Czasami zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący transakcji w ramach WNT musi dość długo czekać na fakturę od dostawcy. Z tego powodu powstają wątpliwości dotyczące między innymi powstania obowiązku podatkowego po stronie nabywcy. faktura WNT z opoznieniem

WNT – definicja

„Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz” (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). 
Podatnik, który ma zamiar dokonywać transakcji w ramach WNT powinien dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT-UE. Dopiero wtedy może zostać zawarta transakcja wewnątrzwspólnotowa. Podatnicy VAT zwolnieni z podatku mają obowiązek rozliczenia transakcji WNT o ile wartość nabytych towarów od unijnego kontrahenta w danym roku podatkowym przekroczyła kwotę 50 000 zł. 
W art. 10 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług napisane jest też, że jeżeli podatnik zwolniony z VAT posługuje się numerem VAT-UE, to jego obowiązkiem jest wykazanie transakcji WNT nawet jeżeli nie przekroczył wymienionego limitu 50 000 zł. 

Obowiązek podatkowy przy WNT

powstaje w momencie wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (podatnika VAT z innego kraju UE), jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towarów. 
Wyjątkiem od wymienionej zasady jest zakup pojazdu zakwalifikowanego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy od tej transakcji powstaje w chwili otrzymania pojazdu, jednak nie może to być później niż dzień wystawienia faktury przez podatnika wartości dodanej. 

Rozliczenie w ramach WNT, a brak faktury

W przypadku WNT nabywca towaru jest podatnikiem, który ma obowiązek wykazania podatku należnego od sprzedaży. Brak faktury nie zwalnia go z tego. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT musi on do 15 dnia miesiąca następującego po dokonanej dostawie opodatkować transakcję i wykazać ją w JPK_V7 za ten okres nawet jeżeli nie będzie posiadał faktury. 
Dodatkowo jako nabywca towaru ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu. Dzięki temu taka transakcja jest dla niego neutralna podatkowo. Podatnik zamiast faktury może wskazać inny dokument potwierdzający wartość transakcji. Może to być np.: złożone zamówienie, oferta dostawcy, czy korespondencja z dostawcą. 

Opóźniona faktura WNT

Czasami faktura od dostawcy z innego państwa UE może dotrzeć do nabywcy z opóźnieniem. Zachodzą wtedy 3 sytuacje:
  • Faktura z datą wystawienia w miesiącu dokonania dostawy – obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeżeli podatnik dokonał już rozliczenia WNT, to należy przyjąć, że obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca po otrzymaniu towaru i wtedy będzie musiał dokonać korekty w pliku JPK_V7, ponieważ w rzeczywistości obowiązek podatkowy powstał już miesiąc wcześniej
  • Faktura z datą wystawienia w miesiącu następnym po dostawie między 1, a 14 dniem tego miesiąca – w tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu następującym po dostawie. Jeżeli podatnik wykaże nabycie 15 dnia miesiąca po dostawie, to nie musi korygować JPK_V7. Jedynie może być do tego zmuszony przez kurs walut jaki został zastosowany podczas przeliczania wartości transakcji. Przy przeliczeniach pod uwagę bierze się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego
  • Faktura z datą wystawienia po 15 dniu miesiąca następującego po dostawie – sytuacja podobna do tej jak przy braku faktury. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów. Pod uwagę nie bierze się daty wystawienia faktury, ponieważ dokument nie został wystawiony. Podatnik nie musi też korygować JPK_V7, gdyż obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po dostawie. Zmianie nie ulega również kurs przeliczeniowy.

WNT z opóźnieniem – okres na dokonanie korekty

W sytuacji kiedy podatnik nie wykaże transakcji WNT do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce nabycie towarów, np.: z powodu braku faktury zakupu lub z jej opóźnienia, to podatnik ma obowiązek skorygowania JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
Podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony jeżeli zostaną spełnione łącznie 2 warunki. Podatnik powinien:
  • posiadać fakturę dokumentującą WNT otrzymaną w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
  • wykazać kwotę podatku VAT należnego z tytułu WNT w pliku JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Powyższe wynika z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT.

Podatnik, który nie rozliczy transakcji WNT w momencie powstania obowiązku podatkowego, a otrzyma fakturę w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, to powinien dokonać korekty JPK_V7 i wykazać podatek należny oraz naliczony. Wtedy transakcja WNT jest neutralna pod kątem podatkowym.
Jeżeli podatnik otrzyma fakturę za WNT z opóźnieniem już po upływie 3 miesięcy, to nie ma możliwości dokonania odliczenia VAT naliczonego w okresie powstania obowiązku podatkowego. W tej sytuacji ma obowiązek wykazania podatku VAT należnego i zapłaty ewentualnych odsetek za nieopłacony w terminie podatek. Podatek naliczony będzie mógł być wykazany w bieżącym JPK_V7. 
Potwierdzeniem na to jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2017 roku o sygn. 2461-IBPP2.4512.190.2017.1.MS
Podatnik ma

prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej, w której uwzględni kwotę podatku należnego w przypadku, gdy podatek należny zostanie rozliczony w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak Wnioskodawca wykaże podatek należny w terminie późniejszym niż wyżej wskazany, to odliczenie podatku VAT może nastąpić w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej, na podstawie art. 86 ust. 10i ustawy.

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca w dniu 1 kwietnia 2020 roku zakupił do swojej firmy towar od niemieckiego kontrahenta. Towar do Polski został dostarczony 5 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorca do 15 maja 2020 roku nie otrzymał faktury dokumentującej zakup. Czy miał obowiązek rozliczenia transakcji WNT i jeżeli tak, to za jaki okres?

Odpowiedź:
Opierając się na ogólnej zasadzie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia transakcji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów, czyli do 15 maja 2020 roku. WNT powinno być rozliczone w JPK_V7 za miesiąc maj. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca nie rozliczył transakcji zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Fakturę otrzymał w czerwcu 2020 roku wystawioną z datą 2 czerwca 2020 roku. W jaki sposób powinien rozliczyć transakcję WNT?

Odpowiedź:
Transakcja WNT nie została rozliczona w momencie powstania obowiązku podatkowego, ale że nie minął jeszcze okres 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym transakcja WNT winna być rozliczona (mija w sierpniu), to przedsiębiorca może dokonać korekty JPK_V7 za maj i wykazać podatek VAT należny, jak również naliczony. W tym wypadku nie ma mowy o zaległości podatkowej, a transakcja jest neutralna podatkowo. 

PRZYKŁAD 3 
Przedsiębiorca nie rozliczył transakcji w momencie powstania obowiązku podatkowego. Fakturę za zakup towarów (dokonany w maju) otrzymał w październiku 2020 roku z datą wystawienia 2 maja 2020 roku. W jaki sposób powinien rozliczyć transakcję WNT?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca nie rozliczył transakcji w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo minęły 3 miesiące w czasie, których można było dokonać korekty podatku naliczonego i należnego. W tym samym okresie przedsiębiorca musi wykazać w JPK_V7 za maj, podatek VAT należny z tytułu WNT. Musi też zapłacić odsetki podatkowe za zaległości podatkowe. Podatek naliczony będzie mógł wykazać dopiero w bieżącym JPK_V7, czyli w październiku 2020 roku. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który dokonuje WNT zobowiązany jest do rozliczenia transakcji nawet w sytuacji kiedy nie jest w posiadaniu faktury dokumentującej zakup. To na nim jako nabywcy towaru od dostawcy unijnego ciąży obowiązek opodatkowania zakupu. Duże znaczenie ma tu prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego.


Data publikacji: 2021-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU