Często otworzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przyszłego przedsiębiorcy posiadania określonej ilości gotówki. Z reguły rzadko kto dysponuje kapitałem, który mógłby mu pomóc w początkowym okresie prowadzenia firmy, dlatego powstało szereg różnych form pomocy dla osób, które rozpoczynają działalność. Jedną z takich form jest dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności. dotacja urzad pracy

Dotacja dla przedsiębiorcy z Powiatowego Urzędu Pracy

Jednym z zadań jakie zostały przydzielone urzędom pracy jest pomaganie tym wszystkim osobom, które zdecydowały się na pracę na własny rachunek. Instytucje te oferują różne formy pomocy, nie tylko finansowej. Nie każdy zainteresowany, który zwróci się o pomoc może ją otrzymać. Musi bowiem spełnić kilka warunków, również w kwestii administracyjnej. 

Pomoc oferowana przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) ma charakter publiczny, co znaczy, że każdy ma prawo skorzystać z pomocy. Urząd podaje do wiadomości kto, kiedy i na jakich warunkach może otrzymać określoną formę pomocy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają jednakowe szanse. Pomoc nie jest dostępna przez cały rok kalendarzowy, a jedynie kilka razy w roku, dlatego należy na bieżąco śledzić informacje podawane przez urzędy pracy na ich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeniowych urzędów lub w prasie.

Wsparcie finansowe oferowane przez Urząd Pracy

Wsparcie z UP może mieć różne formy.

Najczęściej dofinansowany jest:
 • zakup sprzętu biurowego
 • stworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie
 • koszty związane z korzystaniem z pomocy prawnej i księgowej przez przedsiębiorcę
 • promocja przedsiębiorstwa lub jego rozbudowa, a w niektórych przypadkach zmiana branży.
Pomoc finansowa z Urzędu Pracy udzielana jest najczęściej w formie jednorazowej dotacji mającej postać zwrotną lub bezzwrotną. Przedsiębiorca może otrzymać konkretną ilość środków pieniężnych przeznaczonych na rozpoczęcie pierwszej działalności bądź kontynuację (rozwój) już istniejącej. Rodzaj udzielonej pomocy zależy od oferty konkretnego oddziału PUP oraz możliwości przedsiębiorcy. Właściciel firmy nie może otrzymanych środków przeznaczyć na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku gdyby urząd dowiedział się o nieprawidłowym wykorzystaniu otrzymanych środków może zażądać zwrotu całej kwoty dofinansowania razem z odsetkami. 
Każdy rodzaj wsparcia wymaga zawarcia stosownej umowy, na podstawie której zostają wypłacone środki pieniężne. 

Wsparcie finansowe od UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności jest najbardziej popularną formą wsparcia finansowego udzielaną przez państwo za pośrednictwem urzędów pracy. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W drugim miesiącu 2021 roku kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 5 568,75 zł. W związku z tym wysokość otrzymanej dotacji może wynieść nawet do 33 412,15 zł. W praktyce jest to trochę niższa kwota, ale i tak waha się w granicach kilkunastu tysięcy złotych. 
Osoba, która chce otrzymać dotację z Urzędu Pracy musi złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek i spełnić wymagane warunki.

Przede wszystkim musi:
 • posiadać status osoby bezrobotnej (wymagana rejestracja w PUP)
 • być osobą poszukującą pracy, niepozostającą w żadnym zatrudnieniu i niewykonującą innej pracy zarobkowej, jak np.: na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia
 • mieć status opiekuna osoby niepełnosprawnej (jest to wymóg nieobowiązkowy, nie wymagany w każdym przypadku).
Składany wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony i powinien zawierać:
 • opis planowanej działalności
 • termin planowanego rozpoczęcia
 • miejsce wykonywania działalności
 • informację o dysponowaniu lub nie dysponowaniu własnym wkładem finansowym 
 • wykazanie na co będą przeznaczone otrzymane środki finansowe, jak np.: zakup potrzebnego sprzętu do prowadzenia działalności, czy organizacji miejsca pracy dla dodatkowej osoby, opłacenie czynszu lub mediów.
Termin oraz forma składanego wniosku zawsze jest podany na stronie internetowej urzędu lub tablicy ogłoszeń znajdującej się w urzędzie. Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni od momentu złożenia całego kompletu wymaganych dokumentów razem z biznesplanem zawierającym charakterystykę działalności razem z kosztorysem, który będzie zawierał opłaty związane z prowadzeniem firmy przynajmniej przez rok czasu. 

We wniosku należy dodatkowo wskazać:
 • kwotę, o którą ubiega się przyszły przedsiębiorca (nie może ona być wyższa od maksymalnej kwoty oferowanej przez urząd)
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z PKD<
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń. maszyn, materiałów, towarów i usług oraz materiałów reklamowych jak również środków na pozyskanie lokalu
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji, jak: poręczenie, zastaw, weksel.
Dotacja z urzędu pracy ma formę bezzwrotną pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność co najmniej przez 1 rok kalendarzowy. Zamknięcie firmy przed tym terminem może skutkować zwrotem otrzymanej kwoty razem z odsetkami. Przedsiębiorca może też zawiesić prowadzenie działalności. W tym przypadku urząd nie będzie żądał zwrotu dotacji. 

Z dniem 21 stycznia 2021 roku został zniesiony warunek dotyczący nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy o ile zakończenie dotychczasowej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 jeżeli przedmiot planowanej działalności gospodarczej będzie inny od zakończonej działalności. 

Pomoc finansowa z urzędu pracy dla obecnych przedsiębiorców

Na dofinansowanie z PUP mogą liczyć także obecni przedsiębiorcy. Środki pozyskiwane są z funduszy europejskich. Urzędy pomagają w załatwianiu wszelkich formalności. Aby otrzymać środki z UE, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. 
Jedną z udzielanych form wsparcia jest pomoc antykryzysowa związana z epidemią koronawirusa.

Przedsiębiorca o pomoc z funduszy europejskich ma prawo starać się w sytuacji kiedy obroty w jego firmie spadną o:
 • co najmniej 30% - dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 • co najmniej 50% - dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 • co najmniej 80% - dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Spadek obrotów należy obliczyć na podstawie danych z 2 kolejnych miesięcy z 2020 roku dowolnie wybranych przez osobę wnioskującą bądź z następujących po sobie 60 dni kalendarzowych. Należy je zestawić z tymi samymi miesiącami z 2019 roku i zapisać w jak dużym stopniu spadły dochody firmy. 

Wsparcie ma charakter okresowy i obecnie obejmuje maksymalnie 3 miesiące, które mogą być wydłużone o kolejny okres przez rząd danego kraju członkowskiego. Wnioski o fundusze europejskie składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub za pomocą portalu praca.gov.pl. Jednym z zobowiązań przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie jest prowadzenie firmy przynajmniej przez okres na jaki zostały przyznane pieniądze. Przedsiębiorca nie może w tym okresie zawiesić działalności.


Data publikacji: 2021-06-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU