Jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł, to podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku VAT. W jaki sposób może zrezygnować z VAT? rezygnacja z vat

Podatek VAT – rezygnacja 

W 2020 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT wyniósł 200 000 zł obrotu. Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który przekroczył limit w danym roku lub sam zrezygnował ze zwolnienia z VAT ma prawo do niego powrócić najwcześniej po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub sam z niego zrezygnował. Warunkiem powrotu jest nieprzekroczenie obowiązującego limitu obrotu. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku liczą limit proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których firma działała w danym roku. 

Ponowne zgłoszenie do zwolnienia

Podatnik, który chce ponownie korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT musi dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu VAT-R zmieniając status z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia.  

Zwolnienie podmiotowe VAT – kto nie skorzysta?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT nawet jeżeli spełniają wymóg limitu sprzedaży. Powyższe dotyczy między innymi przedsiębiorców, którzy dokonują:
  • dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyłączając energię elektryczną
  • dostawy wyrobów z metali szlachetnych, również świadczących usługi jubilerskie, prawnicze, także w zakresie doradztwa.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – korekty

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego. Oznacza to, że jeżeli posiadał towary zakupione w czasie kiedy był czynnym podatnikiem VAT i od których odliczył VAT będzie musiał dokonać korekt odliczonego podatku. Powodem jest zmiana przeznaczenia towaru (związek z działalnością opodatkowaną zmienia się na związek z działalnością zwolnioną). Korekta może dotyczyć także składników majątku, które zostały zaliczone do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł oraz praw wieczystego użytkowania gruntów. To w jaki sposób korekta zostanie dokonana zależy od tego, czy dotyczy ona środka trwałego, wyposażenia, czy towaru. 

Korekta VAT środka trwałego o wartości początkowej powyżej 15 000 zł

Przedsiębiorca, który chce powrócić do zwolnienia i posiada na stanie towary, które zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (zgodnie z przepisami), które podlegają amortyzacji lub też posiada grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zostają zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł będzie musiał dokonać korekty odliczonego VAT w terminie 5 lat. Natomiast w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, w ciągu 10 lat. Podatnik taką korektę musi wykazywać w deklaracjach VAT składanych na początku następnych lat. Przy rozliczeniu miesięcznym będzie to styczeń, a kwartalnym – I kwartał zaczynając od roku następującego po roku, w którym podatnik zrezygnował z rozliczenia VAT i tak aż do końca okresu korekty, czyli po 1/5 lub 1/10 kwoty odliczonego podatku. 

Korekta VAT wyposażenia i środka trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł

Jeżeli przedsiębiorca chce znowu korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a w okresie, w którym był czynnym podatnikiem VAT zakupił wyposażenie lub środki trwałe o wartości niższej niż 15 000 zł przy nabyciu, których odliczył podatek VAT oraz posiadał te towary na dzień rezygnacji ze zwolnienia z VAT, to musi dokonać korekty podatku w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym doszło do zmiany prawa do obniżenia podatku (zgodnie z art. 91 ust. 7c ustawy o VAT). 
Jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym towary lub usługi zostały wydane do użytkowania upłynął rok, to korekty się nie dokonuje. 

Korekta VAT, a towary handlowe

W przypadku rezygnacji z VAT obejmującej towary handlowe, surowce i materiały, korekty podatku naliczonego należy dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana.


Data publikacji: 2021-01-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU