Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo w każdej chwili zamknąć firmę, zawiesić działalność lub złożyć wniosek o upadłość. Każda z tych opcji wywołuje inne skutki. upadłosc zawieszenie firmy

Upadłość przedsiębiorcy – jak zgłosić?

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą (rejestracja w CEIDG) ma prawo ogłosić upadłość zgodnie z zasadami obowiązującymi przy upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości dotyczy osób niewypłacalnych, które nie są w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań przynajmniej od 3 miesięcy. Głównym celem jest oddłużenie, czyli zaspokojenie wierzycieli lub umorzenie części bądź całości długów. Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby prywatne, dlatego przedsiębiorca najpierw powinien dokonać wykreślenia z CEIDG. Już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru, przedsiębiorca traktowany jest jak konsument. 

Wniosek o postępowanie upadłościowe składa osoba zadłużona do właściwego sądu. Jedną z najważniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości jest zawieszenie postępowań windykacyjnych, egzekucyjnych i sądowych o zapłatę i zaprzestanie naliczania odsetek od zobowiązań. 

Sąd w postępowaniu określa sposób w jaki ma dojść do oddłużenia. Może też ustalić np.:
 • plan spłaty wierzycieli
 • umorzyć zobowiązania bez określania planu spłaty wierzycieli
 • warunkowo umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej decyduje się na chwilową przerwę w jej działaniu. Zawieszenie można odwołać w każdym momencie. Po jego odwołaniu firma może rozpocząć działalność. Aby zawieszenie odbyło się zgodnie z prawem, to przedsiębiorca przede wszystkim musi spełnić 2 warunki:
 • w trakcie zawieszenia nie może prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Może wykonywać niektóre czynności w zakresie pozwalającym zabezpieczyć źródło przychodów i powrót do funkcjonowania po odwieszeniu działalności
 • nie może zatrudniać pracowników, dlatego przed złożeniem wniosku o zawieszenie powinien rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Wyjątek stanowią umowy zawarte z pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. 
  Zawieszenie działalności oznacza dla przedsiębiorcy między innymi brak konieczności opłacania składek na ZUS oraz podatku dochodowego, a także brak obowiązku składania deklaracji ZUS i VAT w okresie zawieszenia.
Decyzję o zawieszeniu działalności podejmuje sam przedsiębiorca. Może ją podjąć:
 • z dowolnego powodu – np. przy kłopotach związanych z prowadzeniem firmy, małą wysokością osiąganych przychodów/dochodów, czy podjęciem dodatkowej pracy na etacie i tym samym dysponowaniem mniejszą ilością czasu
 • na dowolny okres czasu – minimalny okres zawieszenia, to 30 dni, a maksymalny jest bezterminowy
 • dowolną ilość razy – przedsiębiorca może zawieszać i odwieszać firmę kilkakrotnie.

Skutki zawieszenia działalności 

Wraz z zawieszeniem działalności przedsiębiorca nie traci swojego statusu, co oznacza, że nadal może wykonywać między innymi czynności takie jak:
 • przyjmować należności, które powstały przed zawieszeniem
 • osiągać przychody pochodzące z czynności wykonywanych przed zawieszeniem
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem
 • wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania przychodów. 
Jednocześnie obowiązkiem zawieszonego przedsiębiorcy jest:
 • uczestnictwo we wszystkich postępowaniach i kontrolach administracyjnych, sądowych oraz podatkowych 
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
 • składanie raz w roku sprawozdań finansowych, nawet jeżeli w ciągu roku przedsiębiorca nie osiągnął żadnego dochodu
 • prowadzenie księgowości
 • opłacanie należności, jak np.: podatku od nieruchomości. 
Jeżeli zawieszenie trwa powyżej 6 miesięcy, to następuje wykreślenie z rejestru podatników VAT, które zostaje przywrócone po odwieszeniu działalności bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego. 

Podsumowanie – co wybrać, zawieszenie, czy upadłość?

Zawieszenie działalności:
 • nie zmienia się status przedsiębiorcy, który cały czas może brać udział w postępowaniach egzekucyjnych lub kontrolnych
 • brak konieczności zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego (w przypadku przedsiębiorców posiadających zadłużenie w ZUS-ie, zawieszenie powoduje, że zadłużenie się nie powiększa, a dodatkowo przedsiębiorca ma prawo spłacać je np.: w formie ratalnej).
Upadłość na zasadach upadłości konsumenckiej:
 • możliwość oddłużenia 
 • postępowanie upadłościowe prowadzone przez sąd (przedsiębiorca musi skompletować dokumenty firmy i prywatne celem przedstawienia swojej aktualnej sytuacji finansowej)
 • sąd może nie uwzględnić wniosku w całości jeżeli stwierdzi, że osoba zadłużona umyślnie doprowadziła do zadłużenia lub posiada dług niepodlegający umorzeniu.


Data publikacji: 2021-12-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU