Przedsiębiorcy zawierający transakcje związane z importem usług muszą rozliczyć fakturę, na której nie widnieje stawka VAT, a dodatkowo kwoty wyrażone są w walucie obcej. Rozliczenie dotyczy nie tylko czynnych podatników VAT, ale również zwolnionych. faktura ze stripe

Import usług – na czym polega?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi przy imporcie usług nabywca jest jednocześnie sprzedawcą, a więc musi obliczyć i odprowadzić podatek VAT, a jako nabywca ma prawo odliczyć ten sam VAT. Powyższa zasada samodzielnego obliczania podatku dotyczy zarówno podatników VAT czynnych jak i zwolnionych z podatku. 

Rozliczanie faktur od firmy Stripe Payments International

Przedsiębiorca, który chce podjąć współpracę z firmą Stripe Payments ma obowiązek dokonania rejestracji do VAT UE. Dotyczy to również transakcji zawieranych z dostawcami usług spoza krajów Unii Europejskiej. Rejestracja powinna być dokonana jeszcze przed pierwszą transakcją. W przypadku niektórych zakupów od firmy Stripe Payments, jak np. zakup licencji, przedsiębiorca musi zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli uzyska certyfikat rezydencji podatkowej, to może zostać zwolniony z tego obowiązku. 

Obliczanie VAT z faktury od Stripe Payments

W celu prawidłowego wyliczenia podatku VAT do zapłaty należy najpierw przeliczyć całą kwotę z faktury w obcej walucie na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi. Jeżeli faktura nie zawiera daty wykonania usługi, to należy przyjąć, że została ona wykonana w dacie wystawienia dokumentu lub należy wziąć pod uwagę datę zapłaty (w zależności od tego, która była pierwsza). Od uzyskanej kwoty oblicza się podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce dla danego typu usługi. Przeważnie jest to 23%. 

Rozliczanie faktury od Stripe Payments (czynny podatnik VAT) – przykład
Czynny podatnik VAT powinien obliczony podatek VAT ująć w ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu VAT, co oznacza, że taka transakcja jest neutralna podatkowo (podatek należny i naliczony wyrównują się). Z kolei w KPiR ujmuje się wydatek, czyli całą kwotę netto z faktury po przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT otrzymał od firmy Stripe Payments International fakturę z następującymi danymi:
  • data wystawienia – 11 maj 2021 r.
  • kwota na fakturze – 40 USD
Faktura została wystawiona dzień po dokonanej zapłacie w dniu 10 maja 2021 roku. 

Rozliczanie faktury 
1. rozliczenie w VAT
kurs dolara w NBP z dnia 7 maja 2021 – 3,7861 zł
do zaksięgowania w VAT – (40 x 3,7861) x 23% = 34,83 zł
2. rozliczenie w PIT
kurs dolara w NBP z 10 maja 2021 – 3,7493 zł
do zaksięgowania w KPiR w dacie wystawienia faktury – 40 x 3,7493 = 149,97 zł. 

Rozliczanie faktury od Stripe Payments (podatnik zwolniony z VAT) - przykład

Podatnik zwolniony z VAT oblicza podatek w taki sam sposób jak ten wskazany powyżej w punkcie dotyczącym obliczania VAT z faktury. Obliczony w ten sposób podatek powinien wykazać w deklaracji VAT – 9M lub VAT-8 i dokonać jego zapłaty. Natomiast w KPiR powinien ująć całą kwotę netto wykazaną na fakturze w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Obliczony podatek VAT ujmowany jest po stronie kosztów, dopiero po jego zapłacie w dacie wysyłki formularzy VAT-9M lub VAT-8. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zwolniony z VAT otrzymał fakturę od formy Stripe Payments International z danymi:
  • data wystawienia – 11 maj 2021 r.
  • kwota na fakturze – 40 USD.
Faktura została wystawiona w następnym dniu po zapłacie dokonanej w dniu 10 maja 2021.

Rozliczenie faktury 
1. obliczenie VAT do zapłaty
kurs dolara NBP z dnia 7 maja 2021 – 3,7861 zł
VAT do zapłaty – (40 x 3,7861) x 23% = 34,83 zł
2. rozliczenie w PIT
kurs dolara w NBP z dnia 10 maja 2021 – 3,7493 zł
kwota do zaksięgowania w KPiR w dacie wystawienia faktury – 40 x 3,7493 = 149,97 zł
VAT do zaksięgowania w KPiR w dacie wysyłki VAT-9M lub VAT-8 – 34,83 zł

Rozliczanie faktur w walucie obcej wymaga rozliczenia różnic kursowych.


Data publikacji: 2021-10-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU