Obowiązkiem przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest sporządzenie i ujęcie w ewidencji spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności. spis z natury rozpoczecie dzialalnosci

Spis z natury

Obowiązek sporządzenia i ujęcia w ewidencji spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z par. 24 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Zgodnie z powyższym przepisem podatnicy mają obowiązek sporządzenia spisu z natury w następujących sytuacjach: 
 • na koniec każdego roku podatkowego
  • na dzień 1 stycznia
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w przypadku utraty w ciągu roku prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników
 • na dzień likwidacji działalności.
Przedsiębiorcy, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego nie mają obowiązku wykonywania remanentu na dzień 1 stycznia roku podatkowego. W tym wypadku muszą wpisać do księgi wynik spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. 

Początkowy spis z natury powinien zawierać:
 • towary handlowe (wyroby zakupione celem dalszej odsprzedaży)
 • materiały (podstawowe i pomocnicze surowce potrzebne do produkcji).
Chodzi o materiały i towary zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy, które należały do jego majątku prywatnego i w obecnej chwili zostały przekazane do firmy. 
Do początkowego spisu z natury nie wprowadza się towarów, które wchodzą w skład majątku firmy, takich jak: komputery, telefony, czy samochody, które zostały przekazane do firmy z majątku prywatnego.

Spis z natury, a brak składników majątku

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada żadnego składnika majątku, to nie zwalnia go to jednak z obowiązku sporządzenia remanentu. W tym wypadku wartość spisu z natury wyniesie zero i taką wartość należy ująć w KPiR jako pierwszy wpis w księdze.

Spis z natury – dane jakie powinny się w nim znaleźć

Obowiązujące przepisy (par. 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR) wymagają, aby w początkowym spisie z natury znalazły się przynajmniej takie dane, jak: 
 • imię i nazwisko właściciela firmy (nazwa firmy)
 • data sporządzenia spisu
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w par. 24
 • jednostka miary
 • ilość towarów stwierdzona w czasie spisu
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową
 • wartość z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w par. 24 przez cenę jednostkową
 • łączna wartość spisu
 • klauzula „Spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób sporządzających spis
 • podpis właściciela firmy (wspólników).

Spis z natury – wycena elementów

Obowiązkiem podatnika wynikającym z par. 26 ust. 1 rozporządzenia jest dokonanie wyceny materiałów i towarów handlowych objętych spisem z natury zgodnie z ceną zakupu bądź nabycia lub wg ceny rynkowej obowiązującej w dniu sporządzenia spisu z natury, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. 
W przypadku spisu półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych oraz braków własnej produkcji należy wycenić je wg kosztów wytworzenia
Odpady użytkowe, które straciły swoją pierwotną wartość użytkową należy wycenić zgodnie z wartością wynikającą z oszacowania uwzględniając ich przydatność do dalszego użytkowania.


Data publikacji: 2021-01-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU