Każda zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub przy jednoosobowej działalności zobowiązuje przedsiębiorcę do zgłoszenia takiego faktu w CEIDG. W jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonać zmiany? Kiedy zmiana miejsca prowadzonej działalności będzie wymagała zmiany urzędu właściwego dla celów rozliczenia podatków: dochodowego oraz VAT? zmiana miejsca prowadzenia dzialalnosci

Zgłaszanie zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zmienia adres prowadzenia działalności gospodarczej musi w tym celu złożyć wniosek CEIDG-1. Na zgłoszenie zmiany ma 7 dni licząc od momentu jej powstania.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć na trzy sposoby:
 • online za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl
 • osobiście w dowolnym urzędzie miasta/ gminy
 • listownie.
Dane zawarte w składanym wniosku muszą zostać poświadczone w sposób zależny od wybranej formy złożenia wniosku:
 • online – kwalifikowany podpis elektroniczny lub ePUAP
 • osobiście w urzędzie miasta/gminy – dokument tożsamości, jak np. dowód osobisty, paszport
 • listownie – podpis wnioskodawcy poświadczony notarialnie.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – wypełnianie wniosku CEIDG-1 krok po kroku

 • CZĘŚĆ 1 – należy zaznaczyć pozycję „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”, a następnie wpisać datę powstania zmiany
 • CZĘŚĆ 2 – „Dane wnioskodawcy/przedsiębiorcy”
  W tej części podaje się następujące dane: płeć, nazwisko i imię, nazwisko rodowe (w przypadku zamężnych kobiet), drugie imię, jeżeli występuje, imię ojca i matki, miejsce urodzenia, datę urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości (nazwa, seria i numer), nr pesel. W przypadku jego nieposiadania należy zaznaczyć okienko „Nie posiadam”, Poza tym należy podać numer NIP i REGON. W przypadku nieposiadania należy zaznaczyć opcję „Nie posiadam”, posiadane obywatelstwa lub zaznaczyć opcję „Nie posiadam żadnego obywatelstwa”
 • CZĘŚĆ 2.1 – „Status cudzoziemca”
  Tę część wypełnia wnioskodawca będący cudzoziemcem. Dane poświadczające status podaje w części 2.2
 • CZĘŚĆ 3 – służy do podania pełnego adresu zamieszkania
 • CZĘŚĆ 5 – „Dane firmy” 
  Należy podać nazwę skróconą prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku braku nazwy, przedsiębiorca wskazuje swoje imię i nazwisko
 • CZĘŚĆ 9 – należy podać właściwą instytucję ze względu na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. W następnej kolejności wymagane jest uzupełnienie części 9.1 lub 9.2 w zależności od wskazanego wcześniej organu ubezpieczającego: ZUS lub KRUS
 • CZĘŚĆ 10 – oświadczenie, w którym przedsiębiorca informuje, że nie został wydany wobec niego całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz podaje, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, której adres został podany we wniosku jako adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • CZĘŚĆ 14 – służy do wskazania właściwego urzędu skarbowego. Jest to zarazem ostatni obowiązkowy element wniosku. 
Do podania danych dotyczących nowego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej służy część 7 – „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”. Przedsiębiorca może również wskazać opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, ale tylko w sytuacji, kiedy nie posiada jednego miejsca, w którym wykonuje sprzedaż. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorca nie ma obowiązku wskazywania ani posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności. 
W przypadku, kiedy przedsiębiorca posiada inne dodatkowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, to dane adresowe z nimi związane podaje w części 8 „Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Jeżeli liczba dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej jest większa, to dane ich dotyczące powinien umieścić w załączniku CEIDG-MW. 

Aktualizacja danych w CEIDG nie podlega żadnym opłatom. Nie wymaga się, aby o każdej zmianie przedsiębiorca dodatkowo informował stosowne urzędy, jak Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS czy GUS. Wystarczy samo uzupełnienie wniosku aktualizacyjnego CEIDG-1. W przypadku aktualizacji miejsca prowadzenia działalności spółki cywilnej wniosek o zmianę musi złożyć każdy wspólnik spółki. 

Zmiana miejsca prowadzenia działalności w świetle zapłaty podatków

Jak stanowi art. 17 par. 1 Ordynacji podatkowej, właściwym dla podatnika organem podatkowym w zakresie zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku spółki adres jej siedziby. Oznacza to, że przy zmianie miejsca prowadzenia działalności oraz przy zmianie miejsca zamieszkania może zmienić się również urząd skarbowy.


Data publikacji: 2023-07-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU