Sprzedaż na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej powinna być udokumentowana wydaniem nabywcy paragonu fiskalnego. Umieszcza się na nim między innymi nazwę towaru lub usługi. Jak prawidłowo określić nazwę, aby urząd skarbowy nie miał co do niej wątpliwości? nazwa na paragonie

Nazwa towaru i usługi na paragonie, a obowiązujące przepisy  

Paragon fiskalny musi być czytelny i powinien umożliwiać nabywcy sprawdzenie poprawności dokonanej sprzedaży. Może zawierać opis usługi lub towaru umieszczony w miejscu określonym dla ich nazwy w taki sposób, aby można było jednoznacznie je zidentyfikować.

Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Przedmiot transakcji opisywany na paragonie powinien zostać oznaczony w sposób nie budzący wątpliwości co jest przedmiotem sprzedaży. Jest to ważne ze względu na prawidłowe określenie stawki VAT oraz charakteru transakcji (par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących). 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca, właściciel piekarni prowadzi sprzedaż wyrobów piekarniczych opodatkowanych stawką 23%, 8% i 5%. Wybór odpowiedniej stawki uzależniony jest między innymi od terminu przydatności do spożycia lub jakości towaru (produkt mrożony bądź zakwalifikowany jako danie gotowe). Sprzedając pieczywo i ciasta mrożone, podatnik musi dodać w nazwie towaru określenie „mrożone”. Jeżeli tego nie zrobi, to podczas kontroli skarbowej, urząd może podważyć wskazaną niższą stawkę VAT i zasugerować stawkę wyższą. 

PRZYKŁAD 2
Właściciel warzywniaka sprzedaje między innymi świeże warzywa oraz przetwory, jak np.: świeże pomidory i pomidory suszone. Dokumentując sprzedaż na kasie rejestrującej na paragonie wpisał nazwę towaru „pomidory”, ale uwzględnił dwie różne stawki VAT obowiązujące dla pomidora świeżego i pomidora suszonego. Podczas kontroli podatkowej, urząd zakwestionował zastosowane stawki VAT. Przedsiębiorca starał się wyjaśnić swoją pomyłkę. Jednak urzędnicy nakazali mu wykonanie korekty stawki podatku dla produktu oznaczonego niższą stawką VAT za okres objęty kontrolą.

Paragon z numerem NIP, a nazwa towarów i usług

Zgodnie z przepisami paragon, na którym widnieje numer NIP nabywcy o wartości mniejszej lub równej 450 zł brutto traktowany jest jak faktura uproszczona. W takiej postaci może być zaewidencjonowany i ujęty w kosztach nabywcy. Dokument należy prawidłowo opisać, aby nie było konieczne składanie wyjaśnień podczas kontroli skarbowej. 

PRZYKŁAD 3
Pracodawca zakupił dla pracownika okulary korekcyjne na kwotę 200 zł brutto. Sprzedawca na wystawionym paragonie z NIP (NIP pracodawcy pracownika) umieścił nazwę towaru jako „okulary”, ale nie dopisał, że są to okulary korekcyjne. W sprzedaży znajdowały się okulary korekcyjne przeciwsłoneczne oraz z antyrefleksem. Podczas kontroli podatkowej został podważony koszt ujęcia okularów, gdyż nie było wiadomo o jaki rodzaj chodzi.

Stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie stosowania właściwej nazwy towarów i usług na paragonie

W sprawie nazwy towarów i usług na paragonie głos zabrał Minister Finansów. W wydanej interpretacji ogólnej z dnia 12 września 2013 r. o sygnaturze: PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 napisał:

Podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w celu zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczenia podatku, powinni posługiwać się nazwami towarów lub usług, które pozwolą na ich jednoznaczną identyfikację.

Nazwę towarów i usług na paragonie powinien określać indywidualnie sam sprzedawca uwzględniając sprzedawany przez siebie asortyment. Jednoznaczna identyfikacja zależy od specyfiki prowadzonej działalności. Nazwa nie może być zbyt ogólna. Musi być rozwinięta na tyle, aby można było zweryfikować sprzedany towar lub usługę. Jednocześnie nie ma konieczności rozwijania nazwy na paragonie jeżeli sprzedawca sprzedaje produkt jednego asortymentu w tej samej cenie, jak np.: sprzedaż różnego rodzaju śliwek w tej samej cenie.

Celem zamieszczania na paragonie nazw towarów i usług umożliwiających identyfikację zakupionego towaru lub usługi jest sprawdzenie zgodności cen oferowanych i widniejących na rachunku. Określenie ceny na paragonie fiskalnym ma umożliwić kontrolerom podatkowym sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych.

Podsumowanie

Jeżeli organ podatkowy podczas kontroli nie będzie mógł dokonać identyfikacji przedmiotu sprzedaży, to nazwa towaru, czy usługi widniejąca na paragonie fiskalnym nie zostanie uznana za prawidłową i będzie wymagała uszczegółowienia.


Data publikacji: 2020-08-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU