W ramach prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, kiedy należy skontrolować dane oraz informacje znajdujące się na fakturze, które są ściśle związane z wymiarem podatku dochodowego. Błędy oraz modyfikacje muszą zostać sprostowane – do tego celu służy dokument nazwany fakturą korygującą. Należy mieć na uwadze, że specyfiką faktury korygującej nie jest udokumentowanie nowego zdarzenia gospodarczego, w związku z tym w sytuacji, kiedy faktura wystawiona została w obcej walucie, do przeliczenia zawartych w niej kwot używa się tego kursu walut, który został użyty w trakcie wystawienia oryginalnej faktury. Zmiana przepisów, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku odnośnie ujęcie momentu korekty przychodów oraz kosztów nie wpływa na przedstawione powyżej przepisy.

kurs waluty na korekcie faktury

Bazując na art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (która w dalszej części artykułu widnieje jako CIT), widzimy, że w sytuacji, kiedy korekta faktury nie jest związana z błędem rachunkowym bądź inną oczywistą pomyłką, specyfiką korekty jest pomniejszenie bądź powiększenie przychodów powstałych w okresie rozliczeniowym, kiedy miało miejsce wystawienie faktury korygującej bądź w sytuacji braku faktury – jakiegokolwiek dokumentu będącego uzasadnieniem wystawienia korekty.

Biorąc pod uwagę koszty, korzysta się z art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, widzimy, że w sytuacji, kiedy korekta dotyczy uzyskania przychodów, wśród czego zaliczamy odpis amortyzacyjny, nie powstała na skutek błędu rachunkowego bądź pozostałą oczywistą pomyłką, korekta zostaje wykonana dzięki pomniejszeniu bądź powiększeniu kosztów uzyskania przychodów, które powstały w okresie rozliczeniowym, kiedy miało miejsce otrzymanie faktury korygującej bądź w sytuacji braku faktury – jakikolwiek inny dokument będący uzasadnieniem wystawienia korekty.

Czytaj też: Kiedy zrobić korektę JPK-VAT?

Posiłkując się przepisami, przychody oraz koszty, które mają miejsce w przedsiębiorstwie poniesione w obcych walutach mają zostać przeliczone na polskie złote bazując na średnim kursie ogłaszanym przez NBP w ostatnim dniu roboczym, występującym przed dniem gdy nastąpił przychód bądź poniesiono koszt (art. 12 ust. 2, a także art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).

Warto zwrócić uwagę, iż regulacje o których mowa powyżej w zakresie momentu powstania korekty w przychodach bądź kosztach podatkowych, nie oddziałują na wyznaczenie odpowiedniego kursu waluty, aby możliwe było przeliczenie informacji zawartych w walutach obcych na polskie złote.

Jaki kurs waluty na korekcie faktury?

Co istotne, faktura korygująca nie służy do dokumentowania nowych zdarzeń gospodarczych, a jest ściśle związana ze stanem, który miał miejsce w przeszłości. W związku z tym, odpowiedni kurs służący przeliczeniu waluty obcej na polskie złote na fakturze korygującej będzie taki sam jak kurs widoczny na fakturze oryginalnej.

Wystawienie faktury korygującej ma na celu tylko i wyłącznie doprecyzowaniu właściwej wysokości zaistniałego kosztu, albo też przychodu. Wystawienie faktury korekty nie powoduje powstania kosztu bądź przychodu podatkowego, a jedynie poprawienie jego wysokości. W związku z tym, odpowiedni kurs dla faktury korygującej jest kurs waluty, który został opublikowany przez NBP w ostatnim dniu roboczym, który miał miejsce przed wystawieniem faktury oryginalnej.

Interpretacje podatkowe

Takie stanowisko widoczne jest w ogromnej ilości interpretacji indywidualnych, chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31.10.2016 roku (znak: 2461-IBPB-1-3.4510.762.2016.1.JKT) bądź w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.02.2017 roku (znak: 1462-IPPB6.4510.624.2016.1.SO), a także z dnia 7.07.2016 roku (znak: IPPB6/4510-296/16-2/SO).


Data publikacji: 2018-05-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU