Osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z różnych rodzajów wsparcia finansowego w ramach dostępnych programów. Przedsiębiorcy oprócz dotacji głównej mogą liczyć także na wsparcie pomostowe. Czym jest wsparcie pomostowe i jak należy prawidłowo je rozliczyć przy samozatrudnieniu? jak rozliczyc wsparcie pomostowe

Co to jest samozatrudnienie? 

Samozatrudnienie oznacza pracę na własny rachunek i we własnym imieniu, czyli ma miejsce wtedy, kiedy przedsiębiorca: 
 • prowadzi działalność we własnym imieniu
 • ponosi w pełni odpowiedzialność za swoje działania
 • ponosi ryzyko gospodarcze
 • wykonuje pracę w miejscu przez siebie wybranym.
Osoby fizyczne decydują się na podjęcie samozatrudnienia z rożnych powodów. Czasami pracodawcy wywierają na pracownikach presję, aby w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych przeszli na samozatrudnienie i nadal wykonywali te same czynności, ale już jako osoba prowadząca własną działalność. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może ograniczyć swoje obowiązki do minimum, a dodatkowo zmniejszają się jego koszty związane z zapłatą składek społecznych i podatków za pracownika. Osoby przechodzące na samozatrudnienie, które wcześniej były zatrudnione u jednego pracodawcy nadal wykonują pracę tylko na jego rzecz. W tej sytuacji należy jednak uważać, aby samozatrudnienie nie nosiło znamion umowy o pracę, ponieważ w takiej sytuacji może zostać uznane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS za zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Osoby, które podjęły decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej mają prawo do skorzystania z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Co to jest wsparcie pomostowe i kto może je otrzymać?

Wparcie pomostowe jest pomocą finansową udzielaną przedsiębiorcy przy otrzymywaniu dotacji na firmę w postaci comiesięcznej dotacji. Jego wysokość nie może przekroczyć kwoty równowartości minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązywało na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu. Środki można otrzymać nie tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również mogą zostać one przeznaczone na inne cele, jak np. tworzenie nowych miejsc pracy.

Osoba, która otrzyma wsparcie może wykorzystać je na pokrycie bieżących niezbędnych wydatków ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak np.: 
 • koszty na ubezpieczenia społeczne ZUS
 • podatki
 • opłaty administracyjne
 • koszty wynajmu powierzchni biurowej
 • koszty związane z utrzymaniem biura
 • opłaty za media, jak: prąd, gaz, woda, zakup opału
 • koszty reklamy i promocji
 • koszty związane z założeniem i prowadzeniem strony internetowej
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi księgowe i prawne.
Wykaz wszystkich kosztów związanych z ponoszeniem wydatków finansowanych ze wsparcia pomostowego znajduje się w katalogu kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego. 
Środkami otrzymywanymi w ramach wsparcia pomostowego nie można sfinansować wydatków, na które została przyznana dotacja bezzwrotna. 

Wsparcie pomostowe – jak rozliczyć podatkowo? 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wsparcie pomostowe jest przychodem objętym opodatkowaniem. W jego przypadku przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego, ponieważ ta forma wsparcia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z PIT. Dodatkowo wydatki opłacone środkami finansowymi pochodzącymi ze wsparcia pomostowego zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów co oznacza, że nie mogą być ujęte w kosztach wydatków opłaconych z tego wsparcia. 

Wsparcie pomostowe – podatek VAT 

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, podatek VAT naliczony od zakupów będzie mógł być odliczony zgodnie z zasadami ogólnymi z zastrzeżeniem, że wydatek koniecznie musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jednocześnie należy mieć na uwadze, aby nie wystąpiły przesłanki negatywne, na które wskazuje ustawa o VAT. Potwierdzeniem tej zasady jest interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT1-1.4012.458.2021.2.ŻR z dnia 3 września 2021 roku, w której wskazał on, że przedsiębiorca posiada prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków przeznaczonych na realizację projektu w części w jakiej wydatki te będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w związku z wymienionym projektem. W sytuacji, w której podatek VAT w projekcie zostanie uznany za wydatek kwalifikowalny to zostanie sfinansowany ze środków unijnych. Z kolei, jeżeli zostanie uznany za niekwalifikowalny to jego koszt będzie musiał ponieść beneficjent. W obu przypadkach podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów. 

Wsparcie pomostowe – ZUS

Zasadniczo przedsiębiorcy opłacający składki ubezpieczeniowe ZUS mogą zmniejszyć przychód/dochód o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a przy niektórych formach mają możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od przychodu/dochodu do wysokości obowiązującego limitu. W sytuacji, kiedy składki zostaną opłacone środkami otrzymanymi ze wsparcia pomostowego to takie rozliczenie będzie dla przedsiębiorcy neutralne. Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia składek ZUS w prowadzonej działalności gospodarczej, które zostały opłacone środkami pochodzącymi ze wsparcia pomostowego. Takie samo zdanie w tej kwestii prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Za przykład może posłużyć interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.433.2017.1.MR z dnia 18 lutego 2018 roku

Wsparcie pomostowe - samozatrudnienie

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z programów unijnych. Dobrze, jeżeli przed złożeniem wniosku zapozna się z regulaminem danego projektu celem uzyskania informacji w temacie sposobu wydatkowania otrzymanych środków. Takie same informacje powinny zostać umieszczone w zawartej umowie. Z reguły wsparcie pomostowe udzielane jest na okres od 6 do 12 miesięcy. Otrzymanymi środkami można finansować bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kategorie wydatków zostały wymienione w katalogu kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe jest dla przedsiębiorcy neutralne zarówno pod względem podatkowym jak i składek na ZUS. W przypadku podatku VAT rozliczenie odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi.


Data publikacji: 2023-08-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU