Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może być w posiadaniu faktur kosztowych, chociaż będąc na ryczałcie nie może uwzględniać kosztów uzyskania przychodów. Do czego w takiej sytuacji są mu potrzebne i co powinien zrobić z fakturami kosztowymi? faktury zakupowe przy ryczalcie

Faktury zakupu

Zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem ma obowiązek posiadania i przechowywania faktur zakupowych dokumentujących zakup towarów, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także prowadzenia ewidencji przychodów oddzielnie za każdy rok podatkowy. Dokumenty powinny być przechowywane w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub w biurze rachunkowym, które prowadzi ewidencję.

Za dowody zakupu uważane są: rachunki, paragony, faktury zakupu, opis otrzymanego towaru oraz dowody wewnętrzne

Spis z natury

Zgodnie z wymienionym powyżej artykułem osoba rozliczająca podatek w formie ryczałtu ma obowiązek posiadania stosownych dokumentów dotyczących dokonywanych zakupów towarów.

Na podstawie posiadanych dokumentów sporządzany jest spis z natury, w którym powinny zostać ujęte:
  • materiały
  • surowce podstawowe i pomocnicze
  • półwyroby
  • braki i odpady
  • towary handlowe
  • wyroby gotowe
  • produkcja w toku.
Remanent musi być sporządzony na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz na dzień zakończenia każdego roku podatkowego, a także przy każdej zmianie umowy spółki, wspólnika oraz likwidacji działalności. 

Od 2019 roku przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury, ani prowadzenia karty przychodów pracowników. Nie muszą też prowadzić ewidencji wyposażenia, a co za tym idzie nie muszą na koniec roku wyjaśniać nieprawidłowości wynikających z różnicy pomiędzy ewidencją wyposażenia, a stanem faktycznym. Pomimo braku obowiązku, to sporządzenie spisu z natury jest zalecane, głównie ze względów kontrolnych. 

Wycena towarów i usług przez ryczałtowca

Ryczałtowiec na podstawie posiadanych faktur zakupu może dokonać wyceny towarów i innych składników. Regułą jest, że wyceny towarów dokonuje się w oparciu o ceny zakupu lub o ceny rynkowe danego składnika (przy braku dokumentów).

Przedsiębiorca będący na ryczałcie może być też czynnym podatnikiem VAT i rozliczać podatek od towarów i usług w deklaracji miesięcznej lub kwartalnej. Faktury zakupu VAT będą podstawą do odliczania podatku VAT naliczonego.


Data publikacji: 2022-03-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
iwona
30 Styczeń 2023

Wznawiam działalność od 01.03.2023 roku. Czy zakup towarów do dalszej odsprzedaży może być z datą wcześniejszą?