Rok 2020 nie będzie łaskawy dla pracowników. Wielu z nich może stracić pracę. Winny jest kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa. Duża część pracodawców rozważa wypowiedzenia umów z pracownikami na odległość. Czy zwolnienie z pracy przekazane drogą elektroniczną będzie skuteczne? Metody zwalniania pracowników

Czy można zdalnie wypowiedzieć stosunek pracy?

Stosunek o pracę powinien być rozwiązany na piśmie. Taka zasada została przyjęta przez Kodeks pracy. Z kolei zgodnie z Kodeksem cywilnym wystarczy oświadczenie woli złożone elektronicznie w taki sposób, aby zainteresowana osoba mogła się z nim zapoznać, tzn. mogła go odczytać. W tym przypadku forma pisemna zostanie zachowana jeżeli oświadczenie woli złożone elektronicznie będzie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Pracownika można zwolnić zdalnie jeżeli zostaną spełnione wyżej wymienione warunki.

Jak wygląda zwolnienie z pracy przez telefon?

W czasie epidemii pracodawcy mogą brać pod uwagę wideorozmowę jako formę wypowiedzenia umowy o pracę. Mogą to zrobić też za pomocą komunikatora jakim jest np.: Skype. 
Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę o pracę ustnie przez telefon lub podczas telekonferencji, to mimo tego, że jest to rozwiązanie wadliwe, to jednak może być uznane za skuteczne.

Wypowiedzenie z pracy wysłane listem

Pracodawca może wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę listem poleconym za pośrednictwem poczty. Doręczenie jest skuteczne jeżeli list zostanie odebrany nie tylko przez samego zainteresowanego, ale też przez inną upoważnioną osobę. Będzie skuteczne także w przypadku nieodebrania listu przy drugim awizowaniu. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 roku

Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Bieg wypowiedzenia zaczyna się od daty odbioru listu, a nie od daty nadania.

Kiedy zwolnienie może być nieskuteczne? 

Jeżeli chcemy, aby wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne to muszą być spełnione wymogi określone prawem. W przypadku kiedy pracownik lub pracodawca chcą złożyć wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia jaki je obowiązuje, to zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy muszą je złożyć na piśmie wskazując w nim przyczynę uzasadniającą zwolnienie z pracy. Dotyczy zarówno umów o pracę na czas nieokreślony jak i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 
W art. 41 Kodeksu pracy napisane jest, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę kiedy ten przebywa na urlopie, a także podczas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pod warunkiem, że okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jeszcze się nie skończył. Wydłużony zasiłek opiekuńczy i nowe zasady wg których jest on przyznawany też mogą być powodem, dla którego zwolnienie pracownika nie będzie możliwe. 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.Upadłość pracodawcy

W czasie trwającej pandemii koronawirusa coraz częściej dochodzi do ogłoszenia upadłości pracodawcy, a nawet likwidacji. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to nie będzie miał zastosowania w/w przepis dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę oraz inne szczególne przepisy chroniące pracowników przed wypowiedzeniem. Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę oznacza dla pracownika zatrudnionego na czas określony lub czas wykonywania określonej pracy rozwiązanie umowy z 14-sto dniowym wypowiedzeniem. Z tego prawa może skorzystać pracodawca i pracownik. 
„W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę” (art. 41 par. 1). 
„W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem” (art. 41 par. 2).


Data publikacji: 2020-08-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU