Zawieszona działalność może zostać wznowiona w każdym momencie, również ta prowadzona wcześniej w formie spółki handlowej. W jaki sposób spółka może rozpocząć działalność po okresie zawieszenia? wznowienie dzialalnosci spolki w krs

Wznowienie działalności spółki zarejestrowanej w KRS

Jeżeli spółka zarejestrowana w KRS chce nadal prowadzić działalność po okresie zawieszenia, to potrzebna jest uchwała w sprawie wznowienia jej działalności. Uchwalę muszą podjąć:
  • wspólnicy spółki osobowej
  • zarząd spółki kapitałowej.
Po podjęciu uchwały spółka ma 7 dni na złożenie do KRS-u wniosku o podjęcie zawieszonej działalności oraz uchwały zarządu lub wspólników w sprawie wznowienia. Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Nie można go złożyć przez system S24

Wniosek o wznowienie powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Wznowienie działalności następuje w dniu, który został wskazany we wniosku złożonym do sądu. 

Spółka, która zawiesza działalność może to zrobić maksymalnie na okres 24 miesięcy. Jeżeli przed upływem 2 lat od dnia jej zawieszenia, spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności, to sąd sam odwiesi zawieszenie. 

Wznowienie działalności regulowanej

Spółka prowadząca działalność regulowaną musi posiadać aktualne koncesje, zezwolenia lub licencje. Powinna zadbać o to, aby informacje o wznowieniu działalności zgłoszone do KRS-u dotarły również do innych, właściwych urzędów kontrolujących działalność. W przypadku kiedy któryś z urzędów wymagał oddzielnego zgłoszenia zawieszenia działalności, to musi być także powiadomiony o jej wznowieniu lub wręcz na nowo zarejestrowany. Przykładem może być np.: działalność firm zajmujących się ochroną osób i mienia, które zobowiązane są do oddzielnego zgłaszania wznowienia działalności do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli okres ważności zezwoleń, koncesji lub licencji wygasł, to spółka powinna wystąpić o ich przedłużenie.  

Księgowość i podatki po wznowieniu działalności 

Spółka, która wznowi działalność gospodarczą podejmuje również wykonywanie wszystkich innych czynności jakie wykonywała przed zawieszeniem. Dotyczy to także księgowości, którą powinna prowadzić na zasadach sprzed zawieszenia. Przychody i koszty powinny być ewidencjonowane na nowo począwszy od dnia jej wznowienia. 

Księgowość prowadzona w formie KPiR lub ewidencji przychodów (ryczałt) nie wymaga zakładania nowej książki, chyba że wznowienie działalności miało miejsce 1 stycznia lub w trakcie kolejnego roku, czyli po roku zawieszenia działalności.

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga po wznowieniu działalności otwarcia ksiąg rachunkowych, jeżeli wznowienie nastąpi na początku roku obrotowego, a także w sytuacji zamknięcia ksiąg za dany rok obrotowy, w którym została zawieszona działalność. 

Wznowienie działalności gospodarczej i wznowienie prowadzenia księgowości nie wymaga oddzielnego zgłoszenia do urzędu skarbowego. Jeżeli chodzi o rozliczanie podatków, to należy zastosować taki sam sposób jak przed jej zawieszeniem.  

ZUS, a obowiązki płatnika składek

Spółka po złożeniu wniosku i wznowieniu działalności nie ma obowiązku składania dodatkowych formularzy do ZUS-u, chyba że nosi się z zamiarem zatrudnienia pracowników. W tej sytuacji spółka musi podpisać z pracownikami umowy o pracę i dokonać ich zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. 

Wznowienie działalności spółki wymaga od wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowania się do ZUS jako płatnika składek za pomocą formularza ZUS ZFA i dodatkowo zgłoszenia do ubezpieczeń za pomocą formularzy ZUS ZUA lub ZUS ZZA z podaniem danych identyfikacyjnych wspólnika (NIP i PESEL). 

Sposób składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u

Jeżeli spółka zatrudnia pracowników, to po wznowieniu działalności ma obowiązek powrócić do normalnego trybu składania deklaracji i raportowania do ZUS. I tak:
  • wznowienie działalności na początku miesiąca – po wznowieniu konieczność złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub za osoby współpracujące za miesiąc, od którego działalność została wznowiona
  • wznowienie działalności w trakcie miesiąca – po wznowieniu złożenie deklaracji ZUS DRA za kolejny, pełny miesiąc prowadzenia działalności. Jeżeli spółka nie będzie zatrudniać pracowników i będzie płacić składki od minimalnej podstawy, to nie trzeba składać deklaracji co miesiąc.
Wznowienie działalności w trakcie miesiąca oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne będą płacone za część miesiąca, w którym była wykonywana działalność. Natomiast składka zdrowotna płacona jest za pełny miesiąc niezależnie od daty wznowienia.


Data publikacji: 2022-02-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU