Jedną z dostępnych form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jedną z jego zalet jest brak wymogu prowadzenia KPiR. W przypadku kiedy przedsiębiorca zawiera transakcje w walucie obcej i rozlicza się ryczałtem, to ma obowiązek rozliczenia różnic kursowych. rozliczanie roznic kursowych na ryczalcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania w działalności gospodarczej. Stawki podatku ustalane są w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności i zawierają się w zakresie od 2% do 17%. W przypadku ryczałtu, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od uzyskanego przychodu nie odlicza się poniesionych kosztów. 

Różnice kursowe – kiedy powstają?

Różnice kursowe powstają wtedy kiedy: 
  • wartość poniesionych kosztów w walucie obcej przeliczona na złotówki wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższa lub niższa od wartości tego kosztu z dnia zapłaty po przeliczeniu wg rzeczywiście zastosowanego kursu
  • wartość przychodu należnego wyrażonego w obcej walucie po przeliczeniu na złotówki wg kursu ogłaszanego przez NBP jest niższa lub wyższa od wartości otrzymanej po faktycznie zastosowanym kursie. 

Różnice kursowe przy ryczałcie

Obowiązkiem przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest wykazywanie różnic kursowych w transakcjach sprzedażowych. 

Różnice kursowe mogą być:
  • dodatnie – przychód należny jest niższy od przychodu faktycznie otrzymanego
  • ujemne – wartość przychodu należnego przewyższa przychód faktycznie otrzymany. 
Różnice kursowe dodatnie należy wykazać po stronie przychodu, zwiększając tym samym przychód. 

Różnice kursowe ujemne
wykazuje się po stronie przychodu ze znakiem minus. W ten sposób zmniejsza się przychód.

Zarówno w przypadku różnic ujemnych jak i dodatnich stosuje się taką samą stawkę podatku jaka obowiązuje dla danej usługi. Przykładowo, jeżeli różnice kursowe powstały w związku ze sprzedażą usług budowlanych, to obowiązuje stawka podatku w wysokości 5,5%. 

Różnice kursowe – ustalanie ich wysokości 

Aby powstały różnice kursowe muszą zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:
  • przychód ze sprzedaży musi być wyrażony w obcej walucie
  • zaplata za usługę lub towar musiała być dokonana w obcej walucie.
Aby obliczyć różnice kursowe od sprzedaży należy porównać: 
  • przychód należny, wartość jaką podatnik powinien otrzymać – przeliczenia wartości należy dokonać wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu
  • przychód faktycznie otrzymany, przychód, który przedsiębiorca rzeczywiście otrzymał w związku z kursem zastosowanym przez bank lub w przypadku otrzymania zapłaty na rachunek walutowy wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu zapłaty.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi rozliczenia na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W lutym dokonał zakupu usług budowlanych za granicą kraju. Firma zagraniczna wystawiła fakturę w obcej walucie. Czy w rozliczeniach powinny być ujęte różnice kursowe dodatnie lub ujemne?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca prowadzi rozliczenia w ramach ryczałtu, dlatego powinien rozliczyć tylko te różnice kursowe dodatnie lub ujemne, które związane są z uzyskanym przychodem. Różnice kursowe związane z wydatkami nie mają wpływu na wysokość przychodu jaki podlega opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, dlatego przedsiębiorca nie musi wykazywać różnic kursowych związanych z poniesionymi wydatkami.

Obliczanie różnic kursowych w programie FakturaXL

Program Faktura XL jako jeden z nielicznych na rynku pozwala na automatyczne obliczanie i księgowanie różnic kursowych.
Na fakturach wystawionych w walutach obcych np. w EUR i USD, które posiadają status Opłacona dostępna jest opcja "€ Dodaj różnice kursowe".

dodawanie różnic kursowych

Wybór powoduje utworzenie dokumentu Dowód wewnętrzny, na którym otwiera się okno z wybraną datą opłacenia faktury, kursem waluty z tego dnia i obliczoną kwotą różnicy kursowej.
Istnieje również możliwość wyboru innej daty, lub podania własnego kursu do przeliczenia.


Dla płatności otrzymanych na konto w prowadzone w PLN, przewidziano możliwość zmiany waluty i podania wartości otrzymanej wpłaty.


Tak utworzony dowód wewnętrzny pojawi się w Księdze Przychodów i Rozchodów w Pozostałych przychodach (kolumna 8) lub Pozostałych wydatkach (kolumna 13).


Czytaj więcej: Obliczanie różnic kursowych w programie FakturaXL


Data publikacji: 2022-04-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU