Czynni podatnicy VAT mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT. Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe krótsze terminy zwrotu. Kto otrzyma zwrot podatku w terminie 15 dni? zwrot VAT 15 dni

Zwrot podatku VAT

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT, który naliczają przy sprzedaży towarów i usług. Jednocześnie mogą odliczać VAT naliczony od faktur zakupowych. Jeżeli kwota podatku VAT naliczonego przewyższa kwotę VAT należnego, to podatnik może przenieść kwotę nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy lub może wykazać kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w wysyłanym do urzędu pliku JPK_V7. 

Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni

Od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy 15-dniowy termin ubiegania się o zwrot podatku VAT dotyczący zwrotów powstałych po 1 stycznia 2022 roku. Z opcji tej nie skorzystają jednak wszyscy przedsiębiorcy. O zwrot w terminie 15 dni mogą ubiegać się podatnicy bezgotówkowi, czyli tacy, którzy większość transakcji realizują bezgotówkowo (w systemie cashless).  

Deklaracja, która będzie wskazywała kwotę do zwrotu w terminie 15 dni powinna zostać złożona w ustawowym terminie 15 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, chyba że dotyczy to korekty pliku JPK_V7. W przypadku korekty termin liczony jest od dnia jej złożenia. 

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać zwrot w terminie 15 dni

Przedsiębiorca, aby otrzymać zwrot w ciągu 15 dni musi spełnić określone warunki. Między innymi dotyczą sytuacji:
 • łączna wartość brutto sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej nie może być niższa niż 80% całkowitej sprzedaży brutto za okres 3 kolejnych miesięcy w przypadku firm rozliczających podatek miesięcznie lub jednego kwartału przy rozliczeniu kwartalnym
 • płatności za sprzedaż na kasie fiskalnej w okresie 3 miesięcy i jednego kwartału poprzedzającego okres, za który dokonywany jest zwrot muszą być wykonane w przeważającej części za pomocą instrumentów płatniczych. Czynność ta powinna być potwierdzona paragonem z adnotacją, że płatność została dokonana z użyciem karty płatniczej przez płatność mobilną lub polecenie przelewu. Udział procentowy płatności w łącznej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej powinna wynieść:
  • 65% (lata 2022 – 2023)
  • 80% (od 1 stycznia 2024 r.)
 • wartość sprzedaży brutto zarejestrowana na kasie fiskalnej przez okres 12 miesięcy nie może być niższa niż 50 000 zł w każdym okresie rozliczeniowym
 • kwota podatku naliczonego lub podatek VAT, który nie został rozliczony w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazany w deklaracji nie może być wyższy niż 3 000 zł
 • kwota zwrotu podatku nie może przekraczać dwukrotnej wysokości podatku jaka wynika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym z zastosowaniem kas rejestrujących
 • w okresie 12 miesięcy jakie poprzedzały miesiąc zwrotu przedsiębiorca był: 
  • zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • składał pliki JPK_V7
  • prowadził ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online
 • przedsiębiorca posiadał rachunek rozliczeniowy bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdujące się na białej liście podatników przynajmniej przez okres 3 miesięcy poprzedzających okres, za który miał nastąpić zwrot.


Data publikacji: 2022-02-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU