Dział 12 ustawy o VAT pod nazwą „Procedury szczególne” zawiera omówienie zagadnień związanych z tzw. wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną. Podatnik przy wypełnianiu nowego pliku JPK_V7 wskazuje wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną w strukturze podatku VAT należnego i zapisuje ją za pomocą specjalnego symbolu TT_WNT. oznaczenie TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna, a oznaczenie TT_WNT

W art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT zapisana została definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Mówimy o niej w sytuacji, w której zostaną spełnione łącznie niżej wymienione warunki: 
 • uczestnikami transakcji jest trójka różnych podatników VAT, gdzie każdy z nich jest zarejestrowany w innym kraju członkowskim
 • każdy z podatników jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych i każdy posiada aktywny numer VAT UE
 • dostawa dotyczy tego samego towaru, gdzie pierwszy uczestnik transakcji wydaje towar bezpośrednio ostatniemu uczestnikowi. Do transakcji dochodzi najpierw pomiędzy pierwszym, a drugim uczestnikiem, jak również pomiędzy drugim i trzecim
  • wysyłka oraz transport odbywa się przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika bądź na ich rzecz
 • transport odbywa się z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa znajdującego się na terenie Wspólnoty.

Drugi w kolejności podatnik w transakcji trójstronnej uproszczonej

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT za drugiego w kolejności podatnika uważa się tego, który dokonuje dostaw na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT, którego siedziba działalności gospodarczej jest poza terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport. 
Obowiązkiem podatnika będącego drugim w kolejności uczestnikiem wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej jest zawarcie na fakturze sprzedaży na rzecz trzeciego podatnika takich informacji, jak:
 • adnotacja „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135 – 138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”
 • adnotacja, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej
 • numer VAT UE, który podatnik stosuje w stosunku do pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika od wartości dodanej
 • numer identyfikacyjny, który jest stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika. 
PRZYKŁAD 1
Podatnik jest drugim („B”) uczestnikiem transakcji trójstronnej uproszczonej (nabywa towar od pierwszej firmy oznaczonej jako „A”). Nabyty w ten sposób towar odsprzedaje firmie „C”. Towar transportowany jest bezpośrednio z państwa kontrahenta „A” do kontrahenta „C”. Faktura otrzymana od kontrahenta „A” jest traktowana jako WNT nieopodatkowane. 

Oznaczenie TT_WNT w nowym JPK

Wystąpienie transakcji trójstronnej uproszczonej, w której podatnik jest drugim w kolejności podatnikiem i ma miejsce WNT, to  w nowym JPK_V7 należy taką transakcję odpowiednio oznaczyć symbolem TT_WNT. Dotyczy to jedynie podatku VAT należnego. Nie umieszcza się go po stronie podatku VAT naliczonego (WNT jest nieopodatkowane). Jeżeli więc zakup kwalifikuje się jako:
 • WNT 
 • podatnik jest drugim w kolejności podatnikiem
 • transakcja jest transakcją trójstronną uproszczoną
to wtedy po stronie podatku VAT należnego przy symbolu TT_WNT wskazuje się „1”.
W przypadku kiedy transakcja nie spełnia powyższych warunków, to wtedy pole TT_WNT pozostaje puste. 

PRZYKŁAD 2
W październiku 2020 roku, podatnik dokonał transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako drugi w kolejności podatnik. W danym przypadku była to transakcja trójstronna uproszczona. W jaki sposób podatnik powinien wykazać ją w JPK_V7? 

Odpowiedź:
Podatnik po stronie:
powinien w pozycji wskazać „1”.

Powinno to wyglądać następująco: 
1

W przypadku kiedy wydatki nie dotyczą danej transakcji podatnik powinien w pozycji:
wskazać „0”.​
Powinno to wyglądać następująco:
0


Data publikacji: 2020-12-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU