Jednym z obowiązków podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych jest składanie informacji podsumowującej VAT UE. Informacja musi zawierać informacje o rzeczywiście zawartych transakcjach. Jednak czasami z jakiś powodów niektóre dane w niej zawarte są niepoprawne. Jeżeli informacja zawiera błędy, to musi zostać poprawiona za pomocą korekty informacji podsumowującej VAT UE. W jaki sposób powinna być sporządzona i złożona taka korekta? kiedy zlozyc deklaracje vat-uek korekta vat ue

Informacja podsumowująca VAT UE – kto powinien ją sporządzić i kiedy? (art. 100 ust. ustawy o VAT)

Wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe: import i eksport towarów oraz eksport usług powinny by dokumentowane w odpowiedni sposób. Taki obowiązek na podatników dokonujących transakcji z innymi podmiotami z Unii Europejskiej nakłada ustawa o VAT. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą wykazać daną transakcję na gruncie podatkowym. Podatnicy dokonujący: mają obowiązek dokonania rejestracji do VAT UE na druku VAT-R wypełniając część C.

Jak wskazuje art. 100 ust. 3 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
- powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
- dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 5.


Obowiązek złożenia korekty VAT UE – art. 101 ustawy o VAT

Jeżeli informacja podsumowująca VAT UE będzie zawierała błędy, to zgodnie z przepisami podatnik, który ją sporządził ma obowiązek dokonania korekty niezwłocznie po tym jak zauważy błąd. Korektę składa się w formie elektronicznej. <

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Korekta informacji VAT UE dokonywana jest jako informacja podsumowująca VAT UEK. Druk korekty należy wypełnić tylko w pozycjach, które objęte są zmianą. Wypełnia się:
 • pozycję „Było” – należy ująć wcześniej wprowadzone błędnie dane
 • pozycję „Jest” – należy wskazać prawidłowe dane takie jakie powinny być wcześniej umieszczone zgodnie ze stanem faktycznym. 
Wcześniej, do końca 2015 roku podatnicy musieli składać wyjaśnienia dotyczące przyczyn składania korekty. Obecnie począwszy od stycznia 2016 roku nie ma już takiego obowiązku. 
Sporządzenie i wysłanie korekty informacji podsumowującej VAT UE wymaga autoryzacji w zależności od podmiotu wysyłającego korektę:
 • osoby fizyczne – autoryzacja za pomocą podpisu kwalifikowanego lub kwoty przychodu. Jeżeli deklaracja VAT UEK zostaje wysłana w 2023 roku, to za autoryzację służy kwota przychodu z zeznania rocznego za 2021 rok
 • osoby niebędące osobami fizycznymi – autoryzacja jedynie za pomocą podpisu kwalifikowanego.
PRZYKŁAD
Podatnik złożył informację podsumowującą VAT UE za miesiąc kwiecień 2023. Wykazał w niej transakcję WNT i podał następujące dane: 
 • kod kraju – DE
 • nr identyfikacyjny VAT kontrahenta – DE 1111111111
 • kwota transakcji w złotówkach – 7 000 zł. 
Kontrahent podając numer swojej identyfikacji podatkowej pomylił się i podał błędnie numer. Prawidłowo powinno być: 1111364427. W związku z tym należy sporządzić korektę VAT UE z następującymi danymi: 
 • „Było” DE – DE 1111111111, kwota transakcji w zł: 7 000 zł
 • „Jest” DE – DE 1111364427, kwota transakcji w zł: 7 000 zł.
W sytuacji, w której informacja podsumowująca zostanie złożona i zostanie doksięgowana transakcja WNT, to wtedy korekta VAT UE w pozycji „Było” nie będzie zawierała danych. Natomiast w pozycji „Jest” będzie musiała zostać wskazana doksięgowana transakcja.

Jak złożyć deklarację VAT-UEK w programie FakturaXL?

Program FakturaXL pozwala na tworzenie deklaracji VAT-UE oraz ich korekt, czyli VAT-UEK. Deklaracje te znajdują się w zakładce Raporty, sekcja Deklaracje, można je wygenerować i wysłać bezpośrednio z programu do Urzędu Skarbowego.

Deklaracja VAT-UEK generuje się automatycznie na podstawie wprowadzonych do programu faktur WDT i WNT.
W sekcji B należy uzupełnić dane podatnika, w sekcja C, D E i F dodaje się wyłącznie wiersze dotyczące korygowanych wpisów. W pierwszym wierszu należy podać stan przed korektą, a w drugim po korekcie (stan poprawny).
W sekcji G podaje się dane podatnika, opcjonalnie tel. kontaktowy.

Poniżej można wybrać jeden z 3 sposobów podpisania deklaracji:
 • dane autoryzujące (podpis kwotą przychodu)
 • podpis własny certyfikatem kwalifikowanym
 • podpis ceryfikatem kwalifikowanym od FakturaXL
i zatwierdzić klikając przycisk "Wyślij VAT-UE do Urzędu Skarbowego".

Program przed wysłaniem VAT-UEK sprawdza poprawność wypełnienia pól i wyłapuje najczęściej pojawiające się błędy, które mogły by skutkować odrzuceniem wysłanej deklaracji.


Data publikacji: 2023-08-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU