Przedsiębiorcy dokonujący zakupu samochodów osobowych mają prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu, pod warunkiem, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. odliczenie 100 vat od samochodu osobowego

Odliczanie VAT od samochodów firmowych

Czynny podatnik VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Od tej zasady obowiązują pewne wyjątki, jak np. przy transakcjach związanych z zakupem pojazdu samochodowego. Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi można odliczyć podatek naliczony tylko do 50% kwoty pierwotnej (kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze przy zakupie pojazdu). Chodzi o to, aby podatnik nie mógł dokonać pełnego odliczenia przy zakupie pojazdu wykorzystywanego do celów innych niż tylko w działalności. Domyślnie podatnicy mogą wykorzystywać pojazdy samochodowe do tzw. celów mieszanych i dlatego kwota podatku do odliczenia została ograniczona. 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietna 2021 roku o nr ILPP2-3/4512-1-37/16-12/ST wskazał co należy rozumieć przez „mieszane”

w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”. Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów mieszanych.


Samochód wykorzystywany do celów działalności gospodarczej 

Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o VAT podatnik może dokonać pełnego odliczenia podatku VAT, jeżeli pojazdy samochodowe będą wykorzystywane tylko w działalności gospodarczej podatnika. W ust. 4 wymienionego przepisu jest napisane, że za pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej uznawane są te, których sposób wykorzystywania przez podatnika określony jest na podstawie ustalonych przez niego zasadach ich używania, które dodatkowo zostały potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu uniemożliwiającą ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Takie działanie pozwala na odliczenie 100% podatku VAT od zakupionego pojazdu.

Orzecznictwa i interpretacje
W sprawie odliczania VAT od samochodów użytkowanych w firmie zostało wydanych wiele interpretacji i orzecznictw. Analizując niektóre z nich przedsiębiorca otrzymuje wskazówki w jaki sposób powinien postąpić, aby być w zgodzie z przepisami i odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego.

PRZYKŁAD 1
Podatnik udostępnił pojazd samochodowy przedstawicielowi handlowemu, który czasami parkował pojazd poza siedzibą firmy, a czasami w miejscu swojego zamieszkania. Taka sytuacja nie należy do codziennych. Organy podatkowe, a także sądy przeważnie uznają, że sam fakt parkowania samochodu poza miejscem wykonywania działalności świadczy o wykorzystywaniu go do czynności mieszanych i tym samym pozbawia podatnika prawa do pełnego odliczenia. 
W wydanym wyroku z dnia 11 marca 2020 roku o nr. I FSK 1470/17 w przedstawionej wyżej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny przyznał podatnikowi prawo do pełnego odliczenia podatku VAT biorąc pod uwagę wykonywany zawód i specyfikę pracy przedstawiciela handlowego. Dodatkowo podatnik prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, określił regulamin użytkowania pojazdu, kontrolował sposób wykorzystania samochodu za pomocą GPS oraz systemu MAH. Przedsiębiorca dotrzymał więc należytej staranności, dlatego sąd nie mógł uznać inaczej jak tylko potwierdzić prawo podatnika do pełnego odliczenia VAT. 

PRZYKŁAD 2
Sposób wykorzystywania pojazdów samochodowych może być określony także w umowach z pracownikami, którzy korzystają z samochodów w firmie. Przedsiębiorca skorzystał z wymienionej możliwości zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2021 roku, nr ILPP2-3/4512-1-37/16-12/ST. Dodatkowo umowy zawierają klauzule przewidujące kary porządkowe jakie mogą zostać nałożone za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków w zakresie użytkowania samochodów. Urząd skarbowy uznał takie działania za kolejne zabezpieczenie przed wykorzystaniem samochodu do celów mieszanych.


Data publikacji: 2021-11-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU