Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo do otrzymywania regularnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Do podstawowej pensji zatrudniony może otrzymywać różne dodatki. Jednym z nich jest dodatek funkcyjny, który należy się pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach. kiedy pracownik otrzymuje dodatek funkcyjny

Co to jest dodatek funkcyjny?

Dodatek funkcyjny jak sama nazwa wskazuje jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym zatrudnionemu pracownikowi za pełnienie określonej funkcji w zakładzie pracy, często na stanowisku kierowniczym. Jest świadczeniem przyznawanym przeważnie w formie pieniężnej i ma stały charakter. Pełni rolę pewnego rodzaju rekompensaty za wykonywanie określonych obowiązków służbowych wymagających zwiększonego nakładu pracy, które z zasady wiążą się z większą odpowiedzialnością w porównaniu z czynnościami jakie normalnie wykonywane są na tym stanowisku. W zakres obowiązków wchodzi między innymi dbałość o dobre wyniki pracy oraz dbanie o dobre relacje pomiędzy pracownikami. 

Dla kogo dodatek funkcyjny?

Dodatek funkcyjny przeważnie otrzymują osoby zatrudnione w sferze budżetowej. Do grupy tej należą głównie pracownicy: 
  • urzędów państwowych
  • urzędów samorządowych
  • jednostek organizacyjnych
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pełniący zazwyczaj funkcje kierownicze. Na niektórych stanowiskach dodatek funkcyjny jest nawet obowiązkowy. Jego wysokość zawarta jest w przedziale określonym w przepisach dotyczących wynagradzania pracowników wyżej wymienionych urzędów. 

Dodatek funkcyjny może być wypłacany również w innych zakładach pracy, w tym prywatnych przedsiębiorstwach. Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony w sferze budżetowej to wypłata dodatku funkcyjnego, jak i jego wysokość zależy od decyzji pracodawcy. Dodatek wypłacany jest raz w miesiącu przeważnie razem z wypłatą podstawowego wynagrodzenia. Dolicza się go do podstawy opodatkowania. Przez co powiększa on podstawę wynagrodzenia braną pod uwagę w przypadku wyliczania nadgodzin

Dodatek funkcyjny w przepisach Kodeksu pracy  

Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczących dodatku funkcyjnego, które określałyby czym jest dodatek i na jakich zasadach powinien być wypłacany. Wszelkie kwestie związane z dodatkiem funkcyjnym zostały wyjaśnione w rozporządzeniach właściwych ministrów w sprawie wynagradzania danych grup zawodowych. Dokładne zasady wypłacania dodatku ustalane są na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy, regulaminie wynagradzania oraz w szczegółowych normach dotyczących określonych grup zatrudnionych osób. 

Wysokość dodatku funkcyjnego 

W rozporządzeniach właściwych ministrów znajdują się przedziały kwot, w których można naliczać dodatek funkcyjny na danym stanowisku. Dotyczy to przede wszystkim sfery budżetowej. Jak wskazują przepisy kwota dodatku dla danej osoby wyliczana jest indywidualnie. Może ona zostać określona: 
  • procentowo najczęściej od wynagrodzenia zasadniczego
  • od najniższego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku w związku z przejęciem dodatkowych obowiązków przez pracownika z uwagi na zastępstwo
  • kwotowo w danym zakładzie pracy przez podanie konkretnych kwot lub przedziałów dla poszczególnych stanowisk (obowiązuje poza sferą budżetową).
Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych oraz dyrektorskich w prywatnych firmach mają określane kwoty dodatku w sposób bardziej dowolny, ale w porozumieniu z pracownikiem i organizacjami pracowniczymi prowadzącymi działalność w danym zakładzie pracy. 

Kwota dodatku funkcyjnego w czasie urlopu 

W okresie przebywania na urlopie pracownik nie traci prawa do wypłaty dodatku w pełnej wysokości. Jedynie w przypadku nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego pracownik może otrzymać obniżony dodatek funkcyjny. 

Wypłata dodatku funkcyjnego podczas zwolnienia lekarskiego i wynagrodzenia chorobowego

Dodatek funkcyjny jako składnik wynagrodzenia może powiększać podstawę wymiaru świadczenia chorobowego pod warunkiem, że nie będzie pobierany w tym samym czasie co wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Jednak z zasady dodatek nie przysługuje za czas nieobecności w pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim lub jest pomniejszany proporcjonalnie do okresu nieobecności. 

Czasami dodatek funkcyjny przyznawany jest tylko na określony czas, który może skończyć się w okresie, w którym pracownik był niezdolny do pracy. W tej sytuacji do podstawy wymiaru zasiłku należy zaliczyć jedynie dodatek jaki przysługiwał do ostatniego dnia okresu, na który został przyznany.


Data publikacji: 2023-11-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU