Osoby, które podjęły decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej i nie dysponują środkami umożliwiającymi jej rozpoczęcie, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie? dotacja z urzedu pracy

Dotacja z Urzędu Pracy – najważniejsze cechy

 • pożyczka bezzwrotna - warunek, działalność musi być prowadzona przez wymagany okres czasu. Najczęściej przez 1 rok
 • wymagany wkład własny – jego wysokość zależy od urzędu pracy, do którego składany jest wniosek o dofinansowanie. W większości urzędów wkład własny nie jest wymagany
 • brak wsparcia pomostowego – za pieniądze z dotacji nie można zapłacić np.: ZUS-u 
 • kwota dotacji – wysokość dotacji jest zmienna, zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w styczniu 2020 r. wyniosło ono 5 400 zł). W 2020 roku maksymalna kwota dotacji z UP wynosi ok. 32 000 zł. Nie oznacza to, że w każdym urzędzie będzie można taką uzyskać. Urzędy mogą dysponować środkami różnej wysokości
 • ograniczenia co do formy prowadzonej działalności – korzystając z dotacji nie można prowadzić działalności w formie spółki. Dozwolona jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jedynie w przypadku otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej można założyć spółkę cywilną.

Nabór wniosków

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji muszą śledzić na bieżąco informacje o terminie naboru wniosków. Można się o nich dowiedzieć ze strony internetowej Urzędu Pracy.

Kto może ubiegać się o środki z Urzędu Pracy?

Aby otrzymać środki z Urzędu Pracy należy spełnić określone warunki zawarte w regulaminie każdego urzędu.

Osoba ubiegająca się o dotację z Urzędu Pracy:
 • musi posiadać status osoby bezrobotnej (powinna być zarejestrowana w Urzędzie Pracy)
 • w ciągu ostatniego roku nie mogła odmówić przyjęcia na staż ani odrzucić oferty pracy
 • nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej
 • nie mogła otrzymać pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych przeznaczonych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej
 • nie zwracała środków z Funduszu Pracy
 • nie prowadziła firmy przez ostatnie 12 miesięcy
 • w ciągu ostatniego roku nie została zwolniona z pracy ze swojej winy
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat
 • nie posiada zajęć sądowych
 • posiada uregulowane zobowiązania cywilno-prawne
 • nie złożyła wniosku o dotację do innego Urzędu Pracy
 • posiada doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje w zakresie, w którym ma być otwarta działalność gospodarcza potwierdzone stosownymi dokumentami
 • nie zamierza podjąć tego samego rodzaju działalności gospodarczej, którą prowadziła w ciągu ostatnich 2 lat. 
Wszystkie warunki wymienione wyżej nie muszą obowiązywać w każdym z urzędów. Wymagania jakie muszą zostać spełnione zależą od zapisów w regulaminie danego urzędu.

Warunki przyznania dotacji

 • wniosek należy złożyć do właściwego urzędu pracy ze względu na miejsce pobytu, zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • posiadanie tzw. „II profilu pomocy” - w niektórych przypadkach wystarczy I profil i adnotacja wystawiona przez opiekuna z Urzędu Pracy, że osoba ma predyspozycje, aby zostać przedsiębiorcą
 • wybór zabezpieczenia – niektóre urzędy wymagają, aby osoba starająca się o dotację posiadała dwóch poręczycieli, którzy w przypadku kiedy firma nie dotrwa do 12 miesięcy będą zobowiązani zwrócić całość dotacji. Możliwe są również inne formy zabezpieczenia dotacji, jak np.: gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym, czy weksel
 • kolejność rozpatrywania wniosków – w tym wypadku obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy, dlatego nie ma co czekać do ostatniego dnia, aby złożyć wniosek
 • inne formy aktywizacji – osoba zainteresowana dotacją nie może odmówić oferty pracy ani szkolenia nawet jeżeli już stara się o otrzymanie środków. 
Osoby, które otrzymają dotację z UP nie mogą w ciągu roku podjąć zatrudnienia na umowę o pracę. Niektóre urzędy pracy dopuszczają zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Należy jednak dokładnie to sprawdzić, ponieważ regulaminy poszczególnych urzędów mogą się różnić.

Na co można wydać środki z dofinansowania?

 • zakup maszyn, urządzeń oraz sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności
 • zakup oprogramowania
 • reklama firmy (np.: wykonanie strony internetowej), do kwoty 2 000 zł
 • zakup towarów handlowych (do 50% wartości dotacji)
 • remont lokalu (do 30% wartości dotacji)
 • pomoc prawna lub konsultacja (do kwoty 1 000 zł).
Zamiast pomocy prawnej można skorzystać z płatnych konsultacji z biurem rachunkowym.

Na co nie można wydać środków z dotacji?

 • handel obwoźny i akwizycja
 • zakup środka transportu
 • zakup pojazdów stanowiących towar handlowy
 • remont własnego domu, w którym miałaby być prowadzona działalność
 • zakup telefonu komórkowego
 • wynagrodzenie ewentualnych pracowników
 • podatki, ZUS, koncesje oraz inne opłaty
 • zapłata za wynajem lokalu oraz media
 • zakup gruntu
 • zakup nieruchomości
 • budowa lokalu, w którym mogłaby być prowadzona działalność
 • ubezpieczenia
 • zakup w ramach leasingu
 • inne zakupy niezwiązane z działalnością gospodarczą
 • koszty związane z projektem adaptacji lokalu
 • szkolenia
 • działalność związaną z wynajmem
 • zakup środków od współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą
 • udziały w spółkach.

Środki na otworzenie sklepu internetowego i stworzenie strony www

Od 2016 roku z pieniędzy otrzymanych z dotacji nie można otworzyć sklepu internetowego i prowadzić sprzedaży za jego pośrednictwem. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to można otrzymać dotację na ten cel pod warunkiem prowadzenia dodatkowo sprzedaży stacjonarnej, np.: uruchamiając punkt w magazynie, który będzie realizował odbiór osobisty. 
Obecnie nie można skorzystać z dotacji oddzielnie na sklep internetowy i oddzielnie na stronę www.

Ocena wniosku

Każdy złożony wniosek podlega ocenie. Na podstawie ilości otrzymanych punktów, dotacja może zostać przyznana lub też nie. Wnioski oceniane są w oparciu o tzw. klucz. Urząd Pracy pod uwagę bierze kilka kryteriów.
Łącznie wniosek może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
 • czas przebywania na okresie bezrobocia – 5 pkt
  im dłużej kandydat pozostaje bez pracy, tym większe ma szanse
 • ile razy była zakładana firma – 1 pkt
  jeżeli firma zakładana jest pierwszy raz, to można otrzymać 1 punkt. Kolejny raz to 0 punktów. Urzędnicy nie biorą pod uwagę doświadczenia kandydata w prowadzeniu firmy
 • rodzaj otwieranej firmy - 9 pkt
  • produkcyjna – 9 pkt
  • usługowa – 6 pkt
  • produkcyjno-handlowa oraz usługowo-handlowa – 5 pkt
  • handlowa – 4 pkt
  • usługi fryzjerskie i kosmetyczne – 2 pkt
  • handel odzieżą używaną – 1 pkt
 • kwalifikacje i doświadczenie w branży – 37 pkt
  dobrze jeżeli kandydat będzie miał udokumentowane doświadczenie i potwierdzenie na posiadane kwalifikacje oraz odbyte szkolenia potwierdzone dyplomem ukończenia
 • analiza finansowa – 5 pkt
  kryterium choć ważne, to jednak niezbyt wysoko oceniane. Do otrzymanych 5 punktów wliczany jest punkt za wkład własny
 • stopień zaangażowania w rozwój przyszłej działalności – 9 pkt
  w punkcie tym pod uwagę brane są przykładowo: 
  • kontakty z przyszłymi dostawcami (umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy)
  • czy działalność ma szansę powodzenia w przyszłości
  • rozeznanie na rynku na planowaną działalność
  • działania marketingowe
 • adres prowadzonej działalności – 4 pkt
  jeżeli działalność będzie prowadzona na terenie podlegającym pod urząd pracy, który jest właściwy dla osoby ubiegającej się o dotację, to może on otrzymać 4 pkt, a jeżeli firma nie zostanie otwarta na tym terenie, to wtedy można otrzymać 0 pkt
Wniosek może być pozytywnie zaopiniowany jeżeli kandydat uzbiera przynajmniej 36 punktów.

Wniosek na otrzymanie dotacji z UP

Wniosek można znaleźć na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Składa się z 3 części.

I. DANE WNIOSKODAWCY

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Należy podać:
 • ile pieniędzy chce się otrzymać 
 • kiedy, gdzie i jaka działalność będzie prowadzona, razem z podaniem kodów PKD. Należy spisać wszelkie pozwolenia potrzebne do otwarcia działalności, jak: licencje, koncesje itp. Jest to również miejsce na opisanie doświadczenia, kwalifikacji związanych z branżą. Trzeba też podać profil firmy, potencjalnych klientów, konkurentów i dostawców, opisać powody otwarcia firmy, napisać plan marketingowy.
III. ANALIZA FINANSOWA 
Należy wypisać na co zostaną wydane pieniądze pamiętając o tym, że kwoty należy dostosować do procentowego podziału środków (wymienione powyżej). Kosztorys powinien zawierać kwoty brutto. W miejscu charakterystyki ekonomiczno-finansowej podaje się planowane przychody i koszty w rozliczeniu miesięcznym oraz rocznym. Trzeba obliczyć dochód i zysk firmy.

Wymagane dokumenty

Do składanego wniosku należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. Dużą ich część stanowią różnego rodzaju oświadczenia. Należą do nich między innymi:
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 1 roku od momentu założenia firmy, że nie otrzymał wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy, że nie był karany itp. Oświadczenia znajdują się na jednej karcie
 • oświadczenie o pomocy de minimis oraz formularz informacji potrzebny przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i posiadanym wkładzie własnym (jeżeli jest wymagany)
 • oświadczenie dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o innej formie zabezpieczenia
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona firma lub oświadczenie właściciela o możliwości korzystania z lokalu (dokument należy dołączyć w przypadku starania się o pieniądze na remont)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (wystarczą ksera podpisane za zgodność z oryginałem).

Uwagi końcowe

Najczęściej pieniądze z dotacji dostępne są na początku roku, w okolicach stycznia do marca. Dodatkowy nabór wniosków może mieć miejsce kiedy urząd dostanie kolejne środki. Przeważnie będzie to III kwartał roku. Osoby, które otrzymały dotację mogą, chociaż nie muszą spodziewać się kontroli. Wtedy muszą udostępnić dokumenty i pokazać zakupione sprzęty.


Data publikacji: 2020-11-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU