Likwidacja stanowisk pracy to smutna rzeczywistość wielu przedsiębiorców. Jest to uwarunkowane coraz trudniejszą sytuacją na rynku, zmianami organizacyjnymi, a także koniecznością cięcia kosztów. Jeżeli w firmie dojdzie do redukcji etatów zatrudnionych osób, przedsiębiorca jest zobowiązany do uregulowania odprawy na rzecz pracowników. Przekonaj się, w jakich sytuacjach pracodawca wypłaca odprawę, a także w jakiej wysokości. jak obliczyc wysokosc odprawy dla pracownika

Likwidacja stanowiska pracy – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Kiedy w zakładzie pracy zostaną zlikwidowane stanowiska, wiąże się to dla pracodawcy z szeregiem zobowiązań i obowiązkowych działań, które nie zawsze są one takie same. Kluczowe znaczenie odgrywa liczba zatrudnionych w firmie osób.

Jeżeli w zakładzie pracuje mniej niż 20 pracowników, a przyczyną zwolnienia była likwidacja stanowiska pracy, działanie pracodawcy musi być zgodne z przepisami Kodeksu pracy na temat rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia umowy dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony albo nieokreślony wynosi odpowiednio:
  • 2 tygodnie, gdy zatrudniona osoba pracowała krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy zatrudniona osoba pracowała minimum 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, gdy zatrudniona osoba pracowała minimum 3 lata.
Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy w zakładzie pracuje ponad 20 osób. W takim przypadku rozwiązanie stosunku pracy na skutek likwidacji stanowisk pracy musi zbyć zgodne z Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z podanymi zapisami, okres wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika jest równy 3 miesiące. Jednak pracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca z zastrzeżeniem, że wypłaci zatrudnionej osobie odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Jaka jest kwota odprawy?

Jeżeli w firmie pracuje ponad 20 osób, pracodawca wypowiadający stosunek pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika musi wypłacić odprawę.

Kwota jest naliczana w następujący sposób:
  • dla pracowników zatrudnionych przez mniej niż 2 lata u danego pracodawcy – kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • dla pracowników zatrudnionych od 2 do 8 lat u danego pracodawcy – kwota dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • dla pracowników zatrudnionych ponad 8 lat u danego pracodawcy – kwota trzymiesięcznego wynagrodzenia.

W trakcie obliczania wartości do odprawy przedsiębiorca musi zastosować te same zasady, co przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kwota maksymalnej odprawy nie może być większa od 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dzień, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę.

PRZYKŁAD 1
Pani Iwona pracowała na pełny etat w firmie XYZ przez 6 lat, jednak ze względu na trudną sytuację na rynku jej stanowisko zostało zlikwidowane 31 lipca 2023 roku, co przyczyniło się do rozwiązania stosunku pracy. Pani Iwona co miesiąc otrzymywała te same wynagrodzenie, równe 3 800 zł brutto, które było regulowane do 10. dnia kolejnego miesiąca. W ostatnich trzech miesiącach przed likwidacją stanowiska pani Iwona otrzymała następujące premie:
  • za marzec 850 zł,
  • za kwiecień 680 zł,
  • za maj 710 zł.
Jaka będzie kwota odprawy?

Czas zatrudnienia w firmie XYZ wyniósł 6 lat, co sprawia, że pani Iwonie przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość miesięcznej odprawy:
(850,00 zł + 630,00 zł + 710,00 zł) / 3 miesiące = 730,00 zł
3 800,00 zł + 730,00 zł = 4 530,00 zł

Wysokość odprawy:
4 530,00 zł × 2 miesiące = 9 060,00 zł 

Pani Iwona otrzyma odprawę w kwocie 9 060,00 zł.

Zgodnie z przepisami odprawę należy przekazać w dniu rozwiązania stosunku pracy bądź w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa to swego rodzaju rekompensata za zakończenie stosunku pracy i możliwość szukania nowej pracy w nieco lepszej sytuacji materialnej.

Jeżeli likwidacja stanowiska pracy ma miejsce w zakładzie, w którym pracuje minimum 20 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi przysługuje odprawa. Przy czym do zatrudnionych osób zalicza się jedynie pracowników, którzy zawarli stosunek pracy, czyli podpisali umowę o pracę. Nie sumuje się osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.


Data publikacji: 2023-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Mig
09 Marzec 2024

Ja również mam podobna sytuacje. Przepracowałam 10 miesięcy wiec odprawa przysługuje mi 1-miesięczna. Moje wynagrodzenie miesięczne na rękę to 3 227,98 zł, a dostałam odprawy 2584,98zł . Nie byłam na l 4, z urlopów jestem na zero i nie brałam żadnych premii i czemu taka kwota ?

Piotr tyczka
13 Luty 2024

W zakładzie pracy pracowałem ponad 2 lata
Stosunek do pracy ustał 31.01.2024 roku
Wiem że w tym przypadku przysługuje mi jednomiesięczna odprawa, dostałem to na piśmie. Jakie moje zdziwienie, że dzisiaj tj 13 lutego dostałem na konto przelew 600 zł, a nie pełna kwotę. Czemu tak?