Przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia na koniec roku remanentu. W niektórych sytuacjach może zdarzyć się, że spis z natury, czyli wykaz składników majątku firmy będzie zerowy. Taka sytuacja ma miejsce kiedy przedsiębiorca nie posiada żadnych składników podlegających spisowi. zerowy spis z natury

Z czego wynika obowiązek przeprowadzenia remanentu?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury na podstawie przepisów z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, a dokładniej na podstawie par. 24 ust. 1 Rozporządzenia. w którym napisane jest, że podatnicy mają obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Spisu z natury należy dokonać na:
 • dzień 1 stycznia
 • koniec każdego roku podatkowego
 • dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, jak również na dzień utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego podatku dochodowego
 • dzień zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników
 • dzień likwidacji działalności.
Z obowiązku sporządzenia remanentu na dzień 1 stycznia wyłączeni są podatnicy, którzy sporządzili spis na koniec poprzedniego roku podatkowego. W ich przypadku jest on spisem z natury na początek kolejnego roku. 
Przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym informacji o sporządzeniu spisu z natury w innym terminie niż dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podobnie jak nie ma obowiązku zgłaszania zerowego spisu z natury. Wystarczy go zrobić i uwzględnić w KPiR. 
Obowiązek dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz za pomocą podatku liniowego. Od 1 stycznia 2019 roku z obowiązku zostali zwolnieni podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu.  

Dla przedsiębiorców osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR, dochodem jest różnica pomiędzy przychodem (art. 14 ustawy o PIT), a kosztami uzyskania przychodu:
 • powiększona o różnicę wynikającą z wartości remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków; jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego
 • pomniejszona o różnicę wynikającą z wartości remanentu początkowego i końcowego; jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa od wartości remanentu końcowego.
Z tego wynika, że podatnik przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok podatkowy ma obowiązek wziąć pod uwagę spis z natury. 
Powyższe zgodne jest z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT.

Zerowy spis z natury – czy trzeba go sporządzać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia spisu z natury nawet w sytuacji kiedy nie posiada składników majątku, które nie podlegają ujęciu w spisie. W przypadku tych podatników, którzy nie posiadają na stanie towarów handlowych, spis z natury będzie miał wartość 0,00 zł.

Zakres zerowego spisu z natury

W par. 25 ust. 2 Rozporządzenia wskazano jakie dane powinien zawierać zerowy spis z natury.

Zgodnie z przepisem musi to być:
 • imię i nazwisko właściciela (nazwa firmy)
 • data sporządzenia spisu
 • kolejny numer pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w par. 24
 • jednostka miary
 • ilość towaru stwierdzona podczas spisu
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową
 • łączna wartość spisu z natury
 • klauzula „Spis zakończono na pozycji…..”
 • podpis lub podpisy.
Wartość zerową spisu z natury należy wpisać w ostatniej pozycji KPiR za dany rok (na dzień 31 grudnia) oraz w przypadku kontynuacji działalności w pierwszej pozycji KPiR za nowy rok (na dzień 1 stycznia).


Data publikacji: 2020-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Adam
21 Luty 2021

Dzień dobry,
czy mogę nie umieszczać spisu z natury na koniec roku podatkowego (tj. w KPiR za poprzedni rok), a umieścić go tylko na dzień 1 stycznia?
Czy jednak w KPiR muszę mieć spis z natury zarówno jako ostatnia pozycja w KPiR za poprzedni rok oraz jako pierwsza pozycja w KPiR za nowy rok?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Adam