującej daną sprzedaż. 

Rozliczenie w JPK_V7 zaliczki w eksporcie

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca eksportuje towar poza terytorium UE ma obowiązek podatkowy również wtedy, kiedy otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Zerową stawkę podatku VAT powinien zastosować do otrzymanej zapłaty pod warunkiem, że wywóz towarów będzie miał miejsce w terminie 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym otrzymał zapłatę i dokument potwierdzający wywóz towarów poza obszar Unii. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorcy eksportujący towary mają prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT. Aby móc zastosować taką stawkę, przedsiębiorca musi być w posiadaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza obszar UE. Brak dokumentów skutkuje naliczeniem podatku VAT należnego wg stawki krajowej. Otrzymanie dokumentów w późniejszym terminie pozwala przedsiębiorcy rozliczyć eksport towarów w stawce 0% i dokonać korekty wcześniej opłaconego podatku VAT należnego.


Data publikacji: 2022-09-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU