Zatrudnienie cudzoziemca w firmie wymaga od polskiego przedsiębiorcy dobrej znajomości przepisów prawa oraz procedur, które pozwalają zatrudnić legalnie pracownika z zagranicy. Każdy obcokrajowiec, który chce pracować w Polsce, a nie jest zwolniony z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę musi takie posiadać. zezwolenie na prace typu A

Zezwolenie na pracę typu A

to dokument, który można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy. Pozwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata z możliwością przedłużenia. Na jego podstawie cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o wydanie wizy lub dokonania przedłużenia legalnej pracy w Polsce. Wniosek o wydanie zezwolenia składa pracodawca, który nosi się z zamiarem zatrudnienia cudzoziemca. Opłatę związaną z jego wydaniem ponosi przedsiębiorca. 

Uzyskanie zezwolenia na pracę typu A w 4 krokach

1. Wykonanie tzw. testu rynku pracy, 
polega na tym, że pracodawca udaje się do starosty właściwego ze względu na przyszłe miejsce wykonywania pracy przez obcokrajowca celem uzyskania informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy bądź o negatywnym wyniku rekrutacji jaka została dla niego zorganizowana. Opinia wydana przez starostę jest ważna przez okres 6 miesięcy

2. Opłata za zezwolenie na pracę dla obcokrajowca,
pracodawca przed złożeniem wniosku powinien dokonać opłaty za wydanie zezwolenia na wskazane konto Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość opłaty zależy od planowanej długości zatrudnienia i wynosi odpowiednio dla:
  • zezwoleń wydawanych na okres do 3 miesięcy – 50 zł
  • zezwoleń wydawanych na okres powyżej 3 miesięcy – 100 zł

3. Kompletowanie potrzebnych dokumentów,
pracodawca do posiadanej i opłaconej opinii starosty (powinien posiadać dowód zapłaty) musi skompletować jeszcze inne dokumenty, które będą mu potrzebne przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce. Na pewno wśród nich powinny znaleźć się:
  • kopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie obcokrajowca
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
  • umowa spółki  lub akty notarialne o zawiązaniu spółki
  • oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia (jeżeli pracodawca nie składa dokumentów sam osobiście)

4. Składanie wniosku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
Wniosek ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami przedsiębiorca składa w Urzędzie Wojewódzkim. Musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego pracodawcy i konkretnego obcokrajowca oraz tylko na daną pracę wykonywaną w danym miejscu i na konkretnym stanowisku. Jeżeli cudzoziemiec będzie chciał zmienić pracę i pracodawcę, to cała procedura dotycząca ubiegania się o wydanie pozwolenia będzie musiała zostać rozpoczęta od nowa. 

Urząd Wojewódzki ma w zasadzie 30 dni na rozpoznanie złożonego wniosku i wydanie decyzji. Po wydaniu pozytywnej decyzji, pozwolenie należy dostarczyć cudzoziemcowi. Dość często jest tak, że dokument musi być wysłany za granicę. Pracownik musi też złożyć wniosek o wydanie wizy. Dopiero po dokonaniu w/w czynności obcokrajowiec może legalnie podjąć pracę w Polsce.


Data publikacji: 2021-05-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU