Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić ubiegając się o dotację z PUP jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Można go uzyskać po rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dopiero osoba o takim statusie lub posiadająca status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej bądź Absolwenta Klubu Integracji Społecznej (przepisy o zatrudnieniu socjalnym) może starać się o otrzymanie dofinansowania. Dotacja z Urzędu Pracy na założenie firmy

Dotacja z Urzędu Pracy – warunki

Osoba bezrobotna ubiegająca się dotację:
  • nie może być studentem studiów dziennych (dopuszcza się studia zaoczne)
  • nie mogła prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy mogą wyznaczyć dłuższy okres)
  • nie może w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu
  • nie może być karana za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku
  • nie otrzymała już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej ani nie złożyła w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.
Bezrobotny może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w określonym terminie po dokonanej rejestracji. Termin ten w zależności od urzędu może być różny. W niektórych będzie to na przykład czas przypadający zaraz po rejestracji, podczas pierwszej wizyty w urzędzie. W innych może to być miesiąc, 3 miesiące lub więcej po rejestracji. 

Poszczególne urzędy pracy posiadają swoje wewnętrzne regulaminy dotyczące przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, którymi kierują się przy rozpatrywaniu złożonych wniosków. Z tego powodu warto najpierw zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w danym urzędzie pracy. 

Dotacja krok po kroku

Ubieganie się o dotację rozpoczynamy od złożenia wniosku. Później należy cierpliwie czekać na ogłoszenie wyników. Decyzja wydawana jest zwykle po miesiącu czasu. Czasami w zależności od urzędu może trwać dłużej, nawet kilka miesięcy. Zależy to od sprawności jednostki.

Analizie formalnej i merytorycznej podlega cały wniosek. Badane jest samo jego wypełnienie, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie. Ocenie podlega też planowana działalność. Urzędnicy analizują, czy na danym obszarze taki rodzaj działalności ma szansę na powodzenie, dlatego też wnioskodawca powinien przygotować bardzo dobry biznesplan. Przeważnie rozpatrywanie wniosku trwa ok. 30 dni.

Po pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest umowa wnioskodawcy z urzędem pracy, do którego trafił wniosek oraz z poręczycielami. Od momentu rozpatrzenia wniosku do czasu podpisania umowy upływa czas około tygodnia. Rolą poręczyciela jest zabezpieczenie ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umowy. 
Po podpisaniu umowy środki w ciągu kilku dni trafiają na rachunek bankowy wnioskodawcy. Wymagane jest, aby działalność gospodarcza była założona we wskazanym terminie. 

Wysokość dotacji

Kwota o jaką można ubiegać się z dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu pracy. Przeważnie maksymalnie jest to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Poszczególne urzędy co roku otrzymują na ten cel określoną liczbę środków finansowych i dopiero na tej podstawie określają maksymalną wysokość przyznawanych dotacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie jednostki właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności.

Przyznane dofinansowanie musi być wykorzystane zgodnie z tym co zostało zawarte w złożonym wniosku oraz w terminie wskazanym w podpisanej umowie. Zwykle jest to 30 dni od dnia otrzymania dotacji. Złamanie jakiegokolwiek warunku umowy lub prowadzenie działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy skutkuje zwrotem otrzymanych środków razem z odsetkami w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu. 

Wkład własny

Z reguły urzędy nie wymagają, aby wnioskodawca posiadał określony procent środków własnych. Tylko nieliczne mają zapisane w regulaminie taki wymóg. Wkład własny to nie tylko środki finansowe, ale może nim być na przykład komputer, czy drukarka bądź inne sprzęty. W ten sposób przyszły przedsiębiorca zyskuje wiele w oczach urzędników oraz deklaruje pełne zaangażowanie w swój przyszły biznes i tym samym staje się bardziej wiarygodny, a to zwiększa jego szanse na otrzymanie dofinansowania.

Biznesplan

Biznesplan jest obowiązkowy przy wniosku o dotację z urzędu pracy. Zwykle miejsce na jego napisanie jest wydzielone w samym wniosku. Jeżeli nie ma takiego należy go dołączyć w osobnym załączniku. Urzędy przeważnie posiadają gotowe formularze, które można pobrać ze strony internetowej. Jeżeli dany urząd pracy nie wymaga biznesplanu to dołączając go do wniosku zwiększa się szansę na jego pozytywne rozpatrzenie, ale jedynie wtedy kiedy zostanie dobrze napisany. 
Jeżeli sami nie potrafimy go napisać to warto jest skorzystać z pomocy profesjonalisty. Ma to o tyle znaczenie, że jeżeli nie posiadamy wkładu własnego ani wykształcenia związanego z profilem prowadzonej działalności, to dobry biznesplan pomoże urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję wnioskodawcy, a sam wniosek ma większe szanse.

Potrzebne dokumenty dla dotacji

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, certyfikaty oraz referencje potwierdzające doświadczenie osoby bezrobotnej, co zwiększa jej szansę na otrzymanie dofinansowania. W tym miejscu warto zaznaczyć, że brak doświadczenia w określonym zakresie nie oznacza, że wniosek o dotację zostanie odrzucony. Wystarczy napisać, że na danym stanowisku, na którym nie mamy praktyki zatrudnimy odpowiednią osobę z potrzebnymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Inne dotacje

Przyszły przedsiębiorca, który otrzyma dotację z PUP może starać się też o inne formy wsparcia finansowego, na przykład o refundację kosztów związanych z wyposażeniem, czy doposażeniem stanowiska pracy (wniosek można złożyć po upływie 6 miesięcy od otrzymania dotacji z PUP) lub może ubiegać się o otrzymanie dotacji unijnych. Dostępne są różne programy przeznaczone dla określonych grup i w określonych województwach. Warto więc śledzić na bieżąco wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców. 

Prowadzenie działalności gospodarczej wcześniej 

Prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie pozbawia przedsiębiorcy prawa ubiegania się o dotację z PUP. Warunkiem jest zamknięcie jej przed okresem 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie firmy w przeszłości może być dobrym argumentem zwiększającym szansę na otrzymanie dotacji z UP. Stanowi bowiem pewnego rodzaju doświadczenie, które dobrze udokumentowane może przedstawić przedsiębiorcę w lepszym świetle.


Data publikacji: 2020-04-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU