Od 2022 roku zmieniają się zasady dotyczące raportowania w JPK. W związku z tym zmienia się zakres dotyczący zasad księgowania, a także regulacje związane z prowadzeniem raportów przeznaczonych dla celów podatkowych. zmiany jpk-v7 2022

Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2021 poz. 2105)

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają między innymi zmiany w zakresie podatku dochodowego. Na podatników zostaje nałożony obowiązek przygotowywania i przesyłania każdego miesiąca plików kontrolnych JPK dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin na wysłanie pliku ma pokrywać się z terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy i swoim zasięgiem będzie obejmował: Obowiązkiem podatnika będzie prowadzenie wymienionych ksiąg i ewidencji z użyciem programów komputerowych i przesyłanie ich do urzędu skarbowego:
 • wg stanu na ostatni dzień:
  • miesiąca w przypadku zaliczek miesięcznych
  • kwartału w przypadku zaliczek kwartalnych
  w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu upływu danego miesiąca lub kwartału. 
 • po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu wymaganego do złożenia rocznego zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Od 2022 roku wszystkie ewidencje oraz wykazy muszą mieć postać pliku JPK

Wprowadzenie grupy podatkowej VAT

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład dotyczą również podatku VAT i mają wpływ na pliki JPK_V7. Zostają zmienione też zasady rozliczeń podatku VAT, co ma wpływ na generowane raporty JPK_V7. 

Nowe przepisy wprowadzają tzw. grupę podatkową VAT, w której pojedynczy podatnik będzie traktowany jak cała grupa, a nie jak podmiot, który wchodzi w jej skład. W grupie podatek będzie rozliczany łącznie, a plik JPK_V7 będzie generowany wspólnie przez całą grupę, a nie przez pojedynczy podmiot wchodzący w jej skład. W rezultacie dojdzie do sytuacji kiedy:
 • dostawy towarów z zewnątrz lub świadczenie usług na rzecz podmiotów, które nie zostały zaliczone do grupy zostają uznane za transakcje dokonane przez całą grupę, a nie przez pojedynczy podmiot, który wchodzi w jej skład
 • dostawa towarów i świadczenie usług będą dokonane przez drużynę jako członka grupy VAT na rzecz:
  o podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, czyli odział w Polsce należy do grupy, a założyciel jest spoza Polski i nie należy do grupy
  o na rzecz innego oddziału podatnika, o którym mowa powyżej, położonego poza terytorium kraju, uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy, to transakcja musi być raportowana w JPK jako podlegająca opodatkowaniu VAT
 • dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu, czyli nie będzie podlegać raportowaniu w JPK
 • dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez:
  o podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział
  o inny oddział podatnika, o którym mowa powyżej położony poza terytorium kraju, uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy, to podlega raportowaniu w JPK_V7
 • dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT, która została utworzona w państwie członkowskim innym niż RP przez podatnika, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju, który utworzył oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT, to należy taką transakcję traktować jako transakcję opodatkowaną VAT i należy raportować ją w JPK po stronie podatnika dokonującego dostawy lub świadczenia usług
 • dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział, który jest członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż RP na rzecz podatnika posiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył dany oddział, uważa się za dokonane przez daną grupę VAT i należy traktować jak transakcję dokonaną na rzecz polskiego podatnika zrealizowaną przez całą grupę, to po stronie nabywcy towaru lub usługi raportuje się dla celów VAT. 
Rozliczenie grupy VAT za pierwszy okres rozliczeniowy będzie uwzględniać kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego, która będzie do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i będzie wynikała z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez członków grupy jako podatników. W okresie, w którym podmioty będą działały jako grupa, to rozliczenie VAT będzie prowadzone łącznie dla wszystkich członków grupy. 

Grupę VAT mogą utworzyć wyłącznie podmioty powiązane ze sobą organizacyjnie, finansowo i ekonomicznie. Jej obowiązkiem jest prowadzenie dodatkowej ewidencji zawierającej wymienione dane:
 • nazwa i NIP nabywcy
 • data dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
 • nazwa, czyli rodzaj towaru lub usługi
 • miara i ilość, czyli liczba dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • kwota należności ogółem.

Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT 

Podatnik, który wcześniej w pliku JPK wykazywał w części transakcje zwolnione z VAT, a w części opodatkowane VAT, będzie musiał dokonać rocznej korekty VAT z powodu nabycia towarów związanych z wykonywaniem różnych czynności. W tej sytuacji będzie miał prawo zrezygnować ze zwolnienia z VAT.

Pod uwagę brane są czynności objęte zwolnieniem przedmiotowym, jak np.:
 • transakcje, pośrednictwa dotyczące:
  • walut
  • banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, jak monety ze złota, srebra lub innego metalu, których zwykle nie używa się jako prawnego środka płatniczego lub mających wartość numizmatyczną
 • usługi zarządzania funduszami i programami emerytalnymi
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych
 • usługi pośrednictwa i zarządzania kredytami lub pożyczkami 
 • usługi depozytów i poręczeń
 • usługi zabezpieczeń
 • usługi pośrednictwa, w których przedmiotem są udziały:
  • w spółkach
  • w podmiotach innych niż spółki jeżeli mają osobowość prawną
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe. 
Przedsiębiorca, który zrezygnuje ze zwolnienia z VAT może powrócić do zwolnienia z podatku VAT po upływie 2 lat licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług podatkiem VAT. W tym celu powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania jeszcze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego chce skorzystać ponownie ze zwolnienia. 

Możliwości płatnicze udostępnione klientom

Podmioty, które mają obowiązek stosowania kasy fiskalnej powinny udostępnić klientom możliwość dokonywania płatności za pomocą instrumentu płatniczego (terminal płatniczy lub blik) bądź przez inny uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, które będą mogły być wykorzystane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Za nieudostępnienie takiej formy płatności grozi kara grzywny w wysokości 5 000 zł. 

Jeżeli podatnik pomimo, że ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty z użyciem instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność faktycznie jest wykonywana, a przede wszystkim w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie udostępni takiej możliwości, to nie będzie mógł skorzystać ze zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym za okres rozliczeniowy:
 • w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku oraz za 6 następnych okresów rozliczeniowych następujących po wskazanym okresie rozliczeniowym, za który podatnik wykazał zwrot różnicy w podatku. 
Dodatkowo podatnik traci też prawo do rozliczania VAT kwartalnie w związku z tym będzie zobowiązany do miesięcznej wysyłki pliku JPK_V7. Powrót do rozliczania kwartalnego  zostaje przywrócony dopiero po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym stwierdzono naruszenie obowiązku. 
Od 2022 roku zostaje obniżony również limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, do kwoty 8 000 zł. 

Przyspieszony zwrot podatku VAT

Termin zwrotu podatku VAT jaki wynika z JPK z części deklaracyjnej może zostać skrócony do 15 dni. Jednak muszą zostać spełnione określone warunki, jak:
 • udział podatnika w czynnościach opodatkowanych musi dotyczyć w 80% transakcji ewidencjonowanych na kasach fiskalnych i terminalach płatniczych 
 • przez ostatnie 12 miesięcy podatnik powinien ewidencjonować na kasie fiskalnej co miesiąc kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.


Data publikacji: 2022-01-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU