Przedsiębiorcy mogą użytkować dany lokal na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być np. umowa najmu lub dzierżawy. Do 30 kwietnia 2018 roku obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorca miał obowiązek wskazania podczas rejestracji firmy w CEIDG lub KRS stałego miejsca wykonywania działalności. Obecnie nie ma już takiego obowiązku. tytul prawny do lokalu rejestracja firmy

Konstytucja Biznesu – jakie zmiany wprowadziła? 

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku zaczęły obowiązywać zapisy Konstytucji Biznesu, która zmieniła przede wszystkim przepisy dotyczące CEIDG. Od teraz przedsiębiorca podczas rejestracji firmy na wniosku CEIDG-1 ma do wyboru opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Może wpisać adres do doręczeń, przy czym nie musi to być koniecznie adres zamieszkania. 

Adres prowadzenia działalności

Jeżeli przedsiębiorca w formularzu CEIDG wpisze adres prowadzenia działalności, to koniecznie musi posiadać tytuł prawny do lokalu.

Przez tytuł prawny rozumie się:
  • prawo własności lub współwłasności nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu razem z prawem własności budynków
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • dzierżawa
  • najem lub użyczenie.
Tytuł prawny do lokalu potwierdza:
  • umowa sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego
  • wypis z księgi wieczystej
  • akt własności ziemi
  • decyzja administracyjna
  • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia sporządzona w formie pisemnej.
Dokumentu nie trzeba dołączać do wniosku o wpis do CEIDG, ale musi on być dostępny na żądanie instytucji ewidencyjnej. 
W przypadku rejestracji w KRS nie trzeba dołączać potwierdzenia prawa do lokalu. Jedynie we wniosku należy wpisać adres siedziby. 

Rejestracja do VAT

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby przedsiębiorca rejestrując się do VAT przedstawiał dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. To do urzędników należy wykonanie tzw. czynności sprawdzających, które polegają między innymi na weryfikacji danych adresowych podanych przez przedsiębiorcę; czy są one zgodne z prawdą i czy taka firma rzeczywiście istnieje. Urząd w celu weryfikacji odwiedza siedzibę firmy. Jeżeli urzędnicy nie zastaną nikogo pod wskazanym adresem, to wysyłają do zainteresowanego przedsiębiorcy zawiadomienie o konieczności dostarczenia do urzędu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do wskazanego lokalu. Brak kontaktu ze strony przedsiębiorcy może mieć dla niego przykre konsekwencje. Urząd nie wpisze też podmiotu do rejestru VAT. 

Zgoda właściciela lokalu

Prowadzenie działalności gospodarczej w nie swoim lokalu, jak np. w wynajętym mieszkaniu, czy biurze wymaga zgody właściciela na prowadzenie działalności. Jeżeli przedsiębiorca poda siedzibę firmy w lokalu, do którego nie posiada prawa, to może liczyć się z tym, że jego firma może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo urząd skarbowy może zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z lokalem. 

W przypadku kiedy właściciel lokalu odmawia rejestracji firmy w wynajmowanym przez niego lokalu, to najlepszym wyjściem jest wynajem biura wirtualnego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na takie rozwiązanie otrzyma adres, pod którym będzie mógł zarejestrować firmę, a także korzystać z innych dodatkowych usług, jak np. dedykowana linia telefoniczna, obsługa recepcji, wynajem sali konferencyjnej, czy innych mniejszych pomieszczeń, w których będzie mógł spotkać się z potencjalnymi klientami.


Data publikacji: 2021-10-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Jacek
19 Listopad 2023

Co w przypadku umowy najmu, w której widnieje zapis: "Wynajmujący nie wyraża zgody na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej." Czy można prowadzić działalność gospodarczą bez podania stałego miejsca wykonywania działalności? Tz. we wniosku do CEiDG podać tylko adres do doręczeń (adres, którego dotyczy umowa najmu), we wniosku VAT-R miejsce zamieszkania (adres, którego dotyczy umowa najmu).
Z tego co rozumiem, zgoda właściciela musi zostać udzielona tylko w przypadku wpisania adresu mieszkania z umowy najmu jako adresu stałego prowadzenia działalności gospodarczej?
Jak to się ma do ewentualnych kontroli UŚ?

Pojęcia takie jak "siedziba firmy", czy "prowadzenie działalności gospodarczej" są bardzo mylące i wg mnie bardzo nieprecyzyjne.