Przedsiębiorcy z różnych państw Unii Europejskiej mają prawo swobodnie zawierać umowy o współpracy. Transakcja z zagranicznym kontrahentem wymaga poprawnego wystawienia faktury sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. zasady wystawiania faktur za uslugi ue

Obowiązek rejestracji do VAT UE

Jeżeli przedsiębiorca nosi się z zamiarem współpracy z zagranicznym kontrahentem z innego państwa członkowskiego UE, to zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT UE. Obowiązek ten dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych. Do rejestracji służy formularz VAT-R, część C.3. Przedsiębiorca ma prawo do transakcji z zagranicznymi kontrahentami z państw UE po otrzymaniu numeru NIP UE. 

Świadczenie usług na terenie Polski dla klienta z zagranicy

Art. 28b ustawy o VAT ma zastosowanie do usług świadczonych w kraju i za granicą na rzecz podatników zagranicznych. Zgodnie z ogólną zasadą miejscem świadczenia usług jest siedziba działalności usługobiorcy. Natomiast w przypadku świadczenia usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zastosowanie ma art. 28c ustawy o VAT. W ich przypadku za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę swojej firmy.

W sytuacji kiedy podatnik z Polski będzie świadczył usługi na rzecz zagranicznego klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a miejscem świadczenia usług będzie Polska, to podatnik ma obowiązek opodatkowania usługi wg właściwej stawki VAT jaka jest przewidziana dla tej usługi na terenie Polski. 

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług?

W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT należy przede wszystkim właściwie określić miejsce świadczenia usług. Ogólna zasada mówi, że za miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami należy uważać terytorium, na którym podmiot świadczący usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Art. 28b ustawy o VAT wskazuje w sposób szczegółowy miejsca świadczenia usług. Poniżej kilka przykładów, od których występują wyjątki wymienione w ustawie o VAT (art. 28d, 28e, 28f ust. 1, 2 i 3 oraz art. 28g ust. 2 i art. 28h – 28n).

Są to między innymi usługi: 
  • transportowe (transport morski i lotniczy)
  • turystyczne
  • związane z nieruchomościami
  • kulturalne
  • sportowe
  • edukacyjne
  • restauracyjne
  • cateringowe.

Rodzaj Miejsce świadczenia usług
Zasada ogólna Siedziba działalności usługobiorcy
Usługi świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy znajdującego się w innym miejscu niż siedziba Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Stale miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu usługobiorcy

Faktura VAT dla transakcji zagranicznych 

Na fakturze VAT wystawionej dla kontrahenta z UE koniecznie powinien znaleźć się numer VAT UE sprzedawcy i nabywcy. Prawidłowość numeru VAT UE oraz to, czy jest aktywny, czy też nie można sprawdzić w systemie VIES. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT jeżeli miejscem opodatkowania usług będzie terytorium innego kraju, to faktura sprzedaży nie powinna wykazywać stawki oraz kwoty VAT. Wtedy najczęście pola te nie są wykazywane na fakturze lub gdy program nie ma takiej możliwości to w polu przeznaczonym do wskazania stawki i kwoty podatku należy umieścić adnotację „np.”, czyli nie podlega opodatkowaniu. Dodatkowo zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18, faktura powinna zawierać zapis „odwrotne obciążenie”. Potwierdzeniem tego jest interpretacja z dnia 15 stycznia 2015 roku, sygn.: IBPP4/443-570/14/LG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o treści:

w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia usługi obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej będzie kontrahent niemiecki, Spółka winna dokumentować wykonaną usługę fakturą wystawioną zgodnie z powołanymi przepisami ustawy, wpisując na niej adnotację "odwrotne obciążenie.

Interpretacja jest odpowiedzią na złożony przez polskiego podatnika wniosek, która potwierdziła prawidłowy sposób udokumentowania przez Wnioskodawcę wykonanej usługi poprzez wystawienie faktury VAT ze stawką „np.:”.


Data publikacji: 2022-02-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU