W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych przez osoby opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znalazł się wykaz zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. wzor ewidencji przychodow ryczalt 2024

Nowy wzór ewidencji przychodów

Zmiany jakie weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku obejęły również podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Polski Ład wprowadził między innymi nowe stawki ryczałtu. Dodatkowo ryczałtowców obowiązują zmiany w prowadzeniu ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany we wzorze Ewidencji przychodów dla ryczałtu dotyczą:
  • nowego wzoru ewidencji przychodów z nowymi stawkami ryczałtu
  • nowego określenia składników objętych wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należą do nich budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo do użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. 
W wykazie nie znalazło się spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkowa ustalana jest na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.


Ewidencja przychodów ryczałt – wzór 2024

Poniżej przedstawiamy wzór ewidencji przychodów na rok 2024 zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów.
Lp. Data wpisu Data uzyskania przychodu Numer dowodu na podstawie, którego dokonano wpisu Przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki

Ogółem przychody (5+6+7+8 +9+10+11 +12+13)

Uwagi*

        17% 15% 14% 12,5% 12% 10% 8,5% 5,5% 3%    
        gr gr gr gr gr gr gr gr gr    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                               
                                               
                                               
                                               
Podsumowanie strony                                        
Przeniesienie z poprzedniej strony                                        
Suma przychodów od początku miesiąca                                        

*Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychdów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a. ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody objęte odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wykazują je wyłącznie w kolumnie "Uwagi".

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-19
Data publikacji: 2021-12-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
POdatnik
04 Maj 2023

Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego grosze są w osobnej kolumnie ?. Przecież nikt już tego ręcznie nie będzie liczyć a np w Excelu niepotrzebnie się wszystko przez to komplikuje.