Najczęściej występującym błędem na otrzymywanych fakturach VAT są nieprawidłowe dane. W takim wypadku nabywca ma prawo zakwestionować zapisy widniejące na dokumencie i zażądać wystawienia nowego. Jeżeli przykładowo błędy będą dotyczyły stawki podatku VAT lub opisu towaru, to korekty może dokonać jedynie sprzedawca. Nabywca ma prawo do wystawienia noty korygującej, ale tylko w sytuacji kiedy błędy dotyczą mało istotnych elementów, jak np.: błędnie wpisanego numeru NIP lub adresu. jak skorygowac fakture

Czym jest faktura korygująca i jakie elementy powinna zawierać?

Faktura korygująca jest dokumentem, który służy do korygowania danych umieszczonych na fakturze pierwotnej, które wymagają poprawy.

Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT zawiera określone sytuacje, w których podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej. Są to 3 grupy powodów: 
 • zmniejszające podstawę opodatkowania
 • zwiększające podstawę opodatkowania
 • inne pomyłki.
Korekta jest konieczna w przypadku kiedy:
 • zostały udzielone obniżki ceny (rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty)
 • opusty i obniżki cen (po sprzedaży)
 • zostały dokonane podatnikowi zwroty towarów i opakowań
 • zostały dokonane na rzecz nabywcy zwroty całości lub części zapłaty
 • została podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w każdej innej pozycji faktury.
Zgodnie z art. 106j ust 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać między innymi takie elementy jak: 
 • nazwa: „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”
 • kolejny numer i data wystawienia
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy korekta zawarte w art. 106e ust. 1 pkt 1-6
 • rodzaj towaru lub usługi objętej korektą
 • przyczyna korekty
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej o ile korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego
 • prawidłową treść korygowanych pozycji jeżeli wystąpią przypadki inne niż te wskazane w punkcie 6.

Faktura korygująca do faktury pierwotnej wystawionej na niewłaściwy podmiot

Faktura przekazana do nabywcy i wprowadzona do obrotu prawnego nie może być anulowana. W przypadku kiedy została wystawiona na rzecz niewłaściwego odbiorcy musi zostać skorygowana w sposób wskazany w art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, a sposób jej sporządzenia zależy od tego jaki podmiot otrzymał błędnie sporządzony dokument.

Faktura korygująca w przypadku kiedy faktury pierwotnej nie otrzymał błędny podmiot nie będący faktycznym nabywcą

W przypadku kiedy sprzedawca wystawi fakturę z błędnymi danymi nabywcy, którą kontrahent już otrzymał to ma on obowiązek dokonania korekty błędnych danych za pomocą faktury korygującej. Potwierdzeniem na to jest interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie sygn. 1462-IPPP3.4512.744.2016.1.ISK o treści: 

Faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze, zatem nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale jednocześnie błędnie wskazuje podmioty, pomiędzy którymi to zdarzenie wystąpiło. 
W sytuacji, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, usunięcie tego typu błędu następuje poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy.

W tej sytuacji wystawienie faktury korygującej powinno polegać jedynie na poprawieniu danych nabywcy. Nie ma sensu sporządzanie nowego dokumentu ze zmienionymi, prawidłowymi danymi. 

Faktura korygująca w przypadku kiedy fakturę pierwotną otrzymał podmiot nie będący fatycznym nabywcą
W przypadku kiedy faktura pierwotna została przez pomyłkę przekazana podmiotowi, z którym nie została przeprowadzona transakcja, to oznacza, że dana transakcja nie miała miejsca, a sprzedawca nie dokonał dostawy towarów, ani nie świadczył usługi na rzecz danego kontrahenta. W takim wypadku wystawiona faktura nie dokumentuje żadnej czynności, która podlega opodatkowaniu VAT i należy ją skorygować do tzw. „zera”. Sprzedawca powinien wystawić:
 • fakturę korygującą zerującą dla podmiotu, który został przez pomyłkę wskazany na dokumencie pierwotnym i mu ją przekazać
 • nową, prawidłową fakturę wystawioną dla faktycznego nabywcy towaru lub usługi.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie sprzedaży wysyłkowej. Pomyłkowo wystawił fakturę VAT na rzecz innego nabywcy. Towar trafił do prawidłowego nabywcy tak jak to było na zamówieniu, a faktura do podmiotu nie biorącego udziału w transakcji. Jak w takiej sytuacji należy skorygować wystawioną już fakturę VAT oraz jak prawidłowo rozliczyć transakcję?
Odpowiedź:
Transakcja z podatnikiem umieszczonym na fakturze w rzeczywistości nie miała miejsca, dlatego taki dokument musi zostać wyzerowany, co oznacza, że należy wystawić fakturę korygującą zerującą. Przedsiębiorca musi więc:
 • wystawić fakturę korygującą dla podatnika błędnie określonego na dokumencie
 • wystawić fakturę na rzecz faktycznego nabywcy towaru.
Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy to wystawienie faktury korygującej zerowej nie ma wpływu na termin rozpoznania obowiązku z tytułu VAT, ponieważ wydanie towaru lub wykonanie usługi miało miejsce na rzecz właściwego nabywcy. Z tego powodu obowiązek podatkowy ustala się na datę dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Anulowanie faktury wystawionej na rzecz niewłaściwego nabywcy

Błędnie wystawiona faktura nie zawsze wymaga sporządzenia faktury korygującej. Anulowanie błędnie wystawionych dokumentów dotyczy jedynie tych dokumentów, które nie zostały jeszcze wprowadzone przez podatnika do obrotu i mają związek z czynnością faktycznie niedokonaną. 

W interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 marca 2019 roku o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK jest napisane: 

mając na uwadze fakt, że anulowane faktury nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nie zostały ujęte w księgach oraz rejestrach VAT klientów) oraz dotyczą transakcji, które nie doszły do skutku, Wnioskodawca może nie ujmować anulowanych faktur w ewidencji prowadzonej dla celów VAT (tj. w rejestrach VAT) oraz może nie wykazywać kwot wynikających z anulowanych faktur w deklaracji VAT.

Tak więc fakturę można anulować jeżeli zostaną spełnione łącznie 2 warunki:
 • transakcja wykazana na fakturze nie została jeszcze zrealizowana, a faktura została wystawiona na błędny podmiot (pomiędzy kontrahentami na fakturze w rzeczywistości nie doszło do realizacji czynności z faktury)
 • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (nabywca jej nie otrzymał). 
Faktura anulowana powinna mieć adnotację: „Anulowano dnia…..”. Faktury wystawionej, anulowanej nie trzeba nigdzie ewidencjonować i nie podlega ona zapłacie podatku.


Data publikacji: 2020-08-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU