Do jednych z obowiązków każdego przedsiębiorcy należy zamknięcie roku podatkowego. Czynność ta dotyczy także podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu. działalnosc na ryczalcie, a zamkniecie roku

Zamknięcie roku na ryczałcie

Podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, ryczałtowiec ma obowiązek zamknąć rok podatkowy w prowadzonej ewidencji. W tym celu musi wykonać określone czynności:
  • sprawdzić zgodność stanu firmy z wykazem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości
  • sprawdzić, czy w ewidencji sprzedaży zostały ujęte wszystkie dokumenty przychodowe i czy każdy zapis jest udokumentowany właściwym dowodem księgowym
  • ustalić, czy wartości składek ZUS pobierane przez przedsiębiorcę są zgodne z wartościami, które powinny zostać pobrane. 
Przedsiębiorca stosujący ryczałt rozlicza ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy z danego roku podatkowego (za grudzień lub IV kwartał roku) w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to spowodowane tym, że płatność zaliczki pokrywa się z terminem płatności i złożenia zeznania rocznego. 

Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-28 w terminie do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie. 

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają obowiązku prowadzenia karty przychodów pracowników oraz nie muszą sporządzać spisu z natury, ani prowadzić ewidencji wyposażenia. 

Zatrudnianie pracowników przez ryczałtowca, a zamknięcie roku podatkowego

W przypadku zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia, umowę o dzieło, pracodawca ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niżej wymienionych deklaracji: 
  • PIT-4R i/lub PIT-8AR w terminie do 31 stycznia następnego roku do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (pracodawcy)
  • PIT-11 w terminie do 31 stycznia następnego roku do urzędu skarbowego właściwego dla pracownika.
PIT-11 musi otrzymać także pracownik w terminie do końca lutego następnego roku
Pracodawca ma też obowiązek wraz z zakończeniem roku podatkowego złożyć informację ZUS IWA. Dotyczy osób, które: 
  • są płatnikami składek ZUS i opłacały składki na ubezpieczenie wypadkowe bez przerwy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku oraz przynajmniej przez jeden dzień stycznia następnego roku
  • w roku, którego dotyczy deklaracja zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych w przeliczeniu na miesiące
  • figurują w rejestrze podmiotów gospodarczych REGON na dzień 31 grudnia danego roku. 
W przypadku niespełnienia przez płatnika chociaż jednego z wymienionych warunków, nie ma obowiązku wysyłania do ZUS-u informacji ZUS IWA za poprzedni rok podatkowy.


Data publikacji: 2022-01-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU