Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą sprzedający produkty cyfrowe (usługi elektroniczne) za pomocą platformy Etsy, której siedziba mieści się w Irlandii, na rzecz osób prywatnych z Unii Europejskiej mają obowiązek rozliczyć się z podatku VAT. faktury za sprzedaz Etsy

Sposób rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą platformy Etsy

W przypadku kiedy przedsiębiorca z Polski prowadzi sprzedaż usług cyfrowych na rzecz konsumentów z UE za pośrednictwem platformy sprzedaży Etsy, a wartość sprzedaży przekracza kwotę 10 000 euro, to portal Etsy powinien pobrać od kontrahentów podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym państwie UE i odprowadzić go do właściwego urzędu zgodnie z procedurą OSS. 

Co w takiej sytuacji powinien zrobić polski sprzedawca, czy powinien wystawić fakturę dla firmy Etsy dokumentującą dokonaną sprzedaż, a także czy ma obowiązek wykazania sprzedaży w pliku JPK_VAT i VAT-UE?
Niestety w przepisach brak jest jednoznacznego wskazania jak powinien postąpić sprzedawca.

Na terenie Unii obowiązuje przepis, art. 9a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006.112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2011 r. Nr 77, str. 1 z późn. zm.), z którego wynika, że w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem interfejsu lub portalu, jak Etsy, zostało przyjęte, że portal ten działa w imieniu własnym, ale na rzecz dostawcy produktów cyfrowych. 

Z kolei zgodnie z polską ustawą o VAT, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) zostało wskazane, że jeżeli podatnik, w tym wypadku Etsy działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, którą jest polski sprzedawca, to bierze udział w świadczeniu usług i przyjmuje się, że podatnik (Etsy) sam otrzymał te usługi i jest ich świadczeniodawcą, czyli sam sprzedał produkty cyfrowe. 

Faktura dla Etsy

Przedsiębiorca z Polski sprzedając produkty cyfrowe za pośrednictwem platformy Etsy powinien wystawiać faktury na jej rzecz. Może wystawiać pojedyncze dokumenty do każdej dokonanej transakcji lub faktury zbiorcze za dany miesiąc. 

Rozliczanie sprzedaży produktów cyfrowych w deklaracji podatkowej

Sprzedaż produktów cyfrowych traktowana jest jak usługa, o której mówi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (usługi niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce). 
Podatnik VAT czynny wykazuje sprzedaż w polach K_11 i K_12 części ewidencyjnej pliku JPK_VAT. Dodatkowo sprzedaż powinna być wykazana w części E informacji podsumowującej VAT-UE.


Data publikacji: 2021-09-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU