Każdy podatnik podatku VAT ma obowiązek dokonania rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym dla celów podatku VAT. Po dokonanej rejestracji naczelnik urzędu skarbowego wpisuje danego podatnika do rejestru VAT. Zarejestrowani podatnicy VAT czasami mogą zostać wykreśleni z rejestru. W jakich okolicznościach może dojść do wykreślenia podatnika z rejestru? Co może zrobić podatnik, kiedy jego firma zostanie wypisana z wykazu czynnych podatników VAT? wykreslenie z rejestru podatnikow vat

Przyczyny wykreślenia z rejestru podatników VAT

Wszelkie kwestie związane z rejestracją oraz z wykreśleniem z rejestru VAT zostały zawarte w art. 96 ustawy o VAT. Przyczyn wykreślenia z rejestru jest kilka. Podatnik może bronić się przed utratą statusu podatnika VAT poprzez podjęcie określonych działań.

Najczęściej do wykreślenia z rejestru VAT dochodzi, kiedy:
  • dany podatnik nie istnieje
  • nie można skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym nie są zgodne z prawdą
  • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania organów podatkowych
  • urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji wskazujących, że podatnik prowadzi działania, które mają na celu wykorzystanie działalność banków
  • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres minimum 6 kolejnych miesięcy
  • podatnik nie złożył deklaracji pliku JPK_V7 za trzy kolejne miesiące lub kwartał
  • podatnik składał deklaracje zerowe przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały
  • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności niemające miejsca
  • podatnik był świadomy tego, że uczestniczy w nierzetelnej transakcji lub mógł przypuszczać, że jest jej uczestnikiem.

Podatnik nieistniejący

Zgodnie z art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego ma prawo wykreślić z rejestru podatników VAT dany podmiot, jeżeli stwierdzi, że taki podatnik nie istnieje. O swojej decyzji nie musi wcale go powiadamiać. Zgodnie z przepisami podatnik fikcyjny nie może podjąć żadnych działań, które uchroniłyby go przed wykreśleniem, ponieważ w rzeczywistości nie istnieje.

Brak kontaktu z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem oraz nieprawdziwe dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym (art. 96 ust. 9h ustawy o VAT)

Jak wskazuje art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli organ podatkowy nie może w żaden sposób skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem, a podejmowane próby kontaktu są udokumentowane, to naczelnik urzędu skarbowego ma prawo wykreślić podatnika z rejestru VAT. Jeżeli dany podmiot udowodni prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej, a w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej niezwłocznie wywiąże się z tego obowiązku, to naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 9h ustawy o VAT może ponownie dokonać rejestracji tego podatnika bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego. 

W sytuacji, kiedy podatnik w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R poda nieprawdziwe dane (art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT), to również może zostać wykreślony z rejestru VAT. W tym przypadku zgodnie z wymienionym powyżej przepisem, naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić podatnika do rejestru, jeżeli udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej niezwłocznie dokona jej złożenia. Po spełnieniu tych warunków podatnik ponownie zostanie objęty rejestrem VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. 


Art. 96 ust. 9h ustawy o VAT 

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku - jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.


Podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania organów podatkowych

Organy podatkowe, takie jak: Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej mają prawo wezwać podatnika celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Jeżeli podatnik lub jego pełnomocnik będą ignorowali wezwania i nie stawią się w urzędzie to w takiej sytuacji może dojść do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Jeżeli przedsiębiorca udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku niezłożenia deklaracji niezwłocznie dokona tej czynności, to zgodnie z art. 96 ust. 9h ustawy może zostać ponownie przywrócony do rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.  

Urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji wskazujących, że podatnik prowadzi działania mające na celu wykorzystanie działalność banków

W tym przypadku podatnik kategorycznie zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT bez żadnego wyjątku (art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT).  

posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej.


Zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy 

Zawieszenie przez podatnika działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy może skutkować wykreśleniem z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). 
Podatnik, który w okresie zawieszenia działalności podejmie czynności opodatkowane ma obowiązek poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego wraz ze wskazaniem okresu, w którym dane czynności będą wykonywane. W tej sytuacji naczelnik US powinien przywrócić rejestrację podatnika VAT na czas jaki został wskazany w zawiadomieniu. 
Natomiast dzień wznowienia działalności gospodarczej jest jednocześnie dniem przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 ust.9g ustawy o VAT). 

Podatnik nie złożył deklaracji pliku JPK_V7 za trzy kolejne miesiące lub kwartał

Obowiązkiem podatnika jest składanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych za każdy okres rozliczeniowy. Jeżeli obowiązek ten zostanie zaniechany i podatnik nie złoży formularza przez kolejne 3 miesiące lub kwartał to naczelnik urzędu skarbowego jak wskazuje art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT może dokonać wykreślenia go z rejestru VAT. 
Podatnik może uniknąć wykreślenia, jeżeli na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego będzie potrafił udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą i niezwłocznie złoży brakujące deklaracje. Naczelnik skarbówki może przywrócić podatnika do rejestru bez konieczności składania przez niego zgłoszenia rejestracyjnego. 

Podatnik składał deklaracje zerowe przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały

W sytuacji, kiedy podatnik składa deklaracje podatkowe przez 6 kolejnych miesięcy lub przez 2 kwartały i nie wykazuje w nich żadnej sprzedaży lub nabycia towarów bądź usług oraz kwot podatku do odliczenia, czyli składa tzw. deklaracje zerowe to również może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. 
Wykreślenie nie będzie miało miejsca, jeżeli podatnik udowodni, że powodem niewykazywania sprzedaży lub nabycia towarów bądź usług razem z kwotami podatku do odliczenia była właściwość prowadzonej działalności gospodarczej (art. 96 ust. 9e ustawy o VAT). 

Podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności niemające miejsca

Jeżeli podatnik wystawia faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie wystąpiły to musi liczyć się z tym, że zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT. Na taką możliwość wskazuje art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VAT. Podatnik może uniknąć wykreślenia pod warunkiem, że wystawił fakturę lub fakturę korygującą w wyniku pomyłki bądź dokumenty te zostały sporządzone bez jego wiedzy (art. 96 ust. 9f ustawy o VAT). Zgodnie z art. 96 ust. 9i ustawy naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić rejestrację do VAT bez konieczności składania przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego i tym samym wznowić status podatnika VAT czynnego posiadany przez niego przed wykreśleniem, jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a faktura lub faktura korygująca została wystawiona bez jego wiedzy lub na skutek pomyłki. 

Podatnik był świadomy tego, że uczestniczy w nierzetelnej transakcji lub mógł przypuszczać, że jest jej uczestnikiem

Jak wskazuje art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT, jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą miał wiedzę lub uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dostawcy bądź nabywcy, którzy biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie tego samego towaru bądź usługi są uczestnikami transakcji, w których podatek był nierzetelnie rozliczany w celu odniesienia korzyści majątkowej, to tym samym naraża się na konsekwencje w postaci wykreślenia z rejestru podatników VAT. 
Naczelnik urzędu skarbowego może przywrócić rejestrację do VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego pod warunkiem udowodnienia przez podatnika, że nie podejmuje on działań, których celem jest oszustwo polegające na uzyskaniu korzyści majątkowej. Mogą też pojawić się inne okoliczności bądź dowody, z których będzie wynikał brak takiego zamiaru.


Data publikacji: 2023-07-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU