Transakcje z kontrahentami zagranicznymi dokumentowane są fakturami sprzedaży wystawianymi przeważnie w walucie obcej. Może zdarzyć się, że faktura dla zagranicznego nabywcy będzie zawierała błąd. W takiej sytuacji należy wystawić dokument korygujący. W jaki sposób należy zaksięgować fakturę korygującą wystawioną w obcej walucie? korekta faktury walutowej

Faktura korygująca - dane formalne 

Jeżeli faktura pierwotna zostanie wystawiona z błędem wymagane jest, aby poprawić ją za pomocą korekty. Błąd w danych formalnych jest łatwy do naprawienia. Taka pomyłka nie rodzi skutków podatkowych. Wystarczy wystawić fakturę korygującą z poprawnymi danymi i dołączyć ją do dokumentów firmy, a drugi egzemplarz przekazać nabywcy. Ten typ korekty dotyczy przede wszystkim danych nabywcy lub sprzedawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP kontrahenta). Dodatkowo podatnicy VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej dane formalne, mają obowiązek dokonać korekty także w pliku JPK_V7.

Faktura korygująca – pozycje faktury

Błąd na fakturze pierwotnej może dotyczyć wartości transakcji, takich jak: kwota, stawka VAT lub nieprawidłowo zastosowana waluta. Taka pomyłka wymaga wystawienia faktury korygującej. Błędy tego typu wywołują konsekwencje podatkowe, dlatego też przy sporządzaniu faktury korygującej należy wziąć pod uwagę powód wystawienia dokumentu, ponieważ wiąże się to z powstaniem obowiązku podatkowego, a to z kolei ma wpływ na moment ujęcia korekty w ewidencjach.

Faktura korygująca – zasady księgowania

Moment, w którym należy zaksięgować fakturę korygującą zależy od przyczyny jej wystawienia. Zasady jakie w tym wypadku obowiązują zostały opisane w art. 14 ust. 1m – 1n ustawy o PIT. Na podstawie wymienionych przepisów wynika, że jeżeli przyczyną powstania korekty przychodu nie był błąd rachunkowy lub oczywista pomyłka, to korekty należy dokonać przez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. 
Jeżeli faktura pierwotna została wystawiona poprawnie, a okoliczności wymagające wystawienia faktury korygującej wystąpiły dopiero później, to korekta powinna być zaksięgowana w okresie bieżącym. Chodzi między innymi o zwrot towaru, czy udzielenie rabatu.

Zasady księgowania faktur korygujących, a podatek VAT

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania wymagają otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru wystawionej korekty.

Potwierdzenie odbioru może być dokonane za pośrednictwem:
  • wiadomości e-mail
  • faksu
  • pisemnego potwierdzenia odbioru
  • potwierdzenia przyjęcia przesyłki poleconej przez adresata
  • przesłania odręcznie podpisanej faktury korygującej.
Potwierdzenie odbioru korekty nie jest wymagane w przypadku kiedy nastąpiła próba doręczenia faktury korygującej, a mimo to sprzedawca nie otrzymał potwierdzenia jej otrzymania, a w posiadanej dokumentacji widać, że zostały podjęte próby dostarczenia dokumentu do nabywcy. 

Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę nie jest wymagane także w sytuacji kiedy:
  • korekta podwyższa podstawę opodatkowania
  • przy eksporcie towarów i fakturze WDT
  • przy dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejscem opodatkowania jest obszar poza granicami kraju
  • przy sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24 – 37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy.

Korekta faktury wystawionej w walucie obcej – kurs waluty

Co do zasady, obowiązek podatkowy dla podatku VAT powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, pod warunkiem, że nie doszło do częściowej lub całkowitej zapłaty jeszcze przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi (wtedy obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania środków). 
W przypadku kiedy faktura wystawiona w obcej walucie zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, to przeliczenia wartości faktury należy dokonać według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (art. 31a ust. 2 ustawy o VAT). 
Jeżeli faktura w walucie obcej zostanie wystawiona już po dniu powstania obowiązku podatkowego, to przeliczenia wartości z faktury należy dokonać zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego przed powstaniem obowiązku podatkowego (art. 31a ust1 ustawy o VAT). 

Przedsiębiorca, który wystawia fakturę korygującą w walucie obcej musi pamiętać o tym, że ma obowiązek zastosowania takiego samego kursu walutowego jak przy przeliczeniu faktury pierwotnej, ponieważ korekta nawiązuje do stanu jaki miał miejsce wcześniej i został wykazany na fakturze pierwotnej. Jej celem jest jedynie poprawa wartości wykazanych na fakturze pierwotnej.
Powyższe stwierdzenia zostały potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2017 roku o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.11.2017.1.BKD, w której zostało napisane, że:

do przeliczania na złote korekty przychodu niezależnie od przyczyny korekty przychodu (spowodowanej błędem rachunkowym/oczywistą omyłką czy zdarzeniami nieistniejącymi w chwili powstania przychodu) oraz niezależnie od momentu rozliczenia korekt (zarówno cofając się do okresu rozliczeniowego, w którym został osiągnięty przychód – w przypadku błędu rachunkowego/oczywistej omyłki oraz „na bieżąco” – w przypadku korekty spowodowanej innymi okolicznościami, zaistniałymi post factum), należy stosować kurs waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia faktur pierwotnych.


Data publikacji: 2020-12-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU