W działalności gospodarczej odpowiednia kwalifikacja pojazdu jest bardzo ważna z kilku powodów, miedzy innymi z możliwości zastosowania amortyzacji oraz poprawnego odliczenia VAT. definicja samochodu ciezarowego

Definicja samochodu ciężarowego

Ustawa o VAT nie podaje dokładnej definicji samochodu ciężarowego, a jedynie wskazuje pojazd z możliwością odliczenia 100% podatku VAT. Nie każdy samochód, który w dowodzie rejestracyjnym figuruje jako pojazd ciężarowy jest nim w świetle podatku VAT uprawniającego do 100% odliczenia VAT. 

Dla celów podatku VAT samochód ciężarowy musi mieć masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony.

Do pojazdów ciężarowych zaliczane są:
 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą pod warunkiem, że z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie – art. 86a ust. 3 pkt 1b ustawy o VAT
 • pojazdy o konstrukcji wykluczającej ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub o konstrukcji, która ma wpływ na to, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne – art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.
Należą do nich:
- pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe posiadające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • klasyfikowane w oparciu o przepisy o ruchu drogowym do podrodzaju: van wielozadaniowy
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
 • pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako będące konstrukcyjnie oddzielnymi elementami pojazdu.
Dla pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, wymagania stwierdzane są na podstawie:
 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w okręgowej stacji kontroli pojazdów, które powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez daną stację
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu z odpowiednią adnotacją, że zostały spełnione nałożone wymagania.
Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 11 marca 2021 roku, sygn. akt I SA/Kr 1213/20, w przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT uzależnione jest od cech tego pojazdu, a nie od badania technicznego i uzyskanego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. 

Definicja samochodu ciężarowego w świetle podatku dochodowego

Samochodem ciężarowym jest pojazd, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony. Niektóre wyjątki pozwalają zaliczyć do samochodów ciężarowych również pojazdy o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do nich:
 • pojazdy samochodowe z jednym rzędem siedzeń oddzielonym od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: - sklasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 
  • wielozadaniowy van 
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
  • pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Wymagania odnośnie tych pojazdów powinny być stwierdzone na podstawie:
 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez daną stację
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Prawidłowe określenie samochodu ciężarowego w podatku dochodowym ma ogromne znaczenie w przypadku małych podatników oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku, którzy mają prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. 

Pojazd specjalny, a podatek dochodowy i VAT

Jeżeli chodzi o rozliczenia w podatku dochodowym i VAT, to podobnie jak samochody ciężarowe traktowane są również pojazdy specjalne, które wiążą się z następującymi przeznaczeniami:
 • agregat elektryczny
 • agregat spawalniczy
 • agregat do prac wiertniczych
 • koparka
 • koparko-spycharka
 • ładowarka
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
 • żuraw samochodowy
o ile z posiadanych dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym będzie wynikało, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. 

Do pojazdów specjalnych zaliczane są również pojazdy samochodowe, które zostały określone w przepisach zgodnie z art. 86a ust. 16 ustawy o VAT. Będzie to:
 • pojazd pogrzebowy
 • bankowóz typu A i B
po spełnieniu dodatkowych wymogów.


Data publikacji: 2021-08-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU