Podmiot, którego sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000 zł ma prawo skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku VAT. rezygnacja z podatku vat

Kiedy przedsiębiorca może zrezygnować z VAT?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, osoby, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym przekroczyła wartość 200 000 zł lub dobrowolnie zrezygnowały z zastosowania zwolnienia, mają prawo powrócić do niego dopiero po upływie co najmniej 1 roku licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub sami z niego zrezygnowali. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu obrotu 200 000 zł. W stosunku do podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku, limit obliczany jest proporcjonalnie do ilości miesięcy, przez które dana firma funkcjonowała. 

Zgłoszenie powrotu do zwolnienia

Przedsiębiorca, który chce powrócić do zwolnienia z VAT powinien dokonać aktualizacji na formularzu VAT-R przez zmianę statusu podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego. Musi to zrobić najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym wybrał zwolnienie. 

Zwolnienie podmiotowe z VAT – kto nie skorzysta?

Nie każdy przedsiębiorca, który spełnia kryterium limitu sprzedaży może skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Chodzi między innymi o przedsiębiorców, którzy są dostawcami towarów opodatkowanych:
  • podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej
  • dostawy wyrobów z metali szlachetnych
  • świadczących usługi jubilerskie
  • świadczących usługi prawnicze, również w zakresie doradztwa. 

Zwolnienie z VAT – konsekwencje

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku kiedy będzie w posiadaniu towarów i wyrobów zakupionych w czasie, w którym był czynnym podatnikiem VAT i od których odliczał VAT, to najprawdopodobniej będzie musiał dokonać korekty odliczonego podatku. Powodem jest zmiana przeznaczenia towaru z działalności opodatkowanej na działalność zwolnioną z VAT. Korekta może też dotyczyć składników majątku, które zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jakie podlegają amortyzacji o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł jak również praw wieczystego użytkowania gruntów. 
Sposób dokonania korekty zależy od rodzaju składnika majątku, czy jest on środkiem trwałym, wyposażeniem, czy też towarem handlowym. 

Korekta VAT w przypadku środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł

Podatnik, który zrezygnuje z rozliczania VAT, a posiada na stanie towary zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji bądź jest w posiadaniu gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę 15 000 zł, to ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT w ciągu 5 lat.

W przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów jest to 10 lat. Jeżeli podatnik powróci do zwolnienia podmiotowego VAT, to taką korektę będzie musiał wykazać w poszczególnych deklaracjach VAT składanych na początku kolejnych lat. Przy rozliczeniach miesięcznych będzie to, styczeń, a przy kwartalnych, I kwartał zaczynając od roku następującego po roku, w którym podatnik zrezygnował z rozliczania VAT, aż do momentu zakończenia okresu korekty stosując proporcję po 1/5 lub 1/10 kwoty odliczonego podatku. 

Korekta VAT w przypadku wyposażenia i środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł

Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT i w czasie, w którym był czynnym podatnikiem VAT zakupił wyposażenie lub środki trwale o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł oraz przy ich nabyciu odliczył VAT i nadal posiada te towary w dniu rezygnacji ze zwolnienia z VAT, to powinien dokonać korekty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce zmiana prawa do obniżenia podatku (art. 91 ust. 7c ustawy o VAT). 
Jeżeli do końca okresu rozliczeniowego, w którym towary lub usługi zostały wydane do użytkowania minęło 12 miesięcy, to korekta nie jest wymagana.

Korekta VAT w przypadku towarów handlowych

Jeżeli rezygnacja z VAT obejmuje towary handlowe lub surowce i materiały, to korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce zmiana.


Data publikacji: 2022-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Dariusz
25 Listopad 2023

Dzień dobry,
chcę wyrejestrować się z VAT od stycznia 2024; nie posiadam towarów handlowych ale w roku 2023 dokonałem zakupu na firmę kilku drobnych przedmiotów nie zaliczając ich do wyposażenia (najdroższe z nich to drukarka wartości 990 zł brutto i obiektyw do aparatu wartości ok. 1100 zł brutto, reszta praktycznie to materiały biurowe o niskiej wartości i które w większości zostały zużyte) a także opłaciłem w ostatnim kwartale 2023 roku rejestrację domen internetowych na dwa lata (łączny koszt to ok. 900 zł brutto), serwera na rok (koszt 1400 zł brutto) i usługę księgowości internetowej na rok (ok. 900 zł brutto). Czy wyrejestrowując się z VAT muszę zwrócić odliczony VAT za te rzeczy?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam